2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/337499
Title:
Elektroniske sigaretter - bruksmønster, brukergrupper og brukerkultur
Authors:
Tokle, Rikke
Citation:
SIRUS-rapport 5/2014

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorTokle, Rikkeen_GB
dc.date.accessioned2014-12-22T12:15:40Z-
dc.date.available2014-12-22T12:15:40Z-
dc.date.issued2014-10-
dc.identifier.citationSIRUS-rapport 5/2014en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/337499-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Elektroniske sigaretter (e-sigaretter) har blitt lansert som et alternativt produkt til tobakkssigaretter. E-sigarettene inneholder et batteridrevet varmeelement som aktiveres manuelt eller automatisk ved innsug. Elementet varmer en væske (e-juice) som hovedsakelig består av propylenglykol og glyserol, vanligvis med nikotin og smakstilsetninger. Dampen som oppstår, inhaleres og avgir varierende mengder nikotin avhengig av væskens terskelverdi og type e-sigarett. Utåndet damp fremstår som tåke og kan utseendemessig minne om røyken fra tobakksigaretter. Toksikologiske data og studier av akutte fysiologiske virkninger ligger til grunn for dagens vurderinger av helserisiko ved bruk av e-sigaretter. Studier av giftigheten i dampen viser at propylenglykol kan forårsake irritasjon, og at noen giftstoffer er til stede i lave, men målbare mengder. Det er påvist stoffer som kan være skadelige å inhalere i noen væsker med søtsmak. For røykere kan e-sigarettene være et skadereduserende alternativ til tobakkssigaretter fordi nikotinen avleveres uten å utsette brukeren for tjære og mange av de skadelige gassene som utløses under forbrenning av tobakk. Det er knyttet bekymring til aspekter ved bruk av produktet, som; (I) dobbebruk blant røykere, at e-sigarettene inngår i et bruksmønster sammen med tobakksigaretter, (II) at esigaretter med sin brukslikhet kan renormalisere røyking (III), at e-sigaretter kan bli innfallsport til røyking og (IV) at e-sigarettene kan brukes til inhalering av illegale rusmidler. I Norge er det forbudt å importere nikotinholdig e-juice for kommersielt videresalg. Privatimport for tre måneders eget bruk er foreløpig tillatt, denne muligheten kan falle bort fra 2015. Internettet er den primære handelskanalen. Det finnes pr dato få fysiske utsalgsteder som selger fordampere og nikotinfri væske her til lands. Tobakksproduktdirektivet vedtatt av EU i mars 2014 åpner for ordinært detaljsalg av e-sigaretter og væske med nikotinstyrke opp til 20 mg/ml. Det er ventet at Norge som medlem av EØS, vil erstatte dagens forbud med reguleringer som gir markedsadgang for e-sigaretter i løpet av 2016. Bruken av e-sigaretter er økende, men det er foreløpig lite norsk forskning på tema. Formålet med denne studien er å belyse bruk av e-sigaretter i Norge og beskrive bruksmønster, brukergrupper og brukerkultur. Rapportens hovedmateriale består av 16 personlige intervjuer med dampere rekruttert fra ulike kanaler for å unngå seleksjon. I tillegg inngår observasjonsnotater fra deltagelse på «dampetreff», observasjon av brukerstyrte sider på internett og mailkorrespondanse med dampere. Majoriteten av informantene har blitt introdusert til e-sigaretter via venner, kjæreste eller familie. Brukere som har dampet lengst, forteller om stor utvikling siden deres oppstart. De begynte på egenhånd å orientere seg i et uoversiktlig marked, men i dag foreligger det rikelig med brukerveiledninger å navigere etter. Internett er den primære arenaen for informasjonsinnhenting og handel. Når informantene skal beskrive bruken av e-sigaretter fokuseres det på forskjellene til tobakkssigaretter. Det er en annen inhaleringsteknikk, røyken er tyngre, dampen mildere og bedre for kroppen, røyklukten er «vond» mens dampen er «velduftende» eller «diskré» og at røyken i motsetning til dampen skader omgivelsene. Samtidig handler overgangen om likhet. E-sigarettene imiterer langt på vei konvensjonelle sigaretter i bruk ved å opprettholde mye av det rituelle ved å røyke og – for majoriteten av de intervjuede – avhengigheten til nikotin. Bruksmønsteret for e-sigarettene farges av informantenes tidligere røykerstatus og likeledes deres ønske og motivasjon for røykeslutt. Rapporten indikerer at bruk av e-sigaretter har fått fotfeste i ulike grupper av røykere. Bruken synes å ha et annet symbolsk innhold for dagligrøykerne enn for rekreasjonsrøykere. For dagligrøykerne inngår damping som en viktig og integrert del av dagen. De damper i situasjoner hvor de tidligere har røykt. Mens av-og-tilrøykerne oftere forteller om dobbelbruk og situasjonsavhengig bruk, hvor e-sigarettene anvendes «for gøy», som opposisjon eller er motivert av praktiske årsaker. Den dominerende fortellingen om overgangen fra røyk til damp handler om røykfrihet fra første