2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/337478
Title:
Oslo gjør utelivet tryggere - evaluering av SALUTT
Authors:
Baklien, Bergljot; Buvik, Kristin
Citation:
SIRUS-rapport 3/2014

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBaklien, Bergljoten_GB
dc.contributor.authorBuvik, Kristinen_GB
dc.date.accessioned2014-12-22T11:23:46Z-
dc.date.available2014-12-22T11:23:46Z-
dc.date.issued2014-09-
dc.identifier.citationSIRUS-rapport 3/2014en_GB
dc.identifier.isbn978-82-7171-417-8-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/337478-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: SALUTT (Sammen lager vi utelivet tryggere) er et prosjekt med mål å redusere og forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser i et avgrenset område i Oslo sentrum samt å gi en økt trygghetsfølelse på byen til Oslos befolkning. Effektevalueringen bygger blant annet på testkjøp. Resultatene viser at andelen kjøpsforsøk som ender med servering er redusert i løpet av perioden. Det er imidlertid ingen signifikant forskjell mellom SALUTT-området og et kontrollområde. Årsaken kan være at områdene ligger relativt tett, og at det ikke er mulig å avgrense effektene av tiltak til en liten del av Oslo sentrum. Det har vært en nedgang i omfanget av vold og ordensforstyrrelser både i SALUTTområdet og i Oslo sentrum generelt. Nedgangen kan imidlertid ha andre forklaringer enn de iverksatte SALUTT-tiltakene. Prosessevalueringen viser at i møtet med bransjen har SALUTT lagt mer vekt på dialog enn på kontroll og sanksjoner i tradisjonell forstand. SALUTT har også virket til å utvide oppmerksomheten og inkludere de mekanismene som kan føre til rusrelatert vold, og det vi kan kalle systemfeil, i motsetning til individuelle avvik. Samtidig er det en vanskelig balansegang SALUTT har gitt seg inn på når dialog har fått lov til å blir viktigere enn sanksjoner. Ikke minst kan tilnærmingen stride mot de grunnleggende premissene hos noen av samarbeidspartnerne, kanskje særlig hos politiet. Sett under ett finner vi likevel at SALUTT har klart å etablere et godt samarbeid mellom kommunen, utelivsbransjen og politiet. Det er bygget tillit, som igjen er viktig som grunnlag for seinere dialog med det enkelte utsted. Den dialogbaserte tilnærmingen til utestedene innebærer raske og konstruktive tilbakemeldinger. Fordi et prosjekt som SALUTT stiller store krav til ressurser og rammebetingelser, er ikke alle erfaringene overførbare til andre norske kommuner. Kunnskapen prosjektet har generert om utelivet og om hva som kan skape rusrelatert vold og ordensforstyrrelser, bør likevel kunne være nyttig for flere kommuner enn Oslo.en_GB
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: SALUTT (Sammen lager vi utelivet tryggere – We make nightlife safer together) is a project that aims to reduce and prevent overserving and serving of alcohol to minors, violence and antisocial behaviour in a defined area of the city centre as well as to give the people of Oslo a greater sense of security when they are out and about in the city. The effect evaluation is based partly on test purchases. The results show that the percentage of test purchases resulting in the serving of alcohol fell during the period. However, there is no significant difference between the SALUTT area and a control area, which means that the incline may have other explanations than the implementations. There has been a decrease in the incidence of violent and antisocial behaviour in the SALUTT project area – but also in Oslo in general. This decline may have other explanations than the measures implemented in connection with the SALUTT project. SALUTT’s approach to the hospitality industry has been to emphasize dialogue rather than implement controls and sanctions in the traditional sense. The process evaluation shows that SALUTT has also managed to raise awareness about the mechanisms that can lead to alcoholrelated violence and what we might call system failures, as opposed to deviant behaviour on the part of individuals. However, it is a difficult balancing act SALUTT has given itself in allowing dialogue to overshadow sanctions. It is an approach that may run counter to the basic principles of some of the project’s partners, particularly the police. On the whole, SALUTT has managed in our assessment to establish a good working relationship with the city authorities, the hospitality trade and the police. It is a relationship built on trust, which is important for future dialogue with the individual establishment. The dialogue-based approach to nightclubs and bars implies rapid and constructive feedback. Because a project like SALUTT places high demands on resources and regulatory conditions, all lessons learned may not be transferable to other Norwegian municipalities. Knowledge generated by the project about nightlife and the possible causes of drink-related violence and antisocial behaviour should nevertheless be of use to local authorities in more places than Oslo.en_GB
dc.language.isonoen
dc.publisherSIRUSen_GB
dc.relation.ispartofseriesSIRUS-rapporten_GB
dc.relation.ispartofseries3/2014en_GB
dc.subject.meshAlcohol Drinkingen_GB
dc.subject.meshProgram Evaluationen_GB
dc.subject.meshNorwayen_GB
dc.titleOslo gjør utelivet tryggere - evaluering av SALUTTno
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.