Bruk av tobakk, rusmidler og vanedannende legemidler i Norge - hovedfunn fra SIRUS' befolkningsundersøkelse i 2012

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/310860
Title:
Bruk av tobakk, rusmidler og vanedannende legemidler i Norge - hovedfunn fra SIRUS' befolkningsundersøkelse i 2012
Authors:
Bye, Elin K.; Amundsen, Ellen J.; Lund, Marianne
Citation:
SIRUS-rapport 6/2013

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBye, Elin K.en_GB
dc.contributor.authorAmundsen, Ellen J.en_GB
dc.contributor.authorLund, Marianneen_GB
dc.date.accessioned2014-01-03T12:38:59Z-
dc.date.available2014-01-03T12:38:59Z-
dc.date.issued2013-12-
dc.identifier.citationSIRUS-rapport 6/2013en_GB
dc.identifier.isbn978-82-7171-407-9-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/310860-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: I denne rapporten presenteres hovedfunnene fra en befolkningsundersøkelse om tobakks- og rusmiddelbruk gjennomført av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra SIRUS i 2012 (heretter kalt SIRUS 2012). Utvalget, som dekker aldersgruppen 16-79 år, ble trukket fra folkeregisteret, og svarprosenten var 53 %. Intervjuene ble gjennomført på telefon. Oppsummering tobakk Andelen dagligrøykere i befolkningen har gått gradvis ned, og nedgangen har vært markant siden årtusenskiftet. Av-og-til- røyking har derimot holdt seg stabilt på rundt 10 % siden 1970-tallet. Resultatene fra SIRUS 2012 viste at 14 % røykte daglig og 9 % av og til. Det er omtrent like mange kvinner som menn som røyker. Bruk av snus har økt betydelig de siste ti-årene, og det er i hovedsak unge menn som bruker snus. I befolkningen som helhet er det 15 % av menn og 4 % av kvinner som bruker snus daglig, mens 6 % av menn og 4 % av kvinner bruker det av og til. Blant menn i aldersgruppen 16-24 år er det 31 % som bruker snus daglig og 10 % som bruker av og til. Det finnes noen brukere av både sigaretter og snus, men dette er ikke særlig utbredt; 5 % av befolkningen er dobbeltbrukere. Passiv røyking er undersøkt ved å spørre om det røykes innendørs hjemme hos respondenten. 14 % opplyste at det ble røyket innendørs hjemme i en eller annen grad (daglig, månedlig eller sjeldnere), 7 % rapporterte at dette skjedde på daglig basis. Innendørs røyking hjemme ble oftere rapportert av dagligrøykere, 35 % av dagligrøykerne rapporterte dette. Av de som ikke røyker, sa 3 % at det ble røykt innendørs hjemme hver dag. Oppsummering alkohol Omsetningen av alkohol har økt med 48 % i perioden 1993 til 2008, men har gått noe tilbake etter dette. Økningen har i hovedsak kommet som følge av økt salg av vin. Tidligere befolkningsundersøkelser har vist at det både har vært en økning i andelen som drikker alkohol og i andelen som drikker relativt ofte, men økningen i drikkefrekvens er ikke fulgt av en tilsvarende økning i andelen som ofte drikker seg beruset. Resultatet fra SIRUS 2012 viser at ni av ti har drukket alkohol siste 12 måneder. Det er fremdeles slik at menn drikker oftere, de drikker mer og de er oftere beruset sammenlignet med kvinner. Det er de aller yngste (16-24 år) som har høyest konsum og som har høyest beruselsesfrekvens. Estimert totalkonsum er 3.8 liter ren alkohol siste år, hhv. 5.2 for menn og 2.5 for kvinner. Det er høyest konsum av liter ren alkohol i den yngste aldersgruppen (5.5) og lavest blant 65-79-åringer (2.6). Menn har drukket øl og brennevin langt oftere enn kvinner, mens kvinner har drukket vin noe oftere enn menn. Frekvensen for alkoholbruk er klart høyere blant de over 44 år, og frekvensen for bruk av vin er også markant høyere blant de over 44 år. Kvinners totalkonsum domineres av vin (62 %) og menns av øl (49 %). Det er fremdeles slik at det er vanligst å drikke på fredag og lørdag. Syv av ti har drukket på privat sted (hjemme/hjemme hos andre), og man har i hovedsak vært sammen med ektefelle/kjæreste eller venner. Oppsummering cannabis Andel av befolkningen 16-64 år som har brukt cannabis noen gang øker jevnlig, mens bruk siste 12 måneder og siste fire uker (30 dager) har vært stabil siden 1985. I 2012 var det to av ti i aldersgruppen 16-64 år som rapporterte om bruk av cannabis minst en gang i løpet av livet, 3,4 % hadde brukt det de siste 12 månedene og 1,5 % hadde brukt cannabis i løpet av de siste fire ukene. Det er vanligere å bruke cannabis blant menn enn blant kvinner, og vanligst i aldersgruppen 16-24 år. Høyfrekvent bruk av cannabis ble rapportert av 0,3 %. Med høyfrekvent menes at de har brukt stoffet mer enn 20 dager de siste fire uker. Oppsummering legemidler I 2012 rapporterte en av ti personer i aldersgruppen 16-79 år at de hadde brukt reseptbelagte sovemidler de siste 12 måneder. Flere kvinner enn menn rapporterte om slik bruk. Fra 25 år var andelen personer som brukte sovemidler større jo eldre personene var. Seks prosent hadde brukt reseptbelagte beroligende legemidler de siste 12 månedene. Vi fant ingen kjønnsforskjell i bruk. Også for beroligende midler var andelen personer som hadde brukt dette større jo eldre personene var fra 25 års alder. En av fire hadde brukt reseptbelagte smertestillende legemidler, og vi fant ingen kjønnsforskjell for denne type legemidler heller. Andel av personer som hadde brukt smertestillende midler var større i aldersgruppen 35-44 år enn for de yngre, mens omfanget var det samme for alle personer over 45 år. Daglig og langvarig bruk (over 3 måneder siste 12 måneder) omfattet 1.7 prosent av befolkningen 16-79 år for reseptbelagte sovemidler, 1.3 prosent for reseptbelagte beroligende midler og 3.4 prosent for reseptbelagte smertestillende midler.en_GB