dampedrag. Men under intervjuene kommer erfaringer med dobbelbruk fram blant noen. Dobbelbruken kan deles inn i tre bruksmønster: (I) de rekreerende brukerne som har en romantisk forestilling om tobakkssigaretter i noen situasjoner, (II) de som er i en utfasingsperiode i overgangen fra vanlig røyk til damp og (III) de som har opplevd eller opplever tilbakefall til røyking i spesielle eller vanskelige situasjoner. Bruksmotivene for e-sigaretter er nært knyttet sammen med informantenes røykekarriere og avhengighet. Røykeslutt framstår som hovedmotivasjonen for bruk av e-sigaretter. Esigarettene synes å være helt avgjørende for mange av informantenes røykfrihet i dag. (I) Helseaspektet rapporteres om som den primære årsaken til ønsket om røykeslutt. I fortellingene om skifte fra røyk til damp, spiller erfaringer med egen helse eller alvorlige sykdomshendelser en avgjørende rolle. Etter overgang til damp forteller informantene om bedret allmenntilstand. (II) Opplevelsen av stigma er et annet viktig røykesluttmotiv og dermed et viktig bruksmotiv for e-sigaretter. Flere av informantene har følt seg stigmatisert som røykere og rapporterer om negative erfaringer fra å være røyker i et røykefiendtlig samfunn. (III) Nyhetsverdien til e-sigarettene, det at de kan oppfattes som noe oppsiktsvekkende, nytt og kult – særlig i utelivssammenhenger – nevnes som et supplerende bruksmotiv. (IV) Prisaspektet er annet motiv for overgang. Det at informantene sparer penger på å erstatte røyk med e-sigaretter framstår ikke som et avgjørende, men som et motiverende bruksmotiv. (V) Anvendelighet er et annet supplerende bruksmotiv. E-sigarettene er unntatt røykeloven, de har lavt skadepotensial på tredjeperson, men kan avlevere nikotin raskt og effektivt. «Anvendeligheten» ser også ut til å påvirke bruksmønster ved at det kan dampes på flere og «nye» steder, som inne på utested, arbeidsplassen, serveringsteder, lesesal, foran TV. Dette ser ut til å øke bruksfrekvensen i forhold til konvensjonelle sigaretter. E-sigarettene som et vellykket røykesubstitutt forklares med at produktet både adresserer den fysiske avhengigheten til nikotin og den psykologiske avhengigheten til handlingen og røykeritualet. Damping blir en måte å beholde «røykevanen» på uten røyken. E-sigarettene synes å være produktet for dem som «ønsker å slutte å røyke uten å slutte å røyke». Informantene forteller at overgangen fra røyk til e-sigaretter skiller seg fra tidligere sluttforsøk ved hjelp av nikotinerstatningsprodukter fra legemiddelindustrien. Produktet fungerer som et røykesubstitutt mer enn et middel i en utfasingsperiode. Det er få som rapporterer om planer om å slutte med e-sigaretter. Mange oppgir derimot at de har mål om å dampe nikotinfritt og at de aktivt trapper ned på nikotinstyrken med mål om total nikotinfrihet. Røykerne er den primære målgruppen for e-sigarettene ifølge informantene i denne studien, noe som underbygges ved at samtlige selv har en røykekarriere. Informantene kan deles inn i tre brukergrupper: (I) De som bruker e-sigaretter til røykeslutt og for å opprettholde røykfrihet. Dette er brukergruppen som ser ut til å inkludere majoriteten av damperne i dag. (II) Aktivister og engasjerte «entusiaster». Damperne som kan knyttes til denne gruppen kjennetegnes av entusiasmen for e-sigarettene som kommer frem gjennom deltagelse i fora som Norsk Dampselskap, ønsker om å rekruttere røykere over til damp og for noen, arbeid opp mot myndighetene for å påvirke regulering. Gruppen rommer også «de særlig interesserte» hvor dampingen har et hobbyaspekt. (III) «Trendsetterne» og de rekreerende brukerne av e-sigaretter er den tredje brukergruppen. E-sigarettene framstår her i større grad som et valgt tilbehør enn som et røykesubstitutt. Nyhetsverdien og «framtidselementet» til esigarettene vektlegges. Brukerne av e-sigaretter som kan knyttes til denne brukergruppen blant informantene synes i hovedsak som ressurssterke unge voksne. Noen er aktive i utelivet. I rapporten kommer det fram at vi kan snakke om en brukerkultur på e-sigaretter. Beskrivelser av samhold, fellesskapsfølelse og idealisme, samt det at e-sigaretter fortoner seg som en hobby og kampsak for noen, gjør at vi kan bruke et slikt begrep. Brukerkulturen er internasjonal. Den er nært knyttet til deltagelse på sosiale arenaer på internett som omhandler e-sigaretter. Interaktiviteten på forum og sosiale medier gjør det til en unik arena for både informasjonsdeling og informasjonsinnhenting. De virtuelle plattformene framstår som rekrutterende og samlende for damperne. Også informanter som ikke selv er aktive på esigarettfora forteller om sporadisk bruk av slike sider til informasjonsinnhenting. Brukerkulturen, slik den er beskrevet over, favner i hovedsak de engasjerte damperne. Et element ved brukerkulturen