Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/27378
Title:
Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 4/2004
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2004/Oppsummering-2003-voksne-psykiske-problemer/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-21T11:23:30Z-
dc.date.available2008-05-21T11:23:30Z-
dc.date.issued2004-12-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 4/2004en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/27378-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Helsetilsynet i fylkene gjennomførte i 2003 tilsyn med deler av spesialisthelsetjenestene til voksne med psykiske problemer. Det ble gjennomført tilsyn i til sammen 39 distriktspsykiatriske sentra (DPS) og psykiatriske akuttavdelinger. Tilsynet undersøkte sider ved tilgjengeligheten og samhandlingen mellom akuttavdelingene og DPS-er, og om bruk av erfaringer og annen tilgjengelig kunnskap i eget forbedringsarbeid. Et helhetlig tilbud til pasientene forutsetter en klar oppgavefordeling og fungerende samhandlingsrutiner mellom DPS og akuttavdelinger. I så mange som halvparten av virksomhetene ble det funnet svikt i den interne samhandlingen i spesialisthelsetjenesten. Dette er alvorlig, fordi det øker risikoen for at pasientene ikke får nødvendig behandling eller at de ikke får rett behandling. Individuell plan skal bidra til samordningav tjenestene, men det er så langt bare et fåtall av virksomhetene som har tatt initiativ til eller som medvirker til individuell plan. Det ble videre avdekket manglende etterlevelse av de kravene som retten til vurdering og prioritering stiller, noe som øker risikoen for at de mest alvorlig syke pasientene ikke får behandling. Helsetilsynet ser alvorlig på at det i psykisk helsevern synes å være dårlig kjennskap til og forståelse for deler av regelverket. Det er derfor et stort behov for å bedre kunnskapen om hvilke lover som gjelder, slik at viktige pasientrettigheter kan bli ivaretatt og forsvarlig helsehjelp til befolkningen kan sikres. I konklusjonen peker Helse tilsynet på at det er ledelsens ansvar å sørge for at krav til spesialisthelsetjenesten blir tatt i bruk og fulgt opp. I arbeidet med å få implementert gjeldende regelverk, har også de regionale helseforetak et viktig ansvar. Det er disse som er gitt ansvar for å sørge for helsetjenester til befolkningen i regionene, og følgelig også for at tjenestene ytes i tråd med gjeldende lovverk.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: In 2003 the Norwegian Board of Health in the counties carried out supervision of some specialist health services for adults with psychological problems. Supervision was carried out in 39 district psychiatric centres and acute departments of psychiatry. The supervision involved assessment of availability of services, assessment of cooperation between the acute departments and the district psychiatric centres, and use of experience and other available information in quality improvement. A prerequisite for a comprehensive service to patients is a clear distribution of tasks and well-functioning routines for cooperation between district psychiatric centres and acute departments. In as many as half of the institutions, internal cooperation within the specialist health services was found to be inadequate. This is serious, since this increases the risk that patients do not receive the treatment that they require, or else do not receive the right treatment. An individual patient plan shall contribute to coordination of services, but so far only a few institutions make such plans or contribute to them. In addition, it was found that the requirements regarding the right to prioritization and professional assessment were not adequately met. This increases the risk that the most seriously ill patients do not receive treatment. The Norwegian Board of Health regards the situation as serious, when the mental health care sector seems to have inadequate knowledge and understanding of sections of the regulations. There is therefore a great need for better knowledge about current laws and regulations, in order to ensure that central patient rights are met and that everyone in the population receives adequate health services. In conclusion, the Norwegian Board of Health points out that it is the responsibility of leadership to ensure that the requirements that apply to specialist health services are met and followed up. The health authorities also have important responsibility for work related to the implementation of current regulations. They have responsibility for ensuring that health services are provided to the population in the region, and that such health services are provided in accordance with current legislation.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries4/2004en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2004/Oppsummering-2003-voksne-psykiske-problemer/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshSpecialties, Medicalen
dc.subject.meshMental Health Servicesen
dc.subject.meshAdulten
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshPatient Rightsen
dc.titleOppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemerno
dc.title.alternativeSupervision of Specialist Health Services for Adults with Psychological Problems in 2003en
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.