Distriktspsykiatriske tenester – likeverdige tilbod? Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2008 og 2009 med spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/94108
Title:
Distriktspsykiatriske tenester – likeverdige tilbod? Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2008 og 2009 med spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 3/2010
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2010/Distriktspsykiatriske-tjenester-likeverdig-tilbud/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2010-03-11T13:46:23Z-
dc.date.available2010-03-11T13:46:23Z-
dc.date.issued2010-03-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 3/2010en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/94108-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: I 2008 og 2009 ble det gjennomført tilsyn i 56 av landets distriktspsykiatriske sentre (DPS). Tilsynet ble utført av regionale tilsynslag supplert med psykologspesialist og psykiater som eksterne fagrevisorer. Rapporten oppsummerer resultater fra tilsynene gjennomført i 28 DPS i 2008 og 28 DPS i 2009. Den gir en samlet fremstilling av funnene, og Statens helsetilsyns vurderinger og anbefalinger. Tilsynet viser påpekt svikt på ett eller flere av de undersøkte områdene i tre fjerdedeler av DPS-ene som har hatt tilsyn. Funnene tyder på svakheter og mangler i organisering, styring og ledelse av DPS, i tilgjengelighet til rett til nødvendig helsehjelp, i tilgang på og bruk av spesialistkompetanse, og kvalitet i pasientbehandlingen. Ledelsen ved DPS ene og helseforetakene har ikke god nok kontroll og oppfølging til å sikre likeverdige og forsvarlige tjenester. I over halvparten av DPS-ene som ble undersøkt var ikke vurdering og prioritering av henvisninger alltid foretatt i overensstemmelse med lovkravet.. Om lag halvparten av DPS-ene sikret heller ikke alltid forsvarlig utredning, behandling og oppfølging av pasientene. Dette kan føre til at pasienter ikke får vurdert sitt behov for helsehjelp, og at pasienter med alvorlige psykiske lidelser ikke fanges opp og får nødvendig behandling med tilstrekkelig kvalitet innenfor fastsatt frist.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: Short summary of Report of the Norwegian Board of Health Supervision 3/2010 In 2008 and 2009, countrywide supervision was carried out in 56 district psychiatric centres (DPSs). Supervision was carried out by regional supervision teams, assisted by two professional auditors, a psychologist and a psychiatrist. In this report, the findings from supervision of 28 DPSs in 2008 and 28 DPSs in 2009 are summarized. The assessments and recommendations of the Norwegian Board of Health Supervision are presented. In three out of four of the DPSs, deficiencies were identified in one or more of the areas that were examined: organization, management and leadership of the DPSs, access to necessary health care, access to and use of specialists, and the quality of the treatment provided. The leadership of the DPSs and the health trusts do not monitor and assess services adequately to ensure that services meet acceptable standards. In more than half of the DPSs, referrals were not assessed and given priority in accordance with the legislation. About half of the DPSs did not ensure that assessment, treatment and follow-up of patients was adequate. The result can be that patients do not have their needs for health care assessed, and that patients with serious mental disorders are not identified, and that they do not receive treatment of adequate quality within the deadline that has been set.en
dc.language.isoenen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries3/2010en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2010/Distriktspsykiatriske-tjenester-likeverdig-tilbud/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshSpecialties, Medicalen
dc.subject.meshPatient Rightsen
dc.subject.meshHospitals, Psychiatricen
dc.titleDistriktspsykiatriske tenester – likeverdige tilbod? Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2008 og 2009 med spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentreen
dc.title.alternativeDistrict psychiatric services – equal services for everyone? Summary of countrywide supervision in 2008 and 2009 of specialized health services provided in district psychiatric centresen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.