er framveksten av «nye» ord og uttrykk, sammen med en bevisst språkbruk for å beskrive bruken av e-sigaretter. Språket som brukes kan både forstås som distinksjon og kompetanse. Distinksjon, fordi ordene er med på å bevisstgjøre omgivelsene på forskjellen mellom konvensjonelle sigaretter og e-sigarettene. Kompetanse, fordi flere av uttrykkene, som brukes for å beskrive ulike bestanddeler og bruk av e-sigaretter, har en ny eller annen betydning. Et annet element ved brukerkulturen er «misjoneringsaspektet». Flere av informantene forteller at de selv har rekruttert flere røykere over på e-sigaretter. Noen forteller også at de bruker mye tid på nett for å veilede fremmede til velegnede produkter for å bistå i overgang fra røyk til damp. Blant disse er flere medlemmer i Norsk Dampselskap. Brukerforeningen av og for norske dampere; Norsk Dampselskap, har som målsetting å fremme damping. Norsk Dampselskap (NDS) finnes både som hjemmeside, forum og Facebook-gruppe, og har samlet sett over 6000 medlemmer. Sidene er preget av entusiasme for produktet, brukerveiledninger, produktevalueringer og overvåking av markedsstatus og regelverk. De av informantene som har tilknytning til NDS betrakter foreningen som viktig. Blant informantene uten tilknytning, er det flere som kjenner til og anerkjenner informasjonsarbeidet til gruppen. Et par av informantene uttrykker også en ironisk distanse til foreningen. På dampetreff – åpne arrangement initiert av aktive medlemmer i Norsk Dampselskap – kan likesinnede og interesserte treffes for å dampe, sosialisere og utveksle erfaringer rundt e-sigaretter. Dette er en arena for en liten andel spesielt engasjerte dampere. De engasjerte informantene i utvalget rapporterer om en opplevelse av tilhørighet og samhold mellom dampere. Fortellingene om samhold kan forstås i lys av (I) negativ respons på damping fra omgivelsene, (II) deres tidligere status som røykere, (III) og kampen for å oppheve forbudet mot nikotinholdige e-sigaretter. Synet på dagens regelverk og myndighetenes håndtering av e-sigaretter er preget av misnøye. Informantene synes å være særlig oppgitte over dagens markedssituasjon og forbudet mot salg av nikotinholdig e-juice fra norske forhandlere, som flere sier rammer de svakeste og mest avhengige røykerne. Netthandel mener flere kan ekskludere eldre. Planleggingen av bestillinger i forhold til forsendelse og toll, kan vanskeligjøre røykeslutt og overgang til damp for noen. Informantene etterlyser i stedet regulering og standarder for økt produktsikkerhet. Samtidig uttrykker, særlig de engasjerte informantene, frykt for overregulering som kan medføre innsnevret produktvariasjon, høyere pris og standardiserte produkter med liten appell blant røykere. Det er også skepsis til beslutningene fremsatt i EUs tobakksproduktdirektiv, om forbud mot terskelverdier over 20 mg/ml nikotin. Det er delte meninger om hvor e-sigaretter bør distribueres. Forslagene spenner fra apotek og vinmonopol til utesteder, kiosker og dagligvareforhandlere. Det er enighet blant informantene om at det bør være 18-års aldersgrense for kjøp av både e-sigaretter og e-juice. Når det gjelder e-sigaretter som innfallsport til påfølgende oppstart av røyking, er flere kritiske til problemstillingen og omtaler den som lite relevant. Dette må sees i lys av at informantene er voksne mennesker der utgangspunktet for bruk av e-sigaretter har vært en allerede etablert røykevane. Noen er av den oppfatning at e-sigarettene kan tenkes å appellere til nysgjerrige unge. Det begrunnes med at utvalget av smaker, nyhetsverdien og sunnhetsfokuset i samfunnet kan favorisere e-sigaretter over tobakkssigaretter. Når det gjelder misbrukerpotensiale til e-sigarettene, som opptaksmetode for illegale substanser, er problemstilling ukjent for noen, mens flere hørt at dette er mulig. Ingen forteller om personlige erfaringer med dette. Produktmangfoldet på e-sigaretter er i dag stort og tilpasset ulike kundegrupper. Informantene er i ulik grad opptatt av det estetiske og det fremgår at valg at type e-sigarett blir en form for symbolsk markør. Den symbolske kraften til e-sigarettene vil i variere ut i fra hvordan produktet brukes, hvem som bruker det og statusen bruken av e-sigaretter fåren_GB
