Rettssikkerhet for utviklingshemmede. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2005 med bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/26716
Title:
Rettssikkerhet for utviklingshemmede. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2005 med bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 2/2006
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2006/Oppsummering-landsomfattende-2005-tvang-makt-psykisk-utviklingshemmede/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-19T07:26:42Z-
dc.date.available2008-05-19T07:26:42Z-
dc.date.issued2006-02-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 2/2006en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/26716-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Fylkesmennene gjennomførte i 2005 tilsyn med 53 kommuner som ledd i landsomfattende tilsyn med rettsikkerhet knyttet til bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. Undersøkelsen gjaldt om kommunene sikrer at brukernes behov for tjenester etter lov om sosiale tjenester etter §4-2, a-d endres i samsvar med endring i behov og at forholdene legges til rette for tjenesteyting med minst mulig bruk av tvang og makt. Gjennom tilsynet er det avdekket lovbrudd i 21 av de 53 undersøkte kommunene når det gjelder kommunens sikring av at tjenestetilbudet til utviklingshemmede endres i samsvar med endring i grunnleggende behov. Det er særlig i saksbehandling og rapporterings - og kommunikasjonsrutiner det avdekkes svikt. Mangler når det gjelder saksbehandling og ansvar, rapportering og kommunikasjon mellom ulike ledd i tjenestekjeden fører til sårbarhet og risiko for svikt. Lov om sosiale tjenester kapittel 4A åpner for at tvang og makt kan brukes i særlige situasjoner. Helsetilsynet konstaterer at når det er fattet vedtak om bruk av tvang og makt i tråd med lovbestemmelsene gjennomføres disse ofte i samsvar med vedtakene. I 41 av de 53 undersøkte kommunene avdekket tilsynet bruk av tvang og makt i strid med lovbestemmelsene. Disse kommunene sikrer ikke i tilstrekkelig grad systematisk arbeid med andre løsninger enn bruk av tvang og makt. Mange av de undersøkte kommunene mangler nødvendig styring og ledelse av tjenestene.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: In 2005, the County Governors carried out supervision of 53 municipalities, as part of countrywide supervision of legal safeguards associated with use of coercion and restraint for people with mental disabilities. It was investigated whether municipalities ensure that the services that clients receive according the Social Services Act § 4-2 a-d are changed in line with changing needs, and that conditions are adapted to ensure the least possible use of coercion and restraint. Breaches of the law were detected in 21 of the 53 municipalities that were included in the supervision. These breaches related to the duty of municipalities to ensure that services offered to people with mental disabilities are changed in line with changing basic needs. In particular, deficiencies were found in administrative procedures, reporting routines and communication routines. Deficiencies in administrative procedures, responsibility, reporting and communication between different sectors lead to vulnerability and the risk of deficiencies in the services. The Social Services Act Chapter 4A allows for the use of coercion and restraint in special situations. The Norwegian Board of Health established that when a decision about use of coercion and restraint had been made in accordance with statutory requirements, that coercion and restraint were usually carried out in line with the decision. In 41 of the 52 municipalities that were included in the supervision, use of coercion and restraint was detected that was contrary to statutory requirements. These municipalities do not adequately ensure that solutions other than use of coercion and restraint are adequately assessed in a systematic way. Many of the municipalities lacked adequate management and leadership of the services.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries2/2006en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2006/Oppsummering-landsomfattende-2005-tvang-makt-psykisk-utviklingshemmede/en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshMentally Disabled Personsen
dc.subject.meshCivil Rightsen
dc.subject.meshRestraint, Physicalen
dc.titleRettssikkerhet for utviklingshemmede. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2005 med bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemningno
dc.title.alternativeLegal use of Coercion and Restraint? Summary of countrywide supervision in 2005 of use of coercion and restraint for people with mental disabilitiesen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.