Oppsummering etter tilsyn med rusmiddeltesting ved to sykehuslaboratorier og fire behandlingsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/27519
Title:
Oppsummering etter tilsyn med rusmiddeltesting ved to sykehuslaboratorier og fire behandlingsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 12/2004
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2004/Oppsummering-rusmiddeltesting-to-sykehuslaboratorier-fire-behandlingsinst/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-22T08:34:44Z-
dc.date.available2008-05-22T08:34:44Z-
dc.date.issued2005-01-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 12/2004en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/27519-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: I rapporten oppsummeres innholdet i seks tilsynsrapporter fra tilsyn med to sykehuslaboratorier og fire behandlingsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere. Tilsynene ble gjennomført sommeren 2004. Tilsynet ble initiert på bakgrunn av at Statens rettstoksikologiske institutts (nå Folkehelseinstituttets) årlige kvalitetskontroller gjennom flere år har vist at kvaliteten på rusmiddeltestingen ved mange laboratorier ikke var i tråd med helsemyndighetenes kvalitetskrav. Det er derfor stilt spørsmål om prøvegivers rettssikkerhet er godt nok ivaretatt. Ved tilsynene fant Helsetilsynet ikke bevis for at rusmiddeltestingen eller bruken av prøveresultatene ved de fire behandlingsinstitusjonene skjer på en uforsvarlig måte i juridisk forstand. Imidlertid fant Helsetilsynet at en behandlingsinstitusjon brukte resultat av rusmiddeltesting ved hjelp av hurtigtester i behandlingen uten å ta tilstrekkelig hensyn til metodens betydelige usikkerhet. Ved et laboratorium fant vi at kommentarer på blant annet prøvesvar kan skape usikkerhet med hensyn til om analyseresultatene kan danne grunnlag for alvorlige sanksjoner mot prøvegiver. Helsetilsynet tilrår i rapporten at erfaringene fra tilsynet blir brukt til kvalitetsforbedring og til avklaring av hvilke analysemetoder som kan brukes til ulike formål.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: The report contains a summary of six supervision reports, from supervision of two hospital laboratories and four institutions for the treatment of drug users. Supervision was carried out during the summer of 2004. Supervision was initiated on the basis of the following background. For several years, the annual controls carried out by the National Institute of Forensic Toxicology (now the Norwegian Institute of Public Health) have identified that the quality of testing for illegal and legal drugs in many laboratories is not in accordance with the quality requirements of the central health authorities. There was therefore doubt about whether the people who are required to provide material for tests have adequate legal safeguards. The Norwegian Board of Health found no evidence that either testing for illegal and legal drugs or use of test results takes place in a way that is not in accordance with sound professional standards. However, areas were identified where there is room for improvement. The Norwegian Board of Health found that one institution used the results of on-site devices for urine drug testing, without adequately taking account of the significant uncertainty associated with the results of such tests. At one laboratory, we found that comments, for example about test results, can lead to uncertainty about whether the results of the analysis can form the basis for serious sanctions against the person concerned. In the report, the Norwegian Board of Health recommends that experience from supervision should be used to bring about an improvement in quality control and to determine which tests should be used for different purposes.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries12/2004en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2004/Oppsummering-rusmiddeltesting-to-sykehuslaboratorier-fire-behandlingsinst/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshSubstance-Related Disordersen
dc.subject.meshSubstance Abuse Detectionen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.titleOppsummering etter tilsyn med rusmiddeltesting ved to sykehuslaboratorier og fire behandlingsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukereno
dc.title.alternativeSupervision of Testing for Illegal and Legal Drugs in Two Hospital Laboratories and Four Institutions for the Treatment of Drug Usersen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.