Dokumentasjon og teieplikt i gastrokirurgien.” Oppsummering av landsomfattande tilsyn med kommunikasjonen mellom helsepersonell og mellom helsepersonell og pasientar i helseføretak som gir kirurgisk behandling til pasientar med akutte sjukdommar og kreftsjukdommar i mage-tarmkanalen i 2005

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/26717
Title:
Dokumentasjon og teieplikt i gastrokirurgien.” Oppsummering av landsomfattande tilsyn med kommunikasjonen mellom helsepersonell og mellom helsepersonell og pasientar i helseføretak som gir kirurgisk behandling til pasientar med akutte sjukdommar og kreftsjukdommar i mage-tarmkanalen i 2005
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 1/2006
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2006/Dokumentasjon-teieplikt-gastrokirurgien-2005/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-19T07:39:27Z-
dc.date.available2008-05-19T07:39:27Z-
dc.date.issued2006-02-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 1/2006en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/26717-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Helsetilsynet i fylka gjennomførte i 2005 tilsyn med kommunikasjonen mellom helsepersonell og mellom helsepersonell og pasientar i 23 helseføretak som gir kirurgisk behandling til pasientar med akutte sjukdommar og kreftsjukdommar i mage- og tarmkanalen. Ved nesten to av tre tilsyn vart det funne vesentlege manglar ved kirurgane si journalføring. Manglande kjennskap til teieplikta gjorde styringa av tilgjenge til pasientjournalane nokså tilfeldig mange stader. Ved dei fleste tilsyna vart det funne at ordninga med pasientansvarleg lege ikkje fungerte etter intensjonane. Ved meir enn ein tredel av tilsyna vart det funne at pasientsamtalar på grunn av bygningsmessige tilhøve og høgt arbeidspress vart gjennomførde med uvedkommande til stades. Avvika som er funne ved tilsyna vert følgde opp gjennom ulike lokale og sentrale tiltak. Tilsynet gir haldepunkt for at helsetenesta driv med for høgt risikonivå. Den tryggleikstenkinga som har fått fotfeste i andre sektorar, har ikkje slått gjennom i helsetenesta i tilstrekkeleg grad. Sjølv om det er ein viss variasjon mellom helseføretaka, er det for ofte slik at verksemdene baserar seg på at menneska i systemet ikkje skal gjere feil. Slike system er i sin natur svært utrygge og sikringstiltak må setjast inn.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: Summary of countrywide supervision in 2005 of communication between health care personnel and between health care personnel and patients in health trusts that provide surgical treatment for patients with acute diseases and cancer in the gastrointestinal tract In 2005 the Norwegian Board of Health in the counties carried out supervision in 23 health trusts that provide surgical treatment for patients with acute diseases and cancer in the gastrointestinal tract. The theme for supervision was communication between different health care personnel, and between health care personnel and patients. In nearly two out of three of the departments of gastrointestinal surgery, serious deficiencies were found in recording of patient records by the surgeons. Because of lack of knowledge about confidentiality, organization of the availability of patient records was not properly controlled in many places. In most of the departments of gastrointestinal surgery, the system of allocating patients a doctor with special responsibility for them did not function as intended. In more than one third of the departments of gastrointestinal surgery, patient consultations took place with uninvolved people present, because of limitations in the physical surroundings and because of high pressure of work. The departures from the regulations that were detected were followed up with various local and central measures. The results of supervision indicate that health services are run with a level of risk that is too high. The awareness of safety that has gained a foothold in other sectors, has not gained sufficient foothold in health services. Even though there is a degree of variation between the health trusts, very often, the services are organized based on the assumption that people working in the system do not make mistakes. Such systems are inherently very unsafe, and safety measures must be initiated.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries1/2006en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2006/Dokumentasjon-teieplikt-gastrokirurgien-2005/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshConfidentialityen
dc.subject.meshMedical Recordsen
dc.titleDokumentasjon og teieplikt i gastrokirurgien.” Oppsummering av landsomfattande tilsyn med kommunikasjonen mellom helsepersonell og mellom helsepersonell og pasientar i helseføretak som gir kirurgisk behandling til pasientar med akutte sjukdommar og kreftsjukdommar i mage-tarmkanalen i 2005no
dc.title.alternativeDocumentation and Confidentiality in Hospital Departments of Gastrointestinal Surgery. Summary of countrywide supervision in 2005 of communication between health care personnel and between health care personnel and patients in health trusts that provide surgical treatment for patients with acute diseases and cancer in the gastrointestinal tracten
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.