Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2006 med tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/26275
Title:
Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2006 med tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 3/2007
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2007/Oppsummering-landsomfattende-2006-Rusmiddelmisbrukere/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-15T12:52:36Z-
dc.date.available2008-05-15T12:52:36Z-
dc.date.issued2007-03-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 3/2007en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/26275-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere ble valgt som tema for landsomfattende tilsyn i 2006 fordi det nå er over to år siden tjenestene ble omorganisert og gjort til en del av spesialisthelsetjenesten. De nye ansvarlige eierne har derfor hatt tid til å sikre at denne til dels sårbare gruppen brukere får forsvarlige tverrfaglige tjenester og at kravene til pasientrettigheter etterleves. Fire faser i behandling av rusmiddelmisbrukere ble undersøkt i tilsynet: henvisning og vurdering, utredning, behandling og avslutning av behandling. Det ble undersøkt om tjenestene i alle disse fasene er faglig forsvarlige og på hvordan det sikres at 30-dagersfristen når det gjelder rett til vurdering ble innfridd. Videre undersøkte vi samhandling med andre tjenester, brukeres medvirkning, ansattes kompetanse og sikring av dokumentasjon av individuelle forløp (journalføring). Funnene bekreftet at det er nødvendig for de som tilbyr tverrfaglige spesialiserte tjenester å gjennomgå sine virksomheter for å identifisere områder som må forbedres: Flere virksomheter gir ikke forsvarlige tjenester ved at de ikke har den nødvendige kompetanse for å foreta forsvarlig vurdering, utredning og behandling. Det ble avdekket flere tilfeller med mangelfull nedtegnelse av pasientopplysninger i journal samt uforsvarlig oppbevaring av journalopplysninger. Flere virksomheter sikrer ikke at henvisninger til tverrfaglig spesialisert behandling blir vurdert i tverrfaglige vurderingsteam innen fristen på 30 virkedager. Det er påvist manglende mulighet for å tilby pasientene sammenhengende tiltaksskjeder fordi samarbeidet med andre spesialisthelsetjenester og med kommunenes helse- og sosialtjenester ikke er tilfredsstillende. Det ble påvist forhold som viser at virksomhetene ikke styrer systematisk slik at forsvarlig tjenesteyting sikres. Det er blant annet tilfeller med svikt i systematikken knyttet til om en virksomhet registrerer feil og uplanlagte hendelser og bruker disse aktivt i sin interne læring og kontinuerlige forbedring.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: Multidisciplinary specialized services for people with alcohol and drug problems were chosen as a theme for countrywide supervision in 2006 because it is now more than two years since the services were reorganized and became part of specialized health services. The new owners with responsibility for these services have now had time to ensure that this vulnerable group of clients receives multidisciplinary services that are in accordance with sound professional standards and with the requirements laid down in the Patients’ Rights Act. Supervision activities focused on four different phases of treatment for people with alcohol and drug problems: referral and assessment, clinical investigation, treatment and completion of treatment. We investigated whether services in all these phases are provided in accordance with sound professional standards. We also investigated how it is ensured that the deadline of 30 working days for the right to be assessed is met. Other areas that were investigated were team work with other services, client participation, whether there were enough employees with the necessary skills, and patient record-keeping. The findings confirmed that it is necessary for providers of multidisciplinary specialized services to identify areas that need to be improved: Several institutions provide services that are not in accordance with sound professional standards, since they do not have the necessary professional expertise needed to make adequate assessments, to carry out investigations and to provide treatment. Several cases of inadequate patient record-keeping were detected, and patient records were not stored in such a way as to ensure necessary limitation of access. Several institutions did not ensure that clients who are referred to specialized treatment services are assessed by a multidisciplinary team within the deadline of 30 working days. The possibilities for clients to be offered coordinated services are inadequate, because cooperation between different sectors, and between multidisciplinary specialized services and municipal health and social services, is not satisfactory. Conditions were detected that show that management of the services is not systematic, so that provision of services in accordance with sound professional standards is not ensured. For example, there were deficiencies in the system associated with registration of adverse events, and active use of experience gained from these events in staff training and work with quality improvement.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries3/2007en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2007/Oppsummering-landsomfattende-2006-Rusmiddelmisbrukere/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshSubstance-Related Disordersen
dc.subject.meshAlcoholismen
dc.subject.meshPatient Rightsen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.titleOppsummering av landsomfattende tilsyn i 2006 med tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukereno
dc.title.alternativeCountrywide Supervision in 2006 of Multidisciplinary Specialized Services for People with Alcohol and Drug Problemsen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.