2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/295301
Title:
Anabole steroider i Norge : en oversikt fra befolkningsundersøkelser
Authors:
Sandøy, Thomas Anton
Citation:
SIRUS-rapport 4/2013

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSandøy, Thomas Antonen_GB
dc.date.accessioned2013-07-05T12:05:55Z-
dc.date.available2013-07-05T12:05:55Z-
dc.date.issued2013-07-
dc.identifier.citationSIRUS-rapport 4/2013en_GB
dc.identifier.isbn978-82-7171-404-8-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/295301-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Basert på fire nasjonale spørreundersøkelser belyser rapporten utbredelsen av anabole androgene steroider (AAS) blant unge mennesker i den allmenne befolkningen i Norge. Holdninger til ulike prestasjonsfremmende midler, tilgjengelighet og bruk av AAS behandles separat. Avslutningsvis presenteres kjennetegn ved unge voksne som oppgir AAS-bruk. Rapportens funn kan oppsummeres slik: - Det er liten aksept for bruk av ulike prestasjonsfremmende midler i befolkningen. Menn er noe mer positive til slike stoffer enn kvinner. Flere menn er eksempelvis villige til å «ta stoffer for å få en muskuløs kropp». Svært få unge er imidlertid villige til å prøve AAS, uavhengig av stoffets legale status. - I underkant av en tredjedel av norske ungdommer/unge voksne oppgir at de kan skaffe AAS i løpet av 2-3 dager. Den subjektive opplevelsen av tilgjengelighet er med andre ord sterk. Mellom 6 og 9 % rapporterer at de har blitt tilbudt AAS i løpet av livet. Her er kjønnsforskjellen stor. Under 2 % av jenter/kvinner oppgir tilbud, sammenlignet med 10-15 % av gutter/menn. - Til tross for at relativt mange rapporterer om tilbud av AAS, oppgir svært få egen bruk. Andelen varierer mellom 1-2 % i de forskjellige undersøkelsene. Dette er i tråd med andre norske studier. Datamaterialet viser ingen utvikling i bruk over tid. Signifikant flere gutter rapporterer AAS-bruk sammenlignet med jenter. - De unge voksne som oppgir erfaringer med AAS skiller seg fra dem som ikke har brukt AAS langs en rekke dimensjoner. AAS-brukerne rapporterer om flere problemer i oppveksten, lavere utdanning enn gjennomsnittet og høyt forbruk av illegale stoffer. Det at såpass mange av AAS-brukerne oppgir bruk av øvrige stoffer og problematferd, antyder at AAS føyer seg inn i en rekke av risikofaktorer. Datamaterialet viser at debutalder er høyere for AAS enn for andre stoffer blant dem som oppgir AAS-bruk.en_GB
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: Based on four national surveys, this report highlights the prevalence of anabolic androgenic steroids (AAS) among young people in the general population in Norway. Attitudes to various performance-enhancing drugs, availability and use of AAS are dealt with separately. In conclusion, the report details the attributes of young adults who report having used AAS. The findings can be summarized as follows. - There is little public acceptance for the use of the different performance-enhancing drugs. Men are slightly more positive to these substances than women. Some men are willing, for example, to “take substances to get a muscular body”. Very few young people are willing to try AAS, irrespective of the substances’ legal status. - Just under a third of Norwegian teenagers/young adults say they can obtain AAS in the space of two or three days. The subjective perception of availability is, in other words, strong. Between 6 and 9 per cent report having been offered AAS in their lifetime. The difference between the sexes on this point is considerable. Under 2 per cent of girls/young women report having been offered the substance, compared to 10–15 per cent among boys/men. - Despite the relatively large number who have been offered AAS, very few report own consumption. The percentage varies around 1–2 per cent in the various surveys. This is in line with other Norwegian studies. The data reveal no changes in use over time. A significantly higher proportion of boys report using AAS compared to girls. - The young adults who report AAS use differ in several respects from those who have not used the substance. AAS users report more problems in childhood/adolescence, educational achievements are lower, and they have a higher consumption of illegal drugs. These findings suggest that AAS can be added to a number of risk factors. The data reveal a higher debut age for AAS than for other drugs among the AAS users.en_GB
dc.language.isonoen
dc.publisherSIRUSen_GB
dc.relation.ispartofseriesSIRUS-rapporten_GB
dc.relation.ispartofseries2013/4en_GB
dc.subject.meshSteroidsen_GB
dc.subject.meshNorwayen_GB
dc.titleAnabole steroider i Norge : en oversikt fra befolkningsundersøkelserno
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.