2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/22102
Title:
Tjenestetilbudet til personer med psykiske lidelser
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 8/2007
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2007/Tjenestetilbudet-personer-psykiske-lidelser-/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-04-02T16:23:52Z-
dc.date.available2008-04-02T16:23:52Z-
dc.date.issued2007-08-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 8/2007en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/22102-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Statens helsetilsyn vil med denne rapporten formidle våre tilsynserfaringer om tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser. I rapporten identifiseres utfordringer spesialisthelsetjenesten og kommunene står overfor, og områder der det etter vårt syn bør settes inn ressurser og kompetanse for å bedre tilbudet. I rapporten presenteres erfaringer og funn fra tilsyn i 2005 og 2006. Det redegjøres for erfaringer, vurderinger og synspunkter fra samtaler med fylkesmenn og Helsetilsynet i et utvalg fylker. Til slutt drøftes tilsynserfaringene i lys av nyere forsknings- og evalueringslitteratur. Mange kommuner og virksomheter strever med å rekruttere og beholde personell, og med å organisere et faglig forsvarlig tilbud til en svært ulikeartet gruppe. Konsekvensene er redusert tilgjengelighet til tjenester for enkelte grupper, og lite målrettet arbeid. Til tross for betydelig styrking over flere år, er tjenestene til mange av dem som trenger omfattende og sammensatte tilbud fortsatt utilstrekkelige, og i liten grad tilpasset behovene. Det bør derfor vurderes om virkemidlene er gode nok. Tilsynsmyndigheten er bekymret for at det mange steder er dårlig kompetanse om regelverket, og også liten forståelse for regelverkets betydning for å sikre forsvarlig behandling og ivaretakelse av grunnleggende rettssikkerhet. Statens helsetilsyn anbefaler at berørte departementer vurderer å styrke reguleringen av kommunenes plikt til å skaffe bostedsløse mennesker med psykiske lidelser bolig gjennom rettighetsfesting. I forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse bør det vurderes nye og sterkere virkemidler for å sikre nødvendig kompetanse i alle ledd. Tjenestene har et selvstendig ansvar for å bedre samvirket mellom ulike sektorer og nivåer, antakeligvis vil det også være nødvendig å følge opp inngåtte samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak, jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005).en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: The aim of this report is to share our experiences gained from supervision of services for people with mental disorders. In the report, we identify challenges for specialist health services and the municipalities, and we describe areas that in our view require extra resources and more and better skilled personnel in order to improve the services. The report presents the results of supervision carried out in 2005 and 2006. We describe our experiences, assessments and opinions based on interviews with a selection of the Norwegian Board of Health Supervision in the Counties and the Offices of the County Governors. Finally, experience gained from supervision is discussed in the light of recent research results. Many municipalities and health institutions struggle to recruit and keep hold of personnel, and to organize services that are in line with sound professional standards to groups of people with greatly differing needs. The result can be reduced availability of services for certain groups, and services that are not entirely appropriate for the people they are aimed at. Despite significant improvements over the last few years, services for many people who need comprehensive and varied services are still inadequate and often not adapted to individual needs. It should therefore be considered whether the measures provided are good enough. The supervision authorities are concerned that in many places there is insufficient knowledge about the legislation and little understanding about the significance of the legislation for ensuring provision of treatment that is in line with sound professional standards and that meets people’s basic legal rights. The Norwegian Board of Health Supervision recommends that the relevant ministries should give homeless people with mental disorders the right established by law to permanent housing. In connection with the development plan for mental health, it should be considered using more effective means to ensure that necessary skills and competence are available at all levels. The services have responsibility for improving cooperation between different sectors and levels. It may also be necessary to follow up agreements for cooperation between the municipalities and the health trusts, in accordance with the Report to the Storting No.1 (2004 2005).-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsynet 8/2007en
dc.relation.ispartofseries8/2007en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2007/Tjenestetilbudet-personer-psykiske-lidelser-/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshMental Health Servicesen
dc.subject.meshCommunity Mental Health Servicesen
dc.subject.meshHospitals, Psychiatricen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshNorway-
dc.titleTjenestetilbudet til personer med psykiske lidelserno
dc.title.alternativeServices for People with Mental Disorders-
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.