2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/84935
Title:
Ungdom og rusmidler. Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1968-2008
Authors:
Vedøy, Tord Finne; Skretting, Astrid
Citation:
SIRUS-rapport 5/2009
Additional Links:
http://www.sirus.no/internett/ungdom/publication/500.html

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorVedøy, Tord Finneen
dc.contributor.authorSkretting, Astriden
dc.date.accessioned2009-10-27T11:48:29Z-
dc.date.available2009-10-27T11:48:29Z-
dc.date.issued2009-08-
dc.identifier.citationSIRUS-rapport 5/2009en
dc.identifier.isbn978-82-7171-322-5-
dc.identifier.issn1502-8178-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/84935-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Rapporten gir en oversikt over bruk av rusmidler blant ungdom i alderen 15 til 20 år basert på to parallelle tverrsnittsundersøkelser utført av SIFA/SIRUS. Den ene undersøkelsen omfatter ungdom registrert bosatt i Oslo og er gjennomført årlig fra 1968 til og med 2008. Den andre omfatter hele landet, inkludert Oslo, og ble første gang foretatt i 1986. Fra og med 1990 er også denne gjennomført som en årlig undersøkelse Alkohol Det store flertall (omkring 80 prosent) av 15-20-åringer svarte at de hadde drukket alkohol noen gang. I de senere år har det vært en større andel jenter enn gutter som oppgir at de noen gang har drukket alkohol. For årene 2006-2008 sett under ett, var den gjennomsnittlige debutalder i aldersgruppa 15-20 år i underkant av 15 år for øl, omkring 15 år for ”rusbrus”, og omkring 15,5 år for vin og brennevin. Den gjennomsnittlige debutalder har gått noe opp i de senere år. Ser vi på de siste årene, oppga omkring 60 prosent av 15-20-åringene å ha drukket alkohol i løpet av de siste fire ukene. Øl var den drikkesorten flest oppga å ha drukket. Dette gjaldt både guttene og jentene. Beregnet årlig alkoholforbruk i aldersgruppen 15-20 år økte i siste halvdel av 1990-tallet, men har stort sett stabilisert seg etter årtusenskiftet. Ser vi på årene 2006-2008, var det beregnete årlige alkoholforbruket 4,9 liter ren alkohol for ungdom på landsbasis (4,1 liter for jenter og 5,6 liter for gutter), mens det var 5,4 liter i Oslo-utvalget (4,5 liter for jenter og 6,2 liter for gutter). I de senere år har omkring to av tre oppgitt at de har kjent seg tydelig beruset. For årene 2006-2008 sett under ett, oppga noe under 20 prosent i Oslo og noe over 20 prosent på landsbasis at de hadde kjent seg tydelig beruset mer enn 50 ganger i livet. Denne andelen økte i siste halvdel av 1990-tallet, mens det var en jevn nedgang etter årtusenskiftet. Forskjellen mellom gutter og jenter har imidlertid vært langt mindre i de senere år, enn hva tilfellet var på begynnelsen av 1990-tallet. Omkring 10 prosent oppga å ha vært beruset mer enn 25 ganger i løpet av de siste seks månedene. For årene 2006-2008 sett under ett, oppga noe over ¼ av alle ungdommer at de hadde opplevd krangel, noe over 10 prosent at de hadde opplevd slagsmål og noe over 10 prosent at de hadde vært utsatt for ulykke i forbindelse med alkoholkonsum. Cannabis I siste halvdel av 1990-tallet var det en økning i andelen som oppga at de hadde brukt cannabis noen gang. Ved årtusenskiftet oppga i underkant av 20 prosent på landsbasis og i underkant av 30 prosent i Oslo at de noen gang hadde brukt hasj eller marihuana. I den senere tid har det imidlertid vært en klar nedgang og i årene 2006-2008 svarte i overkant av 10 prosent på landsbasis og i underkant av 20 prosent i Oslo at de hadde brukt cannabis. Andelen som oppga bruk av cannabis i løpet av de siste seks månedene har vist en tilsvarende utvikling. Mens det ved årtusenskiftet var i underkant av 10 prosent på landsbasis og omkring 17 prosent i Oslo som oppga å ha brukt cannabis i løpet av de siste seks månedene, var denne andelen sunket til omkring seks prosent på landsbasis og 10 prosent i Oslo for årene 2006-2008 samlet. Det er lite eller ingen forskjell mellom gutter og jenter når det gjelder bruk av cannabis. I de senere år har omkring én av tre i landet som helhet oppgitt at de har blitt tilbudt cannabis og litt over halvparten at de tror de ville kunne klare å skaffe seg cannabis i løpet av to-tre dager. De tilsvarende resultatene hvis vi bare ser på Oslo, var at oppimot halvparten oppga at de hadde blitt tilbudt hasj eller marihuana og omkring to av tre trodde de ville kunne klare å skaffe stoffet. Det overveiende flertallet var av den oppfatning at cannabis ikke burde kunne selges fritt her i landet. Det var også bare et mindretall som sa at de kunne tenke seg å prøve cannabis hvis det ikke var fare for å bli arrestert. Tobakk Andelen 15-20-åringer som røyker sigaretter har gått jevnt ned i de senere år. For årene 2006-2008 samlet, oppga omkring 10 prosent at de røykte daglig, og omkring 10 prosent at de røykte av og til. I det samme tidsrommet oppga omkring 15 prosent av guttene og fem prosent av jentene at de brukte snus daglig, mens 25 prosent sa at de brukte snus av og til. Andre narkotiske stoffer Ved siden av cannabis var amfetamin det stoffet flest unge rapporterte å ha brukt. Andelen i aldersgruppen 15-20 år i landet som helhet som oppga at de noen gang hadde brukt amfetamin, økte til omkring fire prosent fram mot årtusenskiftet, for deretter å falle til rundt to prosent. Hvis vi bare ser på Oslo, var det ved årtusenskiftet omkring syv prosent som oppga at de noen gang hadde brukt amfetamin. Deretter var det en nedgang fram mot 2008, hvor omkring tre prosent oppga å ha brukt amfetamin. Hva angår andre narkotiske stoffer lå andelen som oppga å ha brukt disse stort sett på en halv til tre prosent i undersøkelsesperioden. Sniffing av løsemidler og bruk av psykofarmaka Ved de siste målingene var det i underkant av seks prosent som oppga at de noen gang hadde sniffet løsemidler og omkring to prosent som oppga at de hadde gjort dette i løpet av de siste seks månedene i begge utvalgene. Omkring fire prosent oppga at de noen gang hadde brukt psykofarmaka uten at det var foreskrevet av lege. Sammenheng mellom cannabis, alkohol og andre rusmidler Det var en tydelig sammenheng mellom bruk av cannabis og andre rusmidler i begge utvalgene. Andelen som hadde prøvd amfetamin, heroin eller sniffing av lim var klart mye høyere blant de som også hadde brukt cannabis enn blant dem som aldri hadde brukt dette stoffet. Vi ser en tilsvarende sammenheng når vi undersøker bruk av rusmidler etter hvor ofte respondentene hadde drukket seg beruset i løpet av de siste seks månedene.en
