”Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra…” En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/293851
Title:
”Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra…” En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 6/2013
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2013/Vi-far-satt-fokus-blir-bevisstgjort-og-ma-skjerpe-faget-vart-undersokelse-tilsyn-med-tjenester-til-eldre/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2013-06-12T07:02:48Z-
dc.date.available2013-06-12T07:02:48Z-
dc.date.issued2013-06-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 6/2013en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/293851-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Størsteparten av kommunene oppfatter Fylkesmannens tilsyn med helse- og omsorgstjenester til eldre i 2010 og 2011 som et godt grunnlag for forbedringsarbeid. Det viser en deskriptiv undersøkelse som Agenda Kaupang gjennomførte for Statens helsetilsyn høsten 2012. I alt 325 kommuner fikk tilsendt et elektronisk spørreskjema om hvilken innvirkning tilsynet hadde hatt. 220 kommuner (68 prosent) svarte. I tillegg ble det gjennomført telefonintervjuer med virksomhetsledere, rådmenn og medarbeidere i 10 kommuner. Snaut 90 prosent av virksomhetene svarer at dialogen med fylkesmennene og rapporten fra tilsynet samlet sett har gitt et godt grunnlag for kommunens arbeid med å forbedre tjenestetilbudet til skrøpelige eldre. Ifølge virksomhetene virket tilsynet bevisstgjørende og gav impulser til forbedrings- og endringsarbeid. Gledelig nok mener virksomhetene det samme enten tilsynet har påvist lovbrudd eller ikke. I perioden 2009-2012 gjennomførte Statens helsetilsyn og fylkesmennene en 4-årig satsing på tilsyn med tjenester til eldre. Ved avslutningen av satsingen ønsket vi å få undersøkt hvilke prosesser og tiltak kommunene satte i gang og om det var noe som gjorde det vanskelig å bruke resultatene fra tilsynet i forbedring av tjenestene. Kommunene ble også bedt om å komme med synspunkter på hvordan tilsyn kan være et konstruktivt bidrag til forbedring i kommunale helse- og omsorgstjenester. Tilbakemeldingene fra kommunene tilsier at det er særlig to forhold som må være førende for Statens helsetilsyn og fylkesmennenes arbeid med utvikling av tilsyn framover: •Systematisk arbeid med risikovurderinger ved valg av tilsynstemaer bidro til at kommunene oppfattet tilsynstemaene som relevante og vesentlige for deres virksomhet. •Dialogen med og kompetansen hos medarbeiderne hos fylkesmennene stimulerte endringsarbeidet.en_GB
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: Most municipalities regard the supervision of health and welfare services for elderly people, carried out in 2010 and 2011 by the Offices of the County Governors, as a good basis for improving the services. This was shown by a descriptive study carried out in 2012 by Agenda Kaupang for the Norwegian Board of Health Supervision. Altogether, 325 municipalities received an electronic questionnaire about the effects of supervision. 220 municipalities (68 per cent) answered. In addition, telephone interviews were carried out with leaders, deputy mayors and employees in ten municipalities. Almost 90 per cent of the respondents reported that the supervision reports and dialogue with the Offices of the County Governors provided a sound basis for working with quality improvement of services for frail elderly people. Supervision raised the level of consciousness about quality improvement, and gave the municipalities new impulses. It is positive that this was the case both in municipalities in which breaches of the regulations were detected and in those where no breaches were detected. During the period 2009-2012, the Norwegian Board of Health Supervision and the Offices of the County Governors focussed on supervision of services for elderly people. At the end of this period, we wished to examine which processes and measures had been initiated by the municipalities, and whether the results of supervision were difficult to use for improving services. The municipalities were also asked to give their views about how supervision can make a constructive contribution to improving municipal health and welfare services. Feedback from the municipalities identified two conditions in particular that should be taken into account by the Norwegian Board of Health Supervision and the Offices of the County Governors when developing supervision in the future: •Systematic work with risk assessment when choosing the topics for supervision was important so that the municipalities regarded the topics as relevant and important for their services. •Dialogue with the Offices of the County Governors and the competence of the staff stimulated change.en_GB
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen_GB
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten_GB
dc.relation.ispartofseries6/2013en_GB
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2013/Vi-far-satt-fokus-blir-bevisstgjort-og-ma-skjerpe-faget-vart-undersokelse-tilsyn-med-tjenester-til-eldre/en_GB
dc.subject.meshNorwayen_GB
dc.subject.meshQuality of Health Careen_GB
dc.subject.meshHealth Services for the Ageden_GB
dc.subject.meshCommunity Health Servicesen_GB
dc.title”Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra…” En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre-
dc.title.alternative‟We became more aware of the relevant issues….” A descriptive study of supervision of municipal health and welfare services for elderly peopleen_GB
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.