“Kjem du levande inn, kjem du levande ut” – men kva skjer så? Oppfølgingstilbodet etter ei alkoholforgifting.

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/26276
Title:
“Kjem du levande inn, kjem du levande ut” – men kva skjer så? Oppfølgingstilbodet etter ei alkoholforgifting.
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 2/2007
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2007/Kjem-du-levande-inn-kjem-du-levande-ut-Oppfolgingstilbodet-alkoholforgifting/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-15T12:58:21Z-
dc.date.available2008-05-15T12:58:21Z-
dc.date.issued2007-03-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 2/2007en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/26276-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Rapporten summerer opp kunnskapsinnhentinga Helsetilsynet har gjennomført, om oppfølgingstilbodet til personar som kjem til legevakt eller sjukehus etter alkoholforgifting. Vi har gjort litteratursøk og kontakta forskarar og representantar frå administrativt og klinisk nivå innafor helsetenesta. Målet har vore å få ei framstilling som kunne indikere område der det er fare for svikt i oppfølgingstilbodet. Resultata som Helsetilsynet har kome fram til, viser at det finst lite systematisk kunnskap og dokumentasjon om kven personar med alkoholforgiftingar er, kven som får helsehjelp, kvar dei blir behandla, og kva tilbod dei får om oppfølging. Tre grupper ser ut til å vere overrepresenterte blant personar som blir frakta til legevakt eller sjukehus med alkoholforgifting: 1) unge, ofte med psykiske helseplager, som ikkje har opparbeidd erfaring og kontroll, 2) tyngre rusmiddelmisbrukarar som lever marginalisert og kaotisk, og 3) vaksne med kronisk rusmiddelmisbruk som toler mindre enn før på grunn av ulike helseplager. Resultata våre viser at behandlingstilbodet manglar heilskap og er prega av tilfelle og variasjon. Det ser ut til å vere geografi ske forskjellar i oppfølgingstilbodet, i interne rutinar for oppfølging, og når det gjeld haldningar blant personell til alkohol- og rusproblem og kompetansen deira om behova for og tilboda om oppfølging. Fagorgan og eigarar er ansvarlege for at tenestene har tilgang til kunnskap om faglege standardar og retningslinjer. Fleire spørsmål bør avklarast når det gjeld oppfølgingstilbodet etter ei alkoholforgifting. Dei regionale helseføretaka, helseføretaka og kommunane er ansvarlege for å tilby forsvarlege tenester. Dei regionale helseføretaka skal sikre tilstrekkeleg og heilskapleg behandlingstilbod, særleg akutt- og avrusingskapasitet, til rusmiddelmisbrukarar. Det blir også stilt krav til spesialisthelsetenesta og dei kommunale tenestene om at dei skal samarbeide. Helsetilsynet føreset at ansvarlege aktørar på ulike nivå bruker kunnskapen som er presentert i rapporten, i arbeidet sitt med å leggje til rette for oppfølgingstilbod til personar etter ei alkoholforgifting.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: This report presents a summary of information collected by the Norwegian Board of Health Supervision about follow-up services for people who have been admitted to emergency services or hospitals with alcohol poisoning. We carried out a search of the literature and contacted researchers and representatives from administrative and clinical sectors within the health services. The aim was to identify areas where there is a danger that follow-up services may be inadequate. The results show that there is little systematic information and documentation about people with alcohol poisoning: who they are, how many of them receive health care, where they receive treatment and what kind of follow-up services they are offered. Three groups seem to be over-represented among people who are brought to emergency services or hospital with alcohol poisoning: 1) young people, often with mental health problems and little experience with, and control over, their alcohol consumption, 2) heavy alcohol users who have marginalized and chaotic lives, and 3) adults with chronic alcohol problems or chronic alcohol use in combination with other drugs, who have reduced tolerance due to health problems. Our results give a picture of inadequately coordinated services that are haphazard and variable. There appears to be regional variation in follow-up services, in internal routines for follow-up, in attitudes to alcohol and drug problems, and in knowledge and skills related to follow-up services and follow-up needs. Health authorities and service providers are responsible for ensuring that health professionals have knowledge about relevant standards and guidelines in relation to alcohol poisoning. Several issues need to be clarified to ensure adequate follow-up services. Regional health authorities, health trusts and municipalities are responsible for providing services that are in accordance with sound professional standards. Regional health authorities have a duty to ensure that adequate and comprehensive services are provided, in particular low threshold and detoxification services. Specialized health services and municipal health and social services have a duty to cooperate with each other. The Norwegian Board of Health Supervision expects the responsible authorities on different levels to use the information presented in this report when developing services for people who have been treated for alcohol poisoning.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries2/2007en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2007/Kjem-du-levande-inn-kjem-du-levande-ut-Oppfolgingstilbodet-alkoholforgifting/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshAlcoholic Intoxicationen
dc.subject.meshAftercareen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.title“Kjem du levande inn, kjem du levande ut” – men kva skjer så? Oppfølgingstilbodet etter ei alkoholforgifting.no
dc.title.alternative“If you go in alive, you come out alive” – but what happens next? Follow-up after treatment for alcohol poisoningen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.