HeRA – Helsebiblioteket’s Research Archive

– Helsebibliotekets åpne forskningsarkiv

Etablert 27. mars 2008.

Open Repository, BioMedCentral i London har ansvar for drift og support i 2008 og 2009. Pris for etablering og drift i 2 år: 10.12.2007 betalt NOK 226 500

Prosjektperiode 2006 – 2007: innhenting av kunnskap om Open Access og fulltekstarkiv.

Prosjektperiode 2007 – 2008: Etablering av HeRA

Prosjektperiode 2008 – 2009: Markedsføring, foredrag, kurs, veiledninger for aktuelle institusjoners forskere og superbrukere. Brukerstøtte til superbrukere.

Hvorfor HeRA?

Mange sykehus og helseinstitusjoner har ansatte som publiserer fag- og forskningslitteratur. De har på linje med universiteter og utdanningsinstitusjoner behov for system for elektronisk publisering/digital lagring av forskningspublikasjoner i institusjonelle arkiv. I stedet for at hver enkelt institusjon anskaffer eller lager sitt eget system, er det store økonomiske gevinster å hente på å gå sammen om et felles system for utvikling og drift. Systemet sikrer også utveksling av data mellom institusjonene.

Hovedoppgave:

  • Være institusjonelt arkiv for helseinstitusjoner i Norge.
  • Gjøre norsk medisinsk og helsefaglig forskning i størst mulig grad fritt tilgjengelig for alle i fulltekst via internett. Kvalitetskrav til innholdet.
  • Sørge for trygg langtids-arkivering av publikasjoner.

Policy for HeRA

Språket:
Arkivet er engelskspråklig. HeRA vil i første omgang bruke engelske termer i sitt oppsett og forklarende tekster. Vi planlegger å få en tospråklig versjon på linje med andre norske arkiver.

Institusjoner vil måtte bruke sin engelske navnform, fordi vi ønsker å gjøre norsk forskning og aktuelle norske forskningsinstitusjoner mest mulig tilgjengelig for et internasjonalt publikum.

Innholdet:
Arkivet vil i hovedsak inneholde fagfellevurderte artikler og viktige rapporter. Systematiske oversikter, kunnskapsoppsummeringer og retningslinjer vektlegges spesielt. Alt som legges inn av fulltekstdokumenter i HeRA må være klarert mht regler for opphavsrett og selvarkivering.

Registrering av dokumenter:
Superbrukere ved institusjonene vil sørge for nøyaktig og standardisert registrering av dokumentene.

Emneord: Faste emneordlister benyttes; norske vitenskapsdisipliner og MeSH. MeSH-termer vil alltid begynne med stor bokstav. Underemner tas ikke med.

Navn: Navn på institusjoner, forfatternavn, tidsskrifter og rapporter vil bli kontrollert at er i overensstemmelse gjeldende autoritetsregistre i Frida og aktuelle verifiseringskilder (PubMed, ISI og andre).

Fullstendige navn etterstrebes. Norske navn med æ, ø og å vil ikke bli omskrevet.

Kvalitetskontroll: Browse-funksjonen gjør det lett å oppdage feil (varianter av) forfatternavn og emneord.

Sitering av artikler: PubMed brukes som mal for angivelse av år, vol (hefte):side.

Tidsskriftnavn blir skrevet fullt ut.

Sitering av rapporter: Standard for sitering av rapporter, år og nummer følger ISSN eller den enkelte institusjons mal for sitering.

Hver deltakende institusjon må ha 2 superbrukere og en policy for forskningspublikasjoner og Open Access.

Uansett størrelsen på institusjonen skal ledelsen ved denne oppnevne 2 superbrukere som kontaktpersoner med Helsebiblioteket. De står ansvarlig for sin institusjons registrering av dokumenter i HeRA og synliggjøring av institusjonens Open Access-policy. Det innebærer en vektlegging av at forskerne publiserer i Open Access-tidsskrifter og de som tillater egenarkivering. «Browse journals» i HeRA viser hvilke Open Access-tidsskrifter som brukes, samt hvilke tidsskrifter som tillater selvarkivering.

Det er viktig at institusjonene legger opp gode rutiner for publiserings- og registreringsvirksomheten. Det vil kunne sikre en god Open Access-profil. God oversikt over prosjektene og forventet publiseringsaktivitet, vil gi superbrukerne mulighet til å bistå forfatterne i valg av publiseringskanaler som har god Open Access-profil.

Opplegg med innlevering av eget manus til superbruker for arkivering i HeRA (evt. Frida).

Kurs og veiledning i 2008

18.04.08. Kurs i Open Access og HeRA. Ingrid Cutler fra BORA holdt foredrag. Forskere og bibliotekarer (36)

23.05.08 Kurs i HeRA og egenarkivering for superbrukere (5)

17.10.08 HeRA og Open Access. Kontaktmøte for HeRAs superbrukere (13)

14.11.08 HeRA og Open Access. Kontaktmøte for HeRAs superbrukere (8)

06.09.08 HeRA workshop. 2nd European Conference on Scientific Publishing in Biomedicine and Medicine (ECSP2).

Veiledninger for registreringsprosedyrer er laget og lagt under «About HeRA».

Sigrun Espelien Aasen, 15.01.2008.