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: Electronic cigarettes (e-cigarettes) were launched as an alternative to normal cigarettes. Ecigarettes have a battery-powered heating element that is activated manually or automatically by suction. The element heats a liquid (e-juice) consisting mainly of propylene glycol and glycerol, usually with nicotine and flavourings mixed in. The resulting vapour is inhaled and emits varying amounts of nicotine depending on the strength of the e-liquid and type of ecigarette. Exhaled vapour looks like fog and is reminiscent of smoke from tobacco cigarettes. Toxicological data and studies of acute physiological effects underlie current assessments of the risk to health posed by the use of e-cigarettes. Studies of vapour toxicity indicate that propylene glycol can cause irritation and that certain toxins are present in low but measurable amounts. Substances have been shown to be present in certain sweet-tasting e-liquids that could be harmful to inhale. For smokers, e-cigarettes can offer a less harmful alternative to tobacco cigarettes because nicotine is delivered without exposing the user to tar and many of the harmful gases released during the combustion of tobacco. There is concern about certain aspects of the use of the product. They include (I) double use among smokers, i.e. that users alternate between e-cigarettes tobacco cigarettes as part of a behavioural pattern; (II) insofar as e-cigarettes are similar in use to tobacco cigarettes, they may facilitate the renormalization of smoking; (III) e-cigarettes can be a gateway to smoking; and (IV) e-cigarettes can be used inhale illicit drugs. In Norway it is illegal to import nicotine-containing e-juice for commercial resale. Individual users may import enough for three months’ use, though that opportunity may be revoked from 2015. In most cases, people use the internet to make their purchases. There are few physical retailers in Norway supplying evaporators and nicotine-free liquid to the public. The EU Tobacco Products Directive, adopted in March 2014, allows retailers to sell ordinary ecigarettes and liquid nicotine with a strength of no more than 20 mg/ml. Norway, as a member of the EEA, is expected to issue regulations in 2016 and revoke the current ban. This will allow e-cigarettes to be bought and sold on the market. E-cigarettes are becoming increasingly popular, but there is currently little Norwegian research on the subject. The purpose of this study is to shed light on the use of e-cigarettes in Norway, describe patterns of use, user groups and user culture. The data on which the report is based consists mainly of sixteen personal interviews with e-cigarette users recruited from various channels to avoid selection bias. In addition, the report makes use of observation notes taken while participating at “vapebashes”, observation of user-run websites and mail correspondence with vapers. The majority of our interviewees were introduced to e-cigarettes by friends, boyfriend or girlfriend or family. People with the longest vaping careers tell us how much they have changed since starting with e-cigarettes. They began as novices to familiarize themselves with a complex market. Today there are plenty of guides for newcomers. The web is the main source of information and retail. When informants describe the use of e-cigarettes, they compare the differences between ecigarettes and tobacco cigarettes. The inhalation technique is different; cigarette smoke is heavier, s-cigarette vapour milder and more healthy physically; cigarette smoke has a “bad” smell while vapour is “fragrant” or “subtle”. Smoke, unlike vapour, harms the environment. At the same time, the switch to e-cigarettes is also about equality. E-cigarette use imitates conventional cigarette smoking by carrying on many of the rituals of smoking and – for the majority of the interviewees – the addiction to nicotine. The patterns of e-cigarette use are coloured by the informants’ former smoking status and their desire and motivation to quit smoking. The report indicates that the use of e-cigarettes is gaining in popularity among diverse groups of smokers. The use of e-cigarettes seems to have a different symbolic meaning to daily smokers on the one hand and recreational smokers on the other. In the opinion of daily smokers, vaping is an important and integral part of the day. They vape in situations where they smoked in the past. Occasional smokers speak more often of dual use and situation-dependent use, where e-cigarettes are used ”for fun”, to demonstrate opposition or because it is convenient and practical at that moment in time. The dominant narrative about shifting from smoking to vaping is about quitting smoking from the first vape. But during the interviews, some mentioned dual use. Dual users can be divided into three categories: (I) recreational users with a romantic notion of smoking tobacco cigarettes in some situations; (II) smokers that are phasing out normal cigarettes in favour of e-cigarettes; and (III) past smokers who have relapsed and started smoking again in unusual or difficult circumstances. The reasons informants give for using e-cigarettes are closely linked to their smoking career and addiction status. Desire to quit smoking emerges as the primary reason for changing over to