DPS: landsdekkende tjenester, men varierende kvalitet. Oppsummering av første halvdel av landsomfattende tilsyn 2008-09 med spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/51493
Title:
DPS: landsdekkende tjenester, men varierende kvalitet. Oppsummering av første halvdel av landsomfattende tilsyn 2008-09 med spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 4/2009
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2009/Oppsummering-landsomfattende-2008-09/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2009-03-02T12:44:43Z-
dc.date.available2009-03-02T12:44:43Z-
dc.date.issued2009-03-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 4/2009en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/51493-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: I 2008 ble det gjennomført tilsyn i 28 av landets 75 distriktspsykiatriske sentre (DPS). Tilsynet er toårig og fortsetter ut 2009. Tilsynet undersøker DPS-ets helsetjenester til pasienter med alvorlige psykiske lidelser og utføres av regionale tilsynslag supplert med psykologspesialist og psykiater som eksterne fagrevisorer. Denne ”midtveis”-rapporten handler om funn som gjelder DPS-enes vurdering og prioritering av henviste pasienter og sikring av forsvarlig utredning og behandling/oppfølging. I rapporten som kommer i 2010 blir også temaene brukermedvirkning, samhandling, tilgjengelighet og forebygging/bruk av tvang omtalt. Tilsynet har vist at i over halvparten av DPS-ene var håndteringen av henvisninger ikke alltid i overensstemmelse med lovkravene. Det kan derved bli tilfeldig og uforutsigbart hvorvidt henviste pasienter med alvorlige psykiske lidelser prioriteres. Om lag halvparten av DPS-ene sikret ikke forsvarlig utredning og behandling av pasientene. For eksempel manglet prosedyrer og/eller en omforent praksis for hvordan disse prosessene skal foregå, hva de skal inneholde og hvordan de skal dokumenteres. Flere DPS sørget ikke systematisk for at det diagnostiske og behandlingsmessige arbeidet ble kvalitetssikret av spesialist (psykologspesialist/psykiater). Etter Statens helsetilsyns vurdering har det første årets tilsyn vist at det i mange DPS foreligger viktige svakheter når det gjelder tjenestene som tilbys pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Kritiske trinn mangler styring og oppfølging fra ledelsens side for å sikre forsvarlig utredning og behandling. Mange DPS synes å mangle en velfungerende internkontroll, som skal redusere risikoen for svikt og sikre at virksomhetens oppgaver løses i henhold til kravene i helselovgivningen.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: In 2008, supervision of 28 of the 75 district psychiatric centres (DPS) in the country was carried out. Supervision will continue over two years until 2009. We investigated health services provided by the DPSs to patients with serious mental disorders. Supervision was carried out by regional supervision teams, augmented with specialist psychologists and psychiatrists as professional auditors. This “half-way” report presents results about the DPSs’ assessment and prioritization of referred patients and about whether they ensure that patients are adequately examined, treated and followed up. The report that will be published in 2010 will deal with client participation, cooperation, availability and prevention/use of coercion and restraint. Supervision has shown that in over half of the DPSs, the way in which referrals were dealt with was not always in accordance with legislative requirement. This can mean that prioritization of referred patients with serious psychiatric disorders can be unpredictable and left to chance. About half of the DPSs did not ensure that patients were adequately assessed and treated. For example, they lacked procedures and/or standard practice for how these procedures should be carried out, what they should involve, and how they should be documented. Several DPSs did not systematically ensure that diagnosis and treatment were quality controlled by specialists (psychologists and psychiatrists). According to the assessment of the Norwegian Board of Health Supervision, the first year with supervision has shown that in many DPSs there are serious deficiencies in the services that are offered to patients with serious mental disorders. Critical phases lack management and follow-up from leadership to ensure that patients are adequately assessed and treated. In many DPSs there was no well-functioning internal control system, to reduce the risk of deficiencies, and to ensure that services are provided in accordance with legislative requirements.-
dc.language.isonullen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries4/2009en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2009/Oppsummering-landsomfattende-2008-09/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshSpecialties, Medicalen
dc.subject.meshPatient Rightsen
dc.subject.meshHospitals, Psychiatric-
dc.titleDPS: landsdekkende tjenester, men varierende kvalitet. Oppsummering av første halvdel av landsomfattende tilsyn 2008-09 med spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre-
dc.title.alternativeDistrict psychiatric centres: Countrywide services, but variable quality?en
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.