2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/202832
Title:
Forventede virkninger ved innføring av screening for kolorektal kreft i Norge
Authors:
Fretheim, Atle; Bretthauer, Michael
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret august 2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Forventede+virkninger+ved+innf%C3%B8ring+av+screening+for+kolorektal+kreft+i+Norge.10274.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorFretheim, Atleen
dc.contributor.authorBretthauer, Michaelen
dc.date.accessioned2012-01-13T10:44:40Z-
dc.date.available2012-01-13T10:44:40Z-
dc.date.issued2010-08-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret august 2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-365-4-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/202832-
dc.description.abstractNORSK: Det er godt dokumentert at screening med undersøkelse for okkult blod i avføring eller sigmoidoskopi reduserer dødeligheten av kolorektal kreft. Hvor stor nedgangen i dødelighet av kolorektal kreft vil være dersom et slikt program innføres i Norge, er ikke like klart. Det samme gjelder i hvilket omfang vi kan forvente å se negative konsekvenser av screeningen. Det er uenighet om hvorvidt screening for kolorektal kreft kan forventes å bidra til redusert total dødelighet. Oppdrag Kunnskapssenteret er bedt om å belyse følgende problemstillinger: Hvilke absolutte helsegevinster og utfordringer med falske positive og ev. andre negative konsekvenser kan vi forvente ved innføring av screening for kolorektalkreft i Norge? Hva er den rimelige forklaringen på at man ikke har klart å vise effekter på totaldødelighet i screeningstudier med undersøkelse for okkult blod i avføring? Hovedfunn Et nasjonalt, norsk screeningprogram med testing for okkult blod i avføring eller med sigmoidoskopi kan forventes å føre til mellom 50 og 300 færre dødsfall som følge av kolorektal kreft, per år Ved undersøkelse for okkult blod i avføring vil flertallet av de positive prøvene være falske positive (i størrelsesorden 2000-3500 personer hvert år). Alvorlige negative hendelser som følge av oppfølgingsundersøkelser med koloskopi må påregnes – et sted mellom 10 og 100 per år Noen få av disse vil være tarmperforasjoner Resultatene som foreligger tyder på at screening med sigmoidoskopi gir redusert total dødelighet. Det er mer usikkert om det samme er tilfelle ved undersøkelse for okkult blod i avføringen
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Background It is well documented that screening using fecal occult blood testing or sigmoidoscopy reduces mortality from colorectal cancer. How large such a reduction in mortality due to colorectal cancer would be if such a screening programme was implemented in Norway is not clear. Also, the impact of such a programme in terms of negative consequences is uncertain. Whether a screening programme for colorectal cancer can be expected to impact on the total mortality is debated. Commission The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services was asked to review the following issues: Which absolute health gains and challenges in terms of false positive test results and possible other negative consequences can be expected if a national screening programme for colorectal cancer is implemented in Norway? What is the likely explanation as to why evidence of an effect on total mortality is lacking for screening programmes using fecal occult blood testing? Main findings A national, Norwegian screening using fecal occult blood testing or sigmoidoscopy can be expected to reduce the number of deaths due to colorectal cancer by between 50 and 300 per year If fecal occult blood testing is used, the majority of the positive teste will be false positive (in the order of 2,000-3,500 persons per year) Serious complications due to follow-up colonoscopies will occur – around 10 to 100 per year Some of these will be bowel-perforations The available evidence indicates that screening with sigmoidoscopy leads to a reduction in total mortality. Whether the same is the case for fecal occult blood testing is more uncertain.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2010en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Forventede+virkninger+ved+innf%C3%B8ring+av+screening+for+kolorektal+kreft+i+Norge.10274.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleForventede virkninger ved innføring av screening for kolorektal kreft i Norgeno
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKC, Kreftregistereten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.