Rettssikkerhet for utviklingshemmede, II. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2006 med rettssikkerhet knyttet til bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/26272
Title:
Rettssikkerhet for utviklingshemmede, II. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2006 med rettssikkerhet knyttet til bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 5/2007
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2007/Oppsummering-landsomfattende-2006-Tvang-makt-psykisk-utviklingshemmede/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-15T12:32:57Z-
dc.date.available2008-05-15T12:32:57Z-
dc.date.issued2007-03-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 5/2007en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/26272-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Fylkesmennene gjennomførte i 2006 tilsyn med 59 kommuner som ledd i landsomfattende tilsyn med rettssikkerhet knyttet til bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. Undersøkelsen gjaldt om kommunene sikrer at brukernes behov for tjenester etter lov om sosiale tjenester etter § 4-2, a-d endres i samsvar med endring i behov, og at forholdene legges til rette for tjenesteyting med minst mulig bruk av tvang og makt. Statens helsetilsyn har over flere år vært opptatt av at kommunene sikrer personer med psykisk utviklingshemning forsvarlige sosialtjenester. I 2005 gjennomførte fylkesmennene et landsomfattende tilsyn rettet mot kommuner som hadde fattet vedtak om bruk av tvang og makt og/eller sendt meldinger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjon. Tilsynet i 2005 innebar også at fylkesmennene etterså gjennomføring av enkeltvedtak om bruk av tvang og makt. I 2006 var oppmerksomhet rettet mot kommuner som ikke hadde fattet slike vedtak eller sendt meldinger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjon. Fylkesmennene var i tilsynet i 2006 primært i kommuner de ikke hadde fått tilsendt vedtak eller meldinger fra. Gjennom tilsynet i 2006 er det avdekket svikt i 32 av de 59 undersøkte kommunene når det gjelder kommunens sikring av at tjenestetilbudet til utviklingshemmede endres i samsvar med endring i behov. Det er særlig i tildelingsprosessen det avdekkes svikt. Blant annet mangler dokumentasjon på individuelle vurderinger, vedtak og begrunnelser, tjenestene evalueres ikke og ansatte kjenner ikke til vedtak. Fylkesmennene konstaterer også mangler knyttet til dokumentasjon av medvirkning fra bruker i tildelingsprosessen og av individuelle kartlegginger og vurderinger som grunnlag for tildeling av tjenester. Kapittel 4A i lov om sosiale tjenester åpner for at tvang og makt kan brukes i særlige situasjoner. Når det gjelder kommunenes bruk av tvang og makt overfor utviklingshemmede, konstaterer fylkesmennene svikt i 44 av de 59 kommunene. Funn og erfaringer fra dette landsomfattende tilsynet når det gjelder bruk av tvang og makt overfor utviklingshemmede samsvarer i stor grad med tidligere tilsynserfaringer (jf. Rapport fra Helsetilsynet 6/2005 og 2/2006). Fylkesmennene konstaterer at tvang og makt brukes uten at det foreligger vedtak, og at kommunene mangler egenkontroll med oppfølging av meldinger når skadeavvergende tiltak i nødssituasjon brukes.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: In 2006, the Offices of the County Governors carried out countrywide supervision in 59 municipalities to investigate legal safeguards associated with use of coercion and restraint for people with mental disabilities. It was investigated whether municipalities ensure that the services offered to clients in accordance with the Social Services Act, Section 4-2, a-d are adapted in relation to changing needs, and that services are organized in such a way that coercion and restraint are used as little as possible. For several years, the Norwegian Board of Health Supervision has been concerned that municipalities ensure that people with mental disabilities receive social services that are in accordance with sound professional standards. In 2005 the offices of the county governors carried out countrywide supervision of municipalities that had made decisions about use of coercion and restraint and/or reported measures taken to prevent injury in critical situations. As part of supervision carried out in 2005, the Offices of the County Governors also investigated implementation of individual decisions regarding use of coercion and restraint. I 2006, supervision focused on municipalities that had not made such decisions or reported measures taken to prevent injury in critical situations. In 2006, the Offices of the County Governors primarily carried out supervision in municipalities that had not sent reports about decisions or special measures. As a result of the supervision that was carried out in 2006, deficiencies were detected in 32 of the 59 municipalities that were investigated. These deficiencies were that the municipalities did not ensure that services offered to people with mental disabilities are adapted to the clients’ changing needs. Deficiencies were particularly associated with allocation of services. For example, documentation was often lacking about individual assessments, decisions made, and the justification for decisions. Services were not evaluated and the staff did not know about the decisions that had been made. The Offices of the County Governors also detected deficiencies related to documentation of client participation in the process of allocating services, and documentation of individual assessments and evaluation as the basis for allocation of services. The Social Services Act, Chapter 4A allows the use of coercion and restraint in special situations. The Offices of the County Governors detected deficiencies in 44 of 59 municipalities related to use of coercion and restraint for people with mental disabilities. The findings and experience gained from this countrywide supervision are generally in line with earlier findings and experience (see previous reports: Reports from the Norwegian Board of Health 6/2005 and 2/2006). The Offices of the County Governors have ascertained that coercion and restraint are used when decisions about their use have not been made, and that control is lacking, since measures taken to prevent injury in critical situations are not followed up.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries5/2007en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2007/Oppsummering-landsomfattende-2006-Tvang-makt-psykisk-utviklingshemmede/en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshMentally Disabled Personsen
dc.subject.meshCivil Rightsen
dc.subject.meshRestraint, Physicalen
dc.titleRettssikkerhet for utviklingshemmede, II. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2006 med rettssikkerhet knyttet til bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemningno
dc.title.alternativeLegal Safeguards for People with Mental Disabilities. Summary of Countrywide Supervision in 2006 of Legal Safeguards Related to Use of Coercion and Restraint for People with Mental Disabilitiesen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.