Praksis knyttet til tvangsbruk overfor personer med psykisk utviklingshemning og kommunens generelle ivaretakelse av hjelpetiltak etter sosialtjenesteloven § 4-2, a-e - tilsynserfaringer 2003-2004

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/26093
Title:
Praksis knyttet til tvangsbruk overfor personer med psykisk utviklingshemning og kommunens generelle ivaretakelse av hjelpetiltak etter sosialtjenesteloven § 4-2, a-e - tilsynserfaringer 2003-2004
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 6/2005
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2005/Praksis-tvangsbruk-utviklingshemmede-tilsynserfaringer2003-2004/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-15T08:29:36Z-
dc.date.available2008-05-15T08:29:36Z-
dc.date.issued2005-02-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 6/2005en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/26093-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Statens helsetilsyn har oppsummert erfaringer fra fylkesmennenes tilsyn med sosiale tjenester i 2003 og 2004. Tilsynene har vært gjennomført både som systemrevisjoner i 116 kommuner og som stedlig tilsyn. Stedlig tilsyn omfatter i hovedsak tilsyn med at tvangstiltak gjennomføres i tråd med godkjente vedtak. Oppsummeringen viser at når tilsynsmyndighetene har rettet oppmerksomhet mot sosiale tjenester er det tjenester og hjelpetiltak til personer med psykisk utviklingshemning og familier med funksjonshemmede barn som oftest er vurdert. Oppmerksomhet er videre rettet mot kommunenes håndtering av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. Hjelpetiltakene omfatter hjemmebaserte tjenester som praktisk bistand og opplæring, avlastning, støttekontakt og omsorgslønn. De erfaringene som beskrives i denne rapporten er derfor i hovedsak knyttet til kommunenes tjenestetilbud til disse brukergruppene. Kommunene har fortsatt arbeid å gjøre når det gjelder å bedre styring av tjenestene, og sikre kontinuerlig forbedring. Kommunene mangler ofte rutiner som sikrer brukernes rettigheter i saksbehandling ved tildeling, endring og iverksetting av tjenester. Det er mye aktivitet når det gjelder opplæring, men det rapporteres også om manglende systematiske tiltak som sikrer at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innen aktuelle fagfelt og tjenester de yter. Kommunenes praksis knyttet til brukere hvor det foreligger godkjente vedtak om bruk av tvang og makt er ofte i tråd med lovens krav. Det synes imidlertid å være grunn til bekymring for at tvang og makt brukes uten at dette følges opp slik lovverket forutsetter.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: The Norwegian Board of Health has summarized the experience gained by the Offices of the County Governors from their supervision of social services in 2003 and 2004. Supervision has been carried out both as system audits in 116 municipalities and as local supervision. Local supervision mainly involved investigating whether the use of restraint is carried out in accordance with authorized decisions. The summary has shown that when the supervision authorities have directed their attention to social services, services and practical measures for people with mental disabilities and families with physically handicapped children are evaluated most often. Attention has also been directed to the way in which the municipalities manage the use of restraint for people with mental disabilities. Practical measures include home-based services such as practical assistance and training, relief for carers, support contacts and economic assistance for carers. Therefore, the experience described in this report is mainly related to municipal services for these client groups. The municipalities still have work to do when it comes to improving the management and the supply of services. The municipalities often lack routines for ensuring that clients’ rights are met when services are allocated, provided and altered. There is a great deal of activity in the area of training. However, there are reports of lack of systematic measures to ensure that employees have adequate knowledge and skills within the areas they work and the services they provide. The municipalities’ practice in relation to clients for whom an approved decision has been made about the use of restraint, is often in accordance with the requirements laid down in the legislation. However, there seems to be reason for concern that restraint is used without being followed up in accordance with the legislation.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries6/2005en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2005/Praksis-tvangsbruk-utviklingshemmede-tilsynserfaringer2003-2004/en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshMentally Disabled Personsen
dc.subject.meshRestraint, Physicalen
dc.subject.meshSocial Worken
dc.subject.meshSocial Welfareen
dc.titlePraksis knyttet til tvangsbruk overfor personer med psykisk utviklingshemning og kommunens generelle ivaretakelse av hjelpetiltak etter sosialtjenesteloven § 4-2, a-e - tilsynserfaringer 2003-2004no
dc.title.alternativePractice Concerning Use of Compulsion for People with Mental Disabilities and Measures Provided by the Municipalities According to the Social Services Act § 4-2, a e. Experience gained from supervision 2003-2004en
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.