e-cigarettes. E-cigarettes seem to be crucial for the ability of many informants to steer clear of tobacco cigarettes. (I) Health concerns are reported as the primary reason for wanting to quit. In the stories about switching from smoking to vaping, health problems or serious illness played a decisive role. After switching to vaping, the informants say their general health has improved. (II) The feeling of stigmatization is another important motivation to quit smoking and consequently an important reason to take up e-cigarettes. Several informants felt stigmatized as smokers and report unpleasant episodes in a society that is largely hostile to smokers. (III) The novelty value of e-cigarettes, being seen as exciting, novel and cool – especially when out clubbing – are all mentioned as additional reasons. (IV) Cost is another reason to make the change. Informants save money by replacing ordinary cigarettes with ecigarettes. But it is an additional rather than a decisive reason. (V) Convenience is another supplementary reason. E-cigarettes are not banned like ordinary cigarettes; they are less harmful to third parties; and they can deliver a shot of nicotine quickly and effectively. ”Convenience” also seems to affect how e-cigarettes are used since they can be vaped in more, sometimes “new” places, such as night clubs, workplace, canteens, while reading or watching the TV. This seems to increase usage frequency compared to conventional cigarettes. The fact that e-cigarettes are considered a successful substitute for ordinary cigarettes is explained by the product’s capacity to satisfy the physical addiction to nicotine and psychological addiction to the act and ritual of smoking. Vaping is a way of holding onto the “habit of smoking” without actually smoking. The e-cigarette seems to be the product for people who want to “quit smoking without quitting smoking”. Informants told us how the switch from ordinary cigarettes to e-cigarettes differed from earlier attempts to stop smoking with the help of nicotine replacement products from the pharmaceutical industry. The product is more of a substitute for tobacco cigarettes than it is a means of getting through a phasingout period. Not many informants said they were planning to give up the use of e-cigarettes. Many, however, said they intended to use zero-nicotine liquids and are reducing nicotine content step by step with a view to freeing themselves from nicotine altogether. E-cigarettes are made primarily for and appeal most to smokers, according to the informants in this study. Since they had all been smokers themselves, they substantiated their own argument. Informants can be divided into three groups according to use: (I) those who use ecigarettes to quit smoking and stay clean. This user group appears to encompass the majority of vapers today. (II) Activists and committed “enthusiasts”. Vapers in this group are characterized by enthusiasm for e-cigarettes. Their commitment is seen in their participation in forums such as the Norwegian Vaper Company, in their efforts to get smokers to start vaping and, for some, in their work with the authorities to influence legislation. The group also includes the “specially interested”, for whom vaping is like a hobby. (III) “Trendsetters” and recreational vapers of e-cigarettes are the third user group. E-cigarettes seem here to be more of a consciously adopted accessory than a smoking substitute. Novelty and the “forward-looking” aspect of e-cigarettes are emphasized. Of our informants, the users of ecigarettes suited to this user group seem in the main to be talented young adults. Some are active clubbers. As the report shows, one can arguably talk about an e-cigarette user culture. Several factors make this a legitimate view. There are the descriptions of solidarity, a sense of community and idealism. Vaping appears to be a hobby and campaign issue for some. The user culture is international and closely related to participation in social arenas centred on e-cigarettes across the internet. Interaction in forums and on social media becomes a unique means of information sharing. The virtual platforms appear to promote recruitment and a sense of community. Informants who are not particularly active on e-cigarette forums visit websites occasionally to obtain information. The user culture, as it is described here, is mainly made up of the more committed vapers. One element of the user culture is the emergence of “new” words and expressions, along with the deliberate use of language to describe how e-cigarettes are used. Use of this language can be understood both in terms of a wish to stand apart and to demonstrate a level of expertise. Distinction, because the words help raise awareness of the differences between conventional cigarettes and