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: This report presents the main findings of a survey on tobacco consumption and substance use conducted by Statistics Norway on behalf of SIRUS in 2012 (referred to as SIRUS 2012 in what follows). The sample, of persons aged 16–79, was drawn from the Population register (Folkeregisteret), and the response rate was 53 per cent. Interviews were conducted by telephone. Tobacco in brief The proportion of daily smokers in the population has fallen steadily with a particularly marked decline since the millennium. The proportion who smoke occasionally, however, has remained stable at around 10 per cent since the 1970s. The results of SIRUS 2012 show that 14 per cent smoked daily and 9 per cent occasionally. There are about as many women as men who smoke. Use of smokeless tobacco has increased significantly in recent decades, and it is mainly young men who use snus. In the population as a whole, snus is used by 15 per cent of men and 4 per cent of women on a daily basis, while 6 per cent of men and 4 per cent of women use it occasionally. Among men aged 16–24, 31 per cent use snus daily, 10 per cent occasionally. Use of both cigarettes and smokeless tobacco is not a very common practice: 5 per cent of the population are dual users. Passive smoking was examined by asking respondents whether people smoked indoors at home. According to 14 per cent of respondents, smoking indoors occurred to some extent (daily, monthly or less often); 7 per cent reported daily indoor smoking at home. Daily smokers were more likely to report smoking at home; 35 per cent of daily smokers reported smoking at home. Of non-smokers, 3 per cent said smoking occurred indoors at home every day. Alcohol in brief Alcohol sales grew by 48 per cent between 1993 and 2008, and then declined somewhat. Growth in the sale of wine accounted for most of this increase. According to previous surveys, the proportion of people who drink alcohol has been growing, as has the proportion who drink relatively often. This rise in drinking frequency has not been accompanied by a corresponding rise in the proportion who gets drunk on a regular basis, however. Results from SIRUS 2012 show that nine in ten consumed alcohol in the last twelve months. It is still the case that men drink more often, drink more and are more often drunk than women. The youngest age group (16–24) has the highest consumption and the highest intoxication rates. Estimated total consumption was 3.8 litres pure alcohol last year, 5.2 litres for men and 2.5 litres for women. The youngest age group consumed most (5.5 litres) and 65–79-year-olds least (2.6 litres). Men drank beer and spirits far more often than women, while women drank wine more often than men. Drinking frequency is markedly higher among people over 44, and the wine-drinking frequency in that age group is also significantly higher. Wine accounts for the largest share of women’s alcohol consumption (62 per cent), while for men it is beer (49 per cent). Drinking on Fridays and Saturdays is still common. Seven out of ten drank on private premises (in their own or other people’s home), and mainly together with spouse/partner or friends. Cannabis in brief The proportion of the population aged 16–64 reporting ever having used cannabis has been rising steadily, while consumption over the last twelve months and last four weeks (thirty days) has remained stable since 1985. In 2012, two in ten people aged 16–64 reported using cannabis at least once in their lifetime, 3.4 per cent had used it in the last twelve months and 1.5 per cent in the last four weeks. More men use cannabis than women, and it is more common among 16–24-year-olds. High consumption frequency of cannabis was reported by 0.3 per cent of the population. By high frequency we mean consumption of the drug on more than twenty days in the past four weeks. Pharmaceuticals in brief In 2012, one in ten people aged 16–79 reported having used prescription sleeping drugs in the last twelve months. More women than men reported such use. Among people aged 25 and over, the proportion using sleeping pills increases with age. Six per cent had used prescription sedatives in the last twelve months. We found no gender difference in the use of sedatives. As in the case of prescription sleeping drugs, the percentage of people aged 25 and over using sedatives increases with age. One in four had used prescription painkillers, and we found no gender difference for these drugs either. The proportion of people reporting having used analgesics was higher among 35–44-year-olds than among younger respondents, and stable among all persons over 45 years of age. The proprtion of the population aged 16–79 years using prescription sleeping medication on a daily basis or over an extended period (more than three months in the past twelve months) was 1.7; corresponding figures for prescription tranquilizers were 1.3 per cent and 3.4 per cent for prescription pain relievers.en_GB
dc.language.isonoen
dc.publisherSIRUSen_GB
dc.relation.ispartofseriesSIRUS-rapporten_GB
dc.relation.ispartofseries2013/6en_GB
dc.subject.meshSmokingen_GB
dc.subject.meshAlcohol Drinkingen_GB
dc.subject.meshPrescription Drugsen_GB
dc.titleBruk av tobakk, rusmidler og vanedannende legemidler i Norge - hovedfunn fra SIRUS' befolkningsundersøkelse i 2012no
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.