Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2004 med kommunale sosialtjenester til rusmiddelmisbrukere

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/26095
Title:
Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2004 med kommunale sosialtjenester til rusmiddelmisbrukere
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 4/2005
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2005/Oppsummering-landsomfattende-2004-kommunale-rusmiddelmisbrukere/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-15T08:36:28Z-
dc.date.available2008-05-15T08:36:28Z-
dc.date.issued2005-02-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 4/2005en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/26095-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Fylkesmennene utførte i 2004 tilsyn med 58 kommuner som ledd i det landsomfattende tilsynet med kommunale sosialtjenester til rusmiddelmisbrukere. Det ble undersøkt om kommunene sikrer rusmiddelmisbrukere sosiale tjenester. I den forbindelse undersøkte tilsynet om kommunene sikrer opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer sosiale tjenester, herunder praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i omsorgsinstitusjon, som er innrettet slik at tjenestene representerer et reelt og tilgjengelig tilbud til rusmiddelmisbrukere at rusmiddelmisbrukere som søker sosiale tjenester får tildelt tjenester i samsvar med sosialtjenestelovens bestemmelser om enkeltvedtak at rusmiddelmisbrukere med behov for bolig tilbys et midlertidig husvære som oppfyller minimumskrav til forsvarlig standard at rusmiddelmisbrukere som er under behandling følges opp ved at det gjennomføres samtaler, om nødvendig ved hjemmebesøk at rusmiddelmisbrukere følges opp under institusjonsopphold og at det legges til rette nødvendige tiltak ved avslutningen av oppholdet Ansvaret for spesialisert tverrfaglig behandling for rusmiddelmisbruk ble fra 2004 et statlig ansvar, lagt til helseforetakene. De fleste rusmiddelmisbrukere befinner seg ikke i behandlingstiltak, og en stor andel av disse kan trenge ulike kommunale hjelpetiltak. Sosialtjenestelovens bestemmelser skal være et sikkerhetsnett for at alle som trenger hjelp skal få nødvendige tiltak. Under dette tilsynet ble det undersøkt om kommunene sikrer sosiale tjenester til rusmiddelmisbrukere, slik at sikkerhetsnettet ikke blir for grovmasket og utrygt. Gjennom tilsynet er det avdekket at de sosiale tjenestene i liten grad anvendes overfor rusmiddelmisbrukere. Tjenestene blir dermed ikke de viktige virkemidlene de er ment å være for å sikre rusmiddelmisbrukere sosial trygghet og gode levekår. Der tjenestene er tilgjengelige blir de mange steder ikke benyttet fordi innretningen av dem mer er tilpasset eldre og funksjonshemmede enn rusmiddelmisbrukere. Situasjonen er bedre når det gjelder innretningen av råd- og veiledningstjenesten, midlertidig husvære og oppfølgingen for de som er under behandling, men også her viser tilsynet at mange kommuner har mangelfull tjeneste.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: In 2004 the offices of the County Governors carried out supervision in 58 municipalities, as part of the programme of countrywide supervision of social services. The supervision involved investigating whether the municipalities ensure that alcohol and drug abusers receive social services. The following areas were investigated: that alcohol and drug abusers receive information, advice and counselling that can help to solve or prevent social problems that alcohol and drug abusers receive social services, such as practical help and training, allocation of a support person and an offer of a place in a municipal or private institution. Such services shall be appropriate for them and easily available. that alcohol and drug abusers who apply for social services receive such services in accordance with the regulations in the Social Services Act that alcohol and drug abusers who need accommodation are given temporary accommodation that comply with the minimum level of acceptable standards that alcohol and drug abusers who are undergoing treatment are followed up with counselling and, if necessary, a home visit that alcohol and drug abusers are followed up when they are resident in an institution, and that necessary measures are implemented when they are discharged from the institution. From 2004, responsibility for multidisciplinary treatment for alcohol and drug abusers lies with the state, through the health trusts. Most alcohol and drug abusers are not in treatment institutions, and many of them require municipal support services. The provisions in the Social Services Act shall function as a safety net, so that all those who have problems receive the services that they need. In this countrywide supervision, it was investigated whether the municipalities ensure that alcohol and drug abusers do in fact receive the social services that they need, and that they do not fall through the safety net. The results of supervision show that the municipalities make little use of social services for alcohol and drug abusers. Thus, these services do not play the important role they are meant to play, in ensuring social security and good living conditions for alcohol and drug abusers. When services are available, they are often not used, because they are adapted more for elderly people and people with physical disabilities, rather than for alcohol and drug abusers. The situation is better with regard to adaptation of advisory and counselling services, temporary accommodation and follow-up of people undergoing treatment. Supervision has shown, however, that even these services are inadequate in many municipalities.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries4/2005en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2005/Oppsummering-landsomfattende-2004-kommunale-rusmiddelmisbrukere/en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshSubstance-Related Disordersen
dc.subject.meshAlcoholismen
dc.titleOppsummering av landsomfattende tilsyn i 2004 med kommunale sosialtjenester til rusmiddelmisbrukereno
dc.title.alternativeSummary of Countrywide Supervision of Municipal Social Services for Alcohol and Drug Abusersen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.