Klager på økonomisk stønad. En analyse av fylkesmennenes klagesaksbehandling etter kapittel 5 i sosialtjenesteloven for årene 1995-2005.

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/27995
Title:
Klager på økonomisk stønad. En analyse av fylkesmennenes klagesaksbehandling etter kapittel 5 i sosialtjenesteloven for årene 1995-2005.
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 6/2007
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2007/Klager-oekonomisk-stonad-klagesaksbehandling-kap-5-sostjl-1995-2005/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-26T07:42:47Z-
dc.date.available2008-05-26T07:42:47Z-
dc.date.issued2007-04-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 6/2007en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/27995-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Gruppe for inkluderende velferd ved Høgskolen i Oslo har på oppdrag fra Statens helsetilsyn foretatt en analyse av det materialet fylkesmennene årlig har rapportert til sentrale myndigheter om klagesaksbehandlingen etter sosialtjenesteloven. Rapporten omfatter klagesaker etter kapittel 5, som er saker om økonomisk stønad. Slike saker utgjør årlig omtrent 5000, som er 3/4 av det totale antallet klagesaker etter sosialtjenesteloven. Hovedtyngden av disse sakene omhandler klager på kommunenes utmåling av stønad til livsopphold. Kommunene har stor frihet til å utmåle stønaden, forutsatt at den ligger på et forsvarlig nivå. I 2001 ble det gitt statlige veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold. I denne rapporten er fylkesmennenes behandling av klagesakene om økonomisk stønad gjennomgått. Da materialet spenner over perioden 1995-2005 gir det et bilde av fylkesmennenes behandling av klagesakene både forut for og etter at de statlige veiledende retningslinjene ble gitt. Materialet er vurdert i lys av fylkesmennenes rolle som rettssikkerhetsinstans og inneholder en analyse av antallet behandlede klagesaker, utfallet av behandlingen, begrunnelser for utfall, og behandlingstiden. Det er foretatt sammenligninger mellom fylkesmennenes behandling, og materialet er relatert til antallet mottakere av økonomisk stønad. Da klageavgjørelsene har stor betydning for enkeltmenneskers rettssikkerhet og livssituasjon, ønsker Helsetilsynet å arbeide for en god og lik klagebehandling. Helsetilsynet ønsker også gjennom klagesakene å få økt kunnskap om tjenestene og tjenestemottakernes situasjon. Denne rapporten gir kunnskap om klagesaksbehandlingen, og vil være av interesse for personer og instanser som arbeider spesielt med oppgaver etter sosialtjenesteloven. Dessuten vil den være aktuell også for andre som arbeider med rettssikkerhetsspørsmål.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: The Group for Inclusive Welfare at Oslo University College carried out an analysis of the material that the Offices of the County Governors have reported annually to the central authorities, about complaints pursuant to the Social Services Act. The report deals with complaints pursuant to Chapter 5 in the Act, which are cases about financial support. Each year, there are about 500 of these cases, which represent about three quarters of the total number of complaints pursuant to the Social Services Act. Most of these cases are about financial support provided by the municipalities to enable people to support themselves. The municipalities have a wide margin of freedom when providing this type of financial support, on the condition that the support is at an appropriate level. In 2001 official guidelines for determining the level of financial support to enable people to support themselves were published. This report contains an analysis of the way complaints about financial support are dealt with by the Offices of the County Governors. The material covers the period 1995-2005, so provides a picture of the situation both before and after the official guidelines were available. The material has been evaluated in the light of the role of the Offices of the County Governors as a body that has the role of ensuring legal safeguards. It contains an analysis of the number of cases dealt with, the result, the reasons for the result, and the length of time taken to deal with the complaint. The material from the different Offices of the County Governors is compared, and the number of complaints is seen in relation to the number of clients who receive financial report. Since the decision taken about a complaint has great importance for the legal safeguards of individuals and their life situation, the Norwegian Board of Health Supervision wishes to ensure that complaints are dealt with in a way that is appropriate and fair. This report provides knowledge about the way in which complaints are dealt with, and is of interest for people who work specifically with tasks related to the Social Services Act, and for the relevant organizations. It is also of interest for other people who work with the issue of legal safeguards.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries6/2007en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2007/Klager-oekonomisk-stonad-klagesaksbehandling-kap-5-sostjl-1995-2005/en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshPublic Assistanceen
dc.subject.meshSocial Securityen
dc.subject.meshSocial Work-
dc.titleKlager på økonomisk stønad. En analyse av fylkesmennenes klagesaksbehandling etter kapittel 5 i sosialtjenesteloven for årene 1995-2005.no
dc.title.alternativeComplaints about Financial Support. An Analysis of Complaints Pursuant to the Social Services Act Chapter 5 Dealt with by the Offices of the County Governors from 1995 to 2005en
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.