Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med spesialisthelsetjenesten: behandling av eldre pasienter med hjerneslag

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/214371
Title:
Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med spesialisthelsetjenesten: behandling av eldre pasienter med hjerneslag
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 3/2012
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2012/Oppsummering-landsomfattende-tilsyn-2011-eldre-pasienter-med-hjerneslag/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2012-03-06T09:35:31Z-
dc.date.available2012-03-06T09:35:31Z-
dc.date.issued2012-03-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 3/2012en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/214371-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: I Norge rammes årlig 15 000 mennesker av hjerneslag. 65 prosent av pasientene er over 75 år. Hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsak, og den vanligste årsak til funksjonshemming hos eldre. Pasienter med hjerneslag må utredes og behandles raskt, uansett når på døgnet de ankommer sykehuset. Et grunnleggende prinsipp i slagbehandling er at det samtidig med akutt observasjon, utredning og behandling, også må settes i gang rehabilitering med tidlig mobilisering og annen funksjonstrening. I tillegg er det avgjørende for prognosen å forebygge nye hjerneslag og komplikasjoner. Systematisk tverrfaglig samarbeid er nødvendig i alle faser av behandlingen. Et landsomfattende tilsyn i 2011 undersøkte om eldre pasienter med hjerneslag er sikret forsvarlig behandling. Ved ni av i alt 29 tilsyn ble det påvist brudd på lovkrav. Tilsynet gir grunn til å anta at behandlingstilbudet til eldre slagpasienter de fleste steder er forsvarlig, og at et sårbart felt som slagbehandling har blitt tatt tak i og gitt nødvendig prioritet i mange helseforetak. Samtidig avdekket tilsynet en relativt omfattende styringssvikt når det gjelder slagbehandling i noen helseforetak. Dette gir uakseptable ulikheter i behandlingstilbudet til en sårbar gruppe og kan medføre at noen pasienter kommer ut av sykehusoppholdet med en større funksjonssvikt enn de ville hatt ved behandling på et annet sykehus. Statens helsetilsyn forventer at de regionale helseforetakene og det enkelte helseforetak bruker sine styringsvirkemidler til å styrke kapasiteten for spesialisert slagbehandling og sørge for et bedre fungerende tverrfaglig behandlingsopplegg, slik at alle eldre slagpasienter får et godt nok behandlingstilbud i landets sykehus.en_GB
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: In Norway, 15 000 people have a stroke each year. Sixty-five per cent of these patients are over 75 years of age. Stroke is the third most common cause of death, and the most common cause of disability among elderly people. Patients who have had a stroke need to be assessed and treated without delay, irrespective of the time of day are admitted to hospital. A basic principle in treatment of stroke is that rehabilitation must be initiated early, and the patient must be mobilized and given other training to improve function. All this must be done at the same time as acute observation, assessment and treatment, In addition, prevention of another stroke and complications is decisive for the prognosis. Systematic interdisciplinary co-operation is necessary in all stages of treatment. As part of countrywide supervision in 2011, we investigated whether elderly people who have had a stroke receive adequate treatment. In nine of the 29 hospitals we investigated, we detected breaches of the statutory requirements. Based on the results of supervision, it appears that the services offered to elderly people who have had a stroke are adequate in most places. A vulnerable area such as treatment of stroke is dealt with and given adequate priority in many health trusts. At the same time, we detected relatively serious deficiencies in management of treatment of stroke in some of the health trusts. This means that there is unacceptable variation in services to this vulnerable group. The result of this may be that some patients leave hospital with greater functional disability than they would have had if they had been treated at another hospital. The Norwegian Board of Health Supervision expects the regional health authorities and the health trusts to implement measures to improve capacity for specialized treatment of stroke, and to ensure that interdisciplinary co-operation functions better, so that all elderly patients who have had a stroke receive adequate treatment in hospital.en_GB
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen_GB
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten_GB
dc.relation.ispartofseries3/2012en_GB
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2012/Oppsummering-landsomfattende-tilsyn-2011-eldre-pasienter-med-hjerneslag/en_GB
dc.subject.meshNorwayen_GB
dc.subject.meshQuality of Health Careen_GB
dc.subject.meshStrokeen_GB
dc.titleOppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med spesialisthelsetjenesten: behandling av eldre pasienter med hjerneslag-
dc.title.alternativeSummary of countrywide supervision in 2011 of treatment of elderly patients who have had a strokeen_GB
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn978-82-90919-49-3-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.