2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/68175
Title:
Læring av feil og klagesaker
Authors:
Bratland, Svein Zander red.); Lundevall, Sverre (red.)
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 7/2009
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2009/Laering-feil-klagesaker/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBratland, Svein Zander red.)-
dc.contributor.authorLundevall, Sverre (red.)-
dc.date.accessioned2009-05-14T11:38:09Z-
dc.date.available2009-05-14T11:38:09Z-
dc.date.issued2009-05-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 7/2009en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/68175-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Boka er en oppfølger av heftet ”Kollegabasert læring av klagesaker” fra 1995, utgitt av Legeforeningen i samarbeid med Statens helsetilsyn. Senere har både direktøren i Statens helsetilsyn og Legeforeningens president i flere sammenhenger påpekt behovet for å lære av feil som begås i helsetjenestene. Vi har derfor lagt vekt på å utarbeide en eksempelsamling. I denne finnes et bredt spekter av alvorlige og mindre alvorlige hendelser og sykdomsforløp som er hentet fra klager behandlet av tilsynsmyndighet og Norsk pasientskadeerstatning. Sakene skriver seg fra allmennpraksis og legevakt – og er selvsagt anonymisert. Den teoretiske delen tar sikte på å gi kunnskap om feil i allmennmedisinsk virksomhet, klagebehandling, legers reaksjoner på å begå feil og hvordan klagesituasjonen best kan håndteres. De pedagogiske utfordringene og mulighetene blir beskrevet og drøftet. Det har de senere årene vært satt fokus på feil gjort av leger uten norsk opprinnelse. Denne problemstillingen er omtalt i boka, sammen med en gjennomgang av hvordan allmennlegevirksomhet kan organiseres for å unngå feil. Forfatterne er alle toneangivende innenfor sine fagfelt innen undervisning, forskning og tilsynsvirksomhet. Vi ønsker at boka skal gi grunnlag for diskusjoner blant medisinske studenter, turnusleger, allmennleger under spesialistutdanning og i smågrupper for allmennleger i etterutdanningen. Det er i en slik kollegabasert prosess at læringspotensialet er vist å være størst.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: This book is a follow-up of the pamphlet “Colleague-based learning from cases of complaint” (“Kollegabasert læring av klagesaker”) from 1995, published by the Norwegian Medical Association in cooperation with the Norwegian Board of Health Supervision. Later, on several occasions, both the Director General of the Norwegian Board of Health Supervision and the President of the Norwegian Medical Association have pointed out the need for learning from errors that are made in the health services. Therefore, we have produced a collection of examples. We present a broad range of serious and less serious events and case histories, based on complaints that have been dealt with by the supervision authorities and the Norwegian System of Compensation for Injuries to Patients. The cases are from general practice and the emergency services, and are, of course, made anonymous. The theoretical part presents information about the following: errors in general medical practice, dealing with cases of complaint, doctors’ reactions to making errors, and how complaints can best be dealt with. Pedagogical challenges and possibilities are described and discussed. During the last few years, focus has been directed towards errors made by doctors from other countries. This issue is discussed in the book, including a review of how general practice can be organised in order to prevent errors. The authors are all authoritative persons in the fields of teaching, research and supervision of services. We hope that the book will provide the basis for discussion among medical students, junior doctors, and general practitioners undergoing specialist training or further education. It has been shown that the potential for learning is greatest in such processes with colleagues.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries7/2009en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2009/Laering-feil-klagesaker/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshMedical Errorsen
dc.subject.meshRisk Managementen
dc.titleLæring av feil og klagesaker-
dc.title.alternativeLearning from mistakes and complaintsen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.