e-cigarettes. Expertise, because several expressions used to describe the various constituents and use of e-cigarettes have acquired a new or different meaning. Another element of the user culture is the “proselytizing aspect”. Several informants admit to having persuaded smokers to switch to e-cigarettes. Some also spend a lot of time online helping people they do not know personally find the products best suited to their needs as they switch from smoking to vaping. Several members of the Norwegian Vaping Company are active in this respect. One of the purposes of the user association run by and for Norwegian vapers, the Norwegian Vaper Company, is to promote vaping. It has its own website, forum and Facebook group, and more than 6,000 members. The web pages give an idea of the association’s enthusiasm for the product, but they also post user guides, product reviews, market stats and regulations. Those of our informants with affiliations to the association see it as an important initiative. Some of the informants with no affiliations are aware of the association and acknowledge the work done by the group to spread information. A couple of our informants express an ironic distance to the association. Vapebashes – public events initiated by active members of the Norwegian Vaper Company – bring together like-minded people and others with an interest in vaping, to vape, socialize and exchange experiences of and about e-cigarettes. This is the meeting place for the small minority of highly committed vapers. The committed informants in our sample testify to the sense of belonging and community that binds vapers together. Stories revolving around the sense of solidarity can be understood in light of (I) the negative responses to vaping from others; (II) their former status as smokers; and (III) their campaign to have the ban on nicotine-containing e-cigarettes revoked. Vapers are dissatisfied with the current regulations and how the authorities deal with ecigarettes. Informants appear to be particularly exasperated with the current market situation and the ban against the sale of nicotine e-juice by Norwegian retailers, which, some of them say, hits the weakest and most dependent smokers hardest. Online shopping may be too difficult for older vapers, they say. The planning involved in getting the product shipped to Norway and processed by the customs people can make it even harder for some people to quit smoking and take up vaping. Informants want the government to amend the regulations and standards with a view to making the products safer. Meanwhile, the most committed informants are worried that the government may over-regulate, resulting in a smaller assortment of products, higher prices and standardized products, which would make them less appealing to smokers. They are also not very happy with the provision in the EU Tobacco Product Directive that prohibits the sale of nicotine-containing liquid with a nicotine concentration of 20 mg/ml or more. Opinions are divided about how e-cigarettes should be distributed. Suggestions range from making them available at chemists and off-licences, to night clubs, convenience stores and grocery shops. Our interviewees agree, however, about instituting an age limit of 18 for the purchase of e-cigarettes and e-juice. Regarding claims that e-cigarettes can act as a gateway to smoking, some of our informants reject the idea altogether, saying it is largely irrelevant. This must be seen in light of the age of our informants, i.e. they are adults who have taken up vaping to counteract a smoking habit. E-cigarettes might arguably appeal to inquisitive youngsters, some of our informants say. The range of flavours, the product’s novelty and society’s preoccupation with health are also likely to increase the appeal of e-cigarettes over tobacco cigarettes. When considering the claim that e-cigarettes may lead to substance abuse, some are not even aware that it is an issue, while others have heard that it could happen. Nobody mentions any personal experience they might have had in this area. There are many different types of e-cigarettes and they are tailored to appeal to different categories of customer. To some extent, informants are interested in the aesthetics and say that a person’s choice of e-cigarette brand is a kind of symbolic marker. The symbolic force of e-cigarettes will vary depending on how they are used, who uses them and the status that use acquires.en_GB
dc.language.isonoen
dc.publisherSIRUSen_GB
dc.relation.ispartofseriesSIRUS-rapporten_GB
dc.relation.ispartofseries5/2014en_GB
dc.subject.meshTobacco, Smokelessen_GB
dc.subject.meshNorwayen_GB
dc.titleElektroniske sigaretter - bruksmønster, brukergrupper og brukerkulturno
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.