2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/26714
Title:
Bruk av tvang i psykisk helsevern
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 4/2006
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2006/Bruk-tvang-psykisk-helsevern/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-19T07:06:46Z-
dc.date.available2008-05-19T07:06:46Z-
dc.date.issued2006-02-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 4/2006en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/26714-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: SINTEF Helse har på oppdrag fra Statens helsetilsyn i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet analysert data om tvang fra pasienttellingene i 2003 og 2004 i psykisk helsevern. Vi ønsket bedre kunnskap om de pasientene det anvendes tvang overfor, og det er derfor lagt særlig vekt på kjennetegn ved pasientene. I rapportens første del presenteres utvalgte resultater, med Helsetilsynets tilsynsmessige vurdering. Andre del er SINTEF Helses rapport ”Analyser av tvang i psykisk helsevern”, med et vedlegg der data om de ulike tvangsformene er sammenstilt. SINTEF-rapporten tyder på at bruk av tvang er nært knyttet til fattigdomsproblematikk og bostedsløshet. Mer enn 40 prosent av pasientene under tvungent psykisk helsevern med døgnopphold har ikke egen bolig. I tillegg er det en betydelig andel pasienter med egen bolig, som ikke har egnet bolig eller tilfredsstillende boligsituasjon. De pasientene det blir brukt tvang overfor har jevnt over dårligere økonomi, lavere utdanning og svakere sosial tilknytning enn de pasientene som behandles frivillig. Undersøkelsen avdekker også store geografiske og institusjonsvise forskjeller i bruken av tvang. Forskjellene er betydelige når det gjelder alle former for tvang. Resultatene vil bli gitt nødvendig tilsynsmessig oppfølging av Helsetilsynet i fylkene, men det forutsettes også at tjenestene selv tar tak i situasjonen, og at aktører på ulike nivåer følger opp resultatene innen eget ansvarsområde.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: SINTEF Health Research has analysed data on compulsory admission and treatment for the Norwegian Board of Health, in cooperation with the National Directorate for Health and Social Affairs. The data describe patients treated in mental health services in 2003 and 2004. In the first part of the report, some of the main results are presented, together with our assessment of the findings, in relation to the relevant legal framework. The second part of the report is SINTEF’s report “Analysis of Compulsory Treatment in Mental Health Services”, including an appendix where data on different types of compulsory admission and treatment are analyzed. In SINTEF’s report it is suggested that use of compulsory admission and treatment is closely related to problems of poverty and homelessness. More than 40 per cent of the patients who had been admitted involuntarily or who had received compulsory treatment in mental health services, did not have a permanent residence. In addition, a large proportion of patients who did have their own homes, did not have suitable accommodation, or a satisfactory living situation. Patients who had been admitted involuntarily or who had received compulsory treatment generally had lower income, lower education and weaker social networks than patients receiving voluntary treatment. There were large differences between regions and institutions in use of compulsory admission and treatment. The differences were large for all types of compulsory admission and treatment. The results will be followed up by the Norwegian Board of Health in the Counties. However, we expect that the health and social services deal with the situation, and that managers on different levels follow up the results within their own area of responsibility.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries4/2006en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2006/Bruk-tvang-psykisk-helsevern/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshRestraint, Physicalen
dc.subject.meshMental Health Servicesen
dc.subject.meshHospitals, Psychiatricen
dc.titleBruk av tvang i psykisk helsevernno
dc.title.alternativeUse of Compulsory Admission and Treatment in Mental Health Servicesen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.