Allmennlegetjenesten – en risikoanalyse. En rapport om risiko og sårbarhet i allmennlegetjenesten

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/27552
Title:
Allmennlegetjenesten – en risikoanalyse. En rapport om risiko og sårbarhet i allmennlegetjenesten
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 13/2004
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2004/Allmennlegetjenesten-risikoanalyse-saarbarhet/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-22T10:58:22Z-
dc.date.available2008-05-22T10:58:22Z-
dc.date.issued2005-01-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 13/2004en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/27552-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Rapporten er laget for å avdekke områder som er utsatt for svikt med tanke på fremtidig tilsynsvirksomhet med allmennlegetjenesten. Den gir seg ikke ut for å være en veileder i faget allmennmedisin. Metoden som er brukt vil ha overføringsverdi for risiko- og sårbarhetsanalyser av andre små virksomheter som fysioterapi, tannhelsetjeneste m.v. Det er tatt utgangspunkt i en 5-trinns modell for risiko- og sårbarhetsanalyse. Risiko beregnes som produktet av sannsynlighet for at utilsiktede hendelser og svikt vil oppstå og den antatte konsekvens svikten kan få for brukerne av tjenesten. Rapporten beskriver og avgrenser allmennlegetjenestens innhold. Til å beskrive scenariet av uønskede hendelser og risiko for svikt er det benyttet et ekspertpanel bestående av representanter fra det utøvende og akademiske allmennmedisinske miljøet. Det er i tillegg foretatt en gjennomgang av kilder til tilgjengelig kunnskap om uønskede hendelser og områder for svikt, og en gjennomgang av Helsetilsynets egne erfaringer fra virksomhetstilsyn og hendelsesbasert tilsyn. Denne kunnskapen er benyttet til å supplere og understøtte ekspertpanelets konklusjoner. Gjennomgangen har vist at risiko særlig er knyttet til svikt i: utredning og behandling håndtering av øyeblikkelig hjelp-tilstander oppfølging av ”utsatte pasientgrupper” tilgjengelighet. Legens evner til å reflektere over egen faglige og organisatoriske praksis vil være avgjørende for å unngå svikt innen disse områdene.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: This report identifies areas that are vulnerable for the occurrence of errors, with future supervision of primary physician services in mind. The report does not aim to be an instruction manual in general practice. The method that is used is applicable to risk and vulnerability analyses of other small services such as physiotherapy, dental services etc. The point of departure is a five-stage model for risk and vulnerability analysis. Risk is calculated as the result of the probability for adverse events and errors occurring, and the presumed consequences that errors can have for users of the service. The report describes and demarcates the content of primary physician services. A panel of experts composed of clinicians and academics from the field of primary physician services was used to describe a scenario of adverse events and risk of errors. In addition, a review was carried out of the literature relating to adverse events and areas where errors occur, and of the experience of the Norwegian Board of Health gained from supervision of health and social services. This information was used to supplement and support the conclusions of the panel of experts. The following areas were identified as areas where there is a serious risk for errors occurring: examination and treatment emergency treatment follow-up of patients in high risk groups availability of services. The ability of physicians to reflect over their own professional and organizational practice are decisive factors for preventing errors in these areas.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries13/2004en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2004/Allmennlegetjenesten-risikoanalyse-saarbarhet/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshPhysicians, Familyen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshMedical Errorsen
dc.subject.meshSafety Management-
dc.titleAllmennlegetjenesten – en risikoanalyse. En rapport om risiko og sårbarhet i allmennlegetjenestenno
dc.title.alternativePrimary Physician Services – a Risky Business. A Report about Risk and Vulnerability in Primary Physician Servicesen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.