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: This report presents an overview over the use of drugs among youth in the ages 15 to 20 years in Norway, based on data from two parallel cross sectional surveys conducted by SIFA/SIRUS. One survey was conducted among youth in Oslo from 1968 to 2008, another among youth nationwide in 1986 and from 1990 to 2008. Alcohol The majority of youth aged 15 to 20 years had used alcohol at some time. In the last few years (2006-2008) the percentage of ever use of alcohol has been greater among girls than among boys. The average age of onset for drinking was 15 years for beer and “alcopops” and around 15,5 years for wine and liquor. The onset age has increased slightly in the last few years. In the period 2006-2008, 60 percent of youth aged 15 to 20 years had drunk alcohol during the last four weeks. Beer was the beverage most respondents had drunk, both among girls and boys. The estimated annual consumption of pure alcohol increased during the 1990s and has been stable since 2000. During the period 2006-2008 the estimated annual consumption of alcohol was 4,9 liter for youth in Norway as a whole (4,1 for girls and 5,6 for boys) and 5,4 liters in Oslo (4,5 liters for girls and 6,2 for boys). During the last few years around two out of three responded that they had been drunk once or more during their lifetime. During the period 2006-2008, around 20 percent of youth aged 15 to 20 years in both Oslo and Norway as a whole said that they had been drunk more than 50 times during their lifetime. The percentage increased during the 1990s but fell somewhat after 2000. The difference between girls and boys were less pronounced during the last few years than in the beginning of the 1990s. Around 10 percent of boys and seven percent of girls in both groups reported that they had been drunk more than 25 times during the last six months. During the period 2006-2008, more than 25 percent in both groups reported having experienced quarrels and more than 10 percent reported that they had experienced fighting or accidents as a result of alcohol consumption   Cannabis In the second half of the 1990s there was an increase in the percentage that reported having used cannabis at some time. In 2000, 20 percent of youth in Norway and around 30 percent of youth in Oslo had used marihuana or hashish at some time. In the last few years this percentage decreased to above 10 percent in Norway as a whole and fewer than 20 percent in Oslo. In the last few years about one in three aged 15 to 20 years in Norway as a whole reported that they had been offered to buy cannabis and over 50 percent said that they thought they would be able to acquire cannabis in two to three days. In Oslo, one out of two said they had been offered cannabis and two out if three said that they would be able to acquire cannabis in two to three days. The majority of youth, over 90 percent, reported that they thought that cannabis should not be legalized. Only a small percentage, fewer than 20 percent in both groups, said that they would try cannabis if they knew that they would not be arrested. Tobacco The percentage of youth aged 15 to 20 years that smoke tobacco has decreased during the last four decades. In the period 2006-2008, 10 percent reported smoking daily and 10 percent said they smoked from time to time. In the same period, 15 percent among boys and five percent among girls said they used snus on a daily basis while 25 percent among both sexes said they used snus from time to time. Other narcotic substances Besides cannabis, amphetamine was the narcotic substance that most young people reported having used. In Norway, about four percent of youth aged 15 to 20 years reported having used amphetamine in the year 2000. In the following years this percentage decreased to around two percent. In Oslo the corresponding percentages in Oslo was seven and three. The use of other narcotic substances was limited to around a half to three percent in both groups over time. Solvent abuse and the use of tranquilizers/sedatives/prescription drugs In the last few years, less than six percent reported having used solvents and around two percent said that they had done this during the last six months. Around four percent reported having used tranquilizers/sedatives/prescription drugs that had not been prescribed by a doctor. The association between cannabis, alcohol and other drugs There was a clear association between the use of cannabis and other drugs in both Oslo and Norway. The percentage that had used amphetamine, heroin or solvents was many times higher among youth that had used cannabis many times than among youth that had not or rarely used cannabis. There was a similar, but less pronounced trend when we examined the association between having used hard drugs and the number of times the respondents had been drunk during the last six monthsen
dc.language.isonoen
dc.publisherSIRUSen
dc.relation.ispartofseriesSIRUS-rapporten
dc.relation.ispartofseries5/2009en
dc.relation.urlhttp://www.sirus.no/internett/ungdom/publication/500.htmlen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en
dc.subject.meshAdolescenten
dc.subject.meshSubstance-Related Disordersen
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshData Collectionen
dc.titleUngdom og rusmidler. Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1968-2008no
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.