2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/65442
Title:
Helse- og omsorgsstatistikk – eit verktøy for områdeovervaking
Authors:
Robberstad, Torleiv
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 2/2009
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2009/Helse-omsorgsstatistikk-verktoy-omradeovervaking/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorRobberstad, Torleiv-
dc.date.accessioned2009-04-20T12:33:23Z-
dc.date.available2009-04-20T12:33:23Z-
dc.date.issued2009-04-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 2/2009en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/65442-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Eit av arbeidsfelta for Helsetilsynet i fylket og Fylkesmannen er å halde seg -orientert om sosial- og helseforholda i fylket og dei faktorane som verkar inn på desse. Dette feltet blir gjerne kalla områdeovervaking. Områdeovervaking skal framskaffe kunnskapen som kan brukast til å beskrive tilstanden, til å finne fram til område med svikt eller risiko for svikt, som grunnlag for å vurdere om det trengs tilsyn, for å peike på udekte behov eller variasjonar som ikkje er i samsvar med helselovgjevinga og nasjonale mål, prioriteringar og andre føringar. Helsetilsynet i fylket og Fylkesmannen står i skjeringspunktet mellom nasjonale mål, kommunalt sjølvstyre og individuelle rettar. Lover og forskriftsverk seier mykje om alle desse tre vektorane, og statleg forvaltning i fylket er viktig i av-veging og utforming av praksis. Systematisk områdeovervaking vil gi betre grunnlag for å synleggjere sårbare område i forhold til forsvarlege tenester og andre lovkrav. Det er eit verktøy for å vakte nasjonale helsepolitiske mål og følgje med på korleis kommunar og helse-føretak oppfyller desse. Dette arbeidet må vere tufta på godt nok kunnskapstilfang. Statistiske opplysningar som er rutinemessig innsamla og offentleg publisert er ein del av faktagrunnlaget som kan fortelje både om tenestevolum, kvalitet og ventande endringar i behov dei komande åra. Denne rapporten handlar om bruk av slik statistikk i områdeovervaking. Den handlar mest om kommunale tenester, så mykje av stoffet kan nok også vere nyttig for kommunane i deira arbeid etter § 1-4 i kommunehelsetenestelova.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: One of the tasks of the Norwegian Board of Health Supervision in the Counties and the Offices of the County Governors is to keep themselves informed about health and social conditions in the county and the factors that influence these conditions. This area of work is called area surveillance. Area surveillance involves obtaining information that can be used: to describe the situation to identify areas where there are deficiencies, or a danger of deficiencies occurring, in provision of services as the basis for assessing the need for supervision of services to identify unmet need or variation in provision of services that are not in accordance with health legislation or national goals, priorities or other instructions. The Norwegian Board of Health Supervision in the Counties and the Offices of the County Governors are at the crossroad between national goals, municipal self-government and individual rights. Laws and regulations and public administration in the county are important for directing and developing practice. Systematic area surveillance will provide an important basis for identifying vulnerable areas in relation to adequate services and other legislative requirements. It is a tool for monitoring health policy goals and the way in which the municipalities and the health trusts fulfil these goals. This work must be based on adequate information. Data that is routinely collected and published provides information about the amount of services provided, the quality of services and expected changes in needs for services in the future. This report deals with how these data are used in area surveillance. It deals mainly with municipal services, so much of the material is useful for the municipalities in relation to their work in accordance with Section 1-4 of the Municipal Health Services Act.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries2/2009en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2009/Helse-omsorgsstatistikk-verktoy-omradeovervaking/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshRisk Managementen
dc.subject.meshStatisticsen
dc.subject.meshSafety Managementen
dc.titleHelse- og omsorgsstatistikk – eit verktøy for områdeovervaking-
dc.title.alternativeStatistics on health and care – a tool for area surveillanceen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.