2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/26713
Title:
Meldesentralen – årsrapport 2004
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 5/2006
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2006/Meldesentralen-arsrapport-2004/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-19T06:58:33Z-
dc.date.available2008-05-19T06:58:33Z-
dc.date.issued2006-03-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 5/2006en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/26713-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: For 2004 er det registrert 2056 hendingar som utløyste meldeplikta til Helsetilsynet i fylket etter § 3–3 i spesialisthelsetenestelova (registrert per 1. desember 2005). Talet på meldingar har auka med 51 prosent i perioden frå 2001 til 2004. Om lag ein tredjedel av meldingane gjeld betydeleg personskade, mens over halvparten av meldingane gjeld forhold som kunne ha ført til betydeleg personskade. Det er registrert 176 meldingar om unaturleg dødsfall. I 40 prosent av desse meldingane er det registrert at dødsfall skjedde når det blei gitt helsehjelp, og i 41 prosent er dødsfallet registrert som følgje av sjølvpåførte skadar. Ein fjerdedel av alle meldingane gjeld hendingar der årsaksforholdet er feil ved bruk av legemiddel. I 43 prosent av meldingane er det registrert at pasienten blei informert om skaden, og i 10 prosent er det registrert at pasienten blei informert om Norsk Pasientskadeerstatning. Statens helsetilsyn ser det som positivt at talet på meldingar har auka. Likevel er det framleis slik at mange meldepliktige hendingar ikkje blir melde. Ein føresetnad for godt tryggleiksarbeid er å vere open om uønskte hendingar, skadar og nesten-uhell og drive systematisk arbeid med informasjon om desse. Dette krev at meldekulturen er god, og at leiinga fokuserer på og etterspør det systematiske arbeidet. Data frå Meldesentralen må tolkast varsamt på grunn av feilkjeldene. Trass i avgrensingane meiner vi likevel at meldingane gir nyttig informasjon som kan brukast i arbeidet med kvalitetsforbetring i og tilsyn med spesialisthelsetenesta.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: For 2004, 2 056 adverse events were registered (registered per 1 December 2005). Such events involve a duty to report to the Norwegian Board of Health in the counties, in accordance with the Specialized Health Services Act, section 3-3. The number of reports of injuries to patients has increased by 51 per cent during the period 2001 to 2004. About one third of the reports were reports of serious injury to patients, and over half were reports of events that could have led to serious injury. 176 reports of unnatural death were registered. In 40 per cent of these reports, the death occurred when providing health care, and in 41 per cent, the death occurred as a result of self-inflicted injury. One-quarter of reports of events were related to incorrect use of medicinal products. It is registered in 43 per cent of reports that the patient was informed about the event. It is registered in only ten per cent of reports that the patient was informed about the Norwegian System for Compensation for Injuries to Patients. The Norwegian Board of Health regards the increase in the number of reports as a positive development. However, many events that should be reported, are still not reported. Openness about adverse events, injuries and near misses, and systematic use of information about such events, form the basis for satisfactory work with improving safety. This presupposes a positive attitude to reporting. It is also important for leadership to focus on systematic safety-improvement work. Data from MedEvent must be interpreted with caution, because of sources of error. However, despite the limitations of the data, we believe that the reports provide useful information that can be used in safety-improvement work and in supervision of specialized health services.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries5/2006en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2006/Meldesentralen-arsrapport-2004/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshRisk Managementen
dc.subject.meshQuality Assurance, Health Careen
dc.subject.meshAnnual Reports as Topicen
dc.subject.meshMedical Errors-
dc.titleMeldesentralen – årsrapport 2004no
dc.title.alternativeAnnual Report 2004 for MedEvent (Meldesentralen – the Reporting System for Adverse Events in Specialized Health Services)en
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.