2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/199730
Title:
Kronisk utmattelsessyndrom - et søk etter effekt og årsaksstudier av Kenny De Meirleir
Authors:
Brurberg, Kjetil Gundro; Fønhus, Marita Sporstøl; Kirkehei, Ingvild; Larun, Lillebeth
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret juni 2011
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kronisk+utmattelsessyndrom+-++et+s%C3%B8k+etter+effekt+og+%C3%A5rsaksstudier+av+Kenny+De+Meirleir.12738.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBrurberg, Kjetil Gundroen
dc.contributor.authorFønhus, Marita Sporstølen
dc.contributor.authorKirkehei, Ingvilden
dc.contributor.authorLarun, Lillebethen
dc.date.accessioned2012-01-02T11:55:32Z-
dc.date.available2012-01-02T11:55:32Z-
dc.date.issued2011-06-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret juni 2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-415-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/199730-
dc.description.abstractNORSK: På oppdrag fra Helsedirektoratet har vi søkt i relevante databaser etter publikasjoner der professor Kenny De Meirleir er forfatter. Vi identifiserte 107 publikasjoner som var utgitt i perioden fra januar 2000 til januar 2011, og vi vurderte at 13 av disse publikasjonene tilfredsstilte våre inklusjonskriterier. Vi inkluderte to studier om effekt av behandling som ikke gir grunnlag for å trekke noen konklusjoner. Vi inkluderte 11 kasus-kontrollstudier om mulige biomarkører, årsaks- og risikoforhold, men disse studiene gir ikke grunnlag for å si noe sikkert om årsaker til kronisk utmattelsessyndrom. Ingen av studiene vi inkluderte ga grunnlag til å si noe om effekt av behandling. De inkluderte observasjonsstudiene er tematisk relatert. Dels viser resultatene økt forekomst av aktive infeksjoner blant de med kronisk utmattelsessyndrom, og dels peker resultatene på uregelmessigheter i pasientenes immunrespons. Det er viktig å understreke at resultatene som presenteres i dette notatet har viktige begrensinger sammenlignet med resultatene som presenteres i fullstendige kunnskapsoversikter. Siden bare publikasjoner av De Meirleir ble vurdert for inklusjon, har vi eksempelvis ikke vurdert om funnene til De Meirleir og medarbeidere er konsistente med funn som er rapportert av andre forskningsgrupper. Det er viktig å skille enkeltstående funn fra de generelle, og det kan derfor være behov for en systematisk og grundig gjennomgang av publikasjoner om årsak- og risikoforhold ved kronisk utmattelsessyndrom.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages The Norwegian Knowledge Centre for Health Services was commissioned by the Norwegian Directorate of Health to review scientific publications written by Professor Kenny De Meirleir. A search in relevant databases revealed 107 publications published between January 2000 and January 2011, and we considered 13 of these publications to fulfill our predefined inclusion criteria. • We included two studies about the effects of treatment, but they did not provide a basis for drawing any conclusions. • We included eleven case-control studies of possible biomarkers, cause and risk factors. Some of the studies reported interesting results, but did not provide a basis for drawing firm conclusions about the causes for chronic fatigue syndrome. The studies we included did not provide a basis to draw conclusion about the effect of interventions. The included observational studies are thematically related, showing increased prevalence of active infections in patients with chronic fatigue syndrome, and do also point to possible irregularities in the patient's immune response. It is important to emphasize that the results presented here has important limitations compared with the results presented in systematic reviews. As only publications by De Meirleir were considered for inclusion, we have not assessed whether the findings of De Meirleir and co-workers are consistent with findings reported by other research groups. There may be a need for a systematic and thorough review of publications on the causes and risk factors associated with chronic fatigue syndromeen
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2011en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kronisk+utmattelsessyndrom+-++et+s%C3%B8k+etter+effekt+og+%C3%A5rsaksstudier+av+Kenny+De+Meirleir.12738.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleKronisk utmattelsessyndrom - et søk etter effekt og årsaksstudier av Kenny De Meirleirno
dc.title.alternativeChronic fatigue syndrom – a search for effect and causal studies written by Kenny De Meirleiren
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.