2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/333612
Title:
Måleegenskaper ved den norske versjonen av Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-T)
Authors:
Kornør, Hege; Heyerdahl, Sonja
Citation:
PsykTestBarn. 2014, 2:5.
Additional Links:
http://www.psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/sdq

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorKornør, Hegeen_GB
dc.contributor.authorHeyerdahl, Sonjaen_GB
dc.date.accessioned2014-11-04T08:41:24Z-
dc.date.available2014-11-04T08:41:24Z-
dc.date.issued2014-10-15-
dc.identifier.citationPsykTestBarn. 2014, 2:5.en_GB
dc.identifier.issn1893-9910-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/333612-
dc.description.abstractStrengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) er et sett spørreskjema for utfylling av foreldre, lærere og barn. SDQ ble opprinnelig utgitt på engelsk av Robert Goodman i 1997. I 1999 kom de norske versjonene, basert på en oversettelse og tilbakeoversettelse ved Einar Heiervang og kolleger. Robert Goodman eier rettighetene til testen. Lærerversjonen (SDQ-T) har 25 ledd fordelt på fem delskalaer. Det er et skjema som skal fylles ut av lærere for å kartlegge psykiske helse, vennerelasjoner og prososial atferd hos barn i alderen 4-17 år. Det tar under 30 minutter å fylle ut. klinikere og pedagoger kan administrere og tolke SDQ-T. Litteratursøk. Våre systematiske søk etter dokumentasjon for måleegenskapene ved den norske versjonen av SDQ-T førte til 252 treff, hvorav 22 publikasjoner fra ni studier ble inkludert. I alt 18 av publikasjonene rapporterte fra store befolkningsstudier i Bergen, Trondheim, Bodø, Østfold og Oslo-området. De store befolkningsstudiene bidro med regionale normdata for aldersgruppene 4 år og 7-9 år. I to av studiene undersøkte forskerne faktorstrukturen til SDQ-T, og tre studier rapporterte verdier for diagnostisk nøyaktighet. Gruppesammenlikninger mellom subgrupper og kontrollgrupper belyste også validiteten ved instrumentet, spesielt resultater for ulike diagnostiske grupper. Vi fant mål på indre konsistens (Cronbachs alfa) fra sju studier. SDQ-T har regionale normdata, men bare for barn under 9 år, og nasjonale data mangler. Forventede gruppeforskjeller og konfirmatoriske faktoranalyser støtter opp under instrumentets begrepsvaliditet. Skalaene har gjennomgående tilfredsstillende til god indre konsistens. Evnen til å fange opp barn med en psykiatrisk diagnose synes å være ganske god. Likevel er ikke den diagnostiske nøyaktighet så god at SDQ-T kan anbefales som universelt screening-instrument. Den norske versjonen av SDQ-T kan være egnet til å screene for psykiatriske diagnoser i selekterte utvalg med risiko for psykiske helseproblemer.en_GB
dc.language.isonoen
dc.publisherRegionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Søren_GB
dc.relation.urlhttp://www.psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/sdqen_GB
dc.subject.meshMeasurementen_GB
dc.subject.meshMental healthen_GB
dc.subject.meshChilden_GB
dc.subject.meshAdolescenten_GB
dc.subject.meshPsychological Assessmenten_GB
dc.titleMåleegenskaper ved den norske versjonen av Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-T)no
dc.typeJournal articleen
dc.typepeer revieweden
dc.identifier.journalPsykTestBarn : måleegenskaper ved tester og kartleggingsverktøyen_GB
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.