Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/193049
Title:
Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land
Authors:
Holmboe, Olaf; Iversen, Hilde Hestad; Sjetne, Ingeborg Strømseng; Skudal, Kjersti Eeg
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 18/2011
Additional Links:
http://kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Commonwealth+Fund-unders%C3%B8kelsen+i+2011+blant+utvalgte+pasientgrupper%3A+Resultater+fra+en+komparativ+unders%C3%B8kelse+i+11+land.13747.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorHolmboe, Olafen
dc.contributor.authorIversen, Hilde Hestaden
dc.contributor.authorSjetne, Ingeborg Strømsengen
dc.contributor.authorSkudal, Kjersti Eegen
dc.date.accessioned2011-12-04T13:41:57Z-
dc.date.available2011-12-04T13:41:57Z-
dc.date.issued2011-11-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 18/2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-433-0-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/193049-
dc.description.abstractNorsk: Norge deltok i 2011 for tredje gang i Commonwealth Funds sammenlignende internasjonale helsetjenesteundersøkelse. Utvalgte pasientgrupper trukket fra et representativt utvalg av den voksne befolkningen (18 år eller eldre) i elleve land vurderte hvor godt helsetjenesten fungerer. Denne rapporten presenterer de norske resultatene og sammenligner dem med andre land og grupper av land. Resultatene viser at det er svært få områder der Norge gjør det spesielt bra. Norge skårer dårlig på disse områdene sammenlignet med andre land/landgrupper: •generelt syn på helsevesenet •generelt syn på kvalitet på legetjenester •ventetid for å få svar på medisinske spørsmål eller bekymringer når man ringer primærlege •kommunikasjon mellom pasient og primærlege/spesialist/helsepersonell •prøveresultater, medisinske opplysninger og henvisningsårsaker tilgjengelig for primærlege •ventetid for å komme til spesialist •informasjonsflyt mellom helsepersonell og ulike nivå i helsetjenesten •pasientens mulighet for medvirkning ved tjenester hos legespesialist •gjennomgang av medisinbruk og skriftlig liste over medisiner pasienten tar •feil utlevering av medisin fra sykehus eller apotek •opplevelse av å bli utsatt for medisinske feil •informasjon om og forberedelse på rekonvalesens i forkant av operasjon Norge skårer dårlig på disse områdene angående svarere med kroniske sykdommer: •snakket med helsepersonell om mål og prioriteringer for å håndtere tilstand •utarbeidet behandlingsplan i samarbeid med helsepersonell •fått klare anvisninger fra helsepersonell om hvilke symptomer man bør være på vakt overfor •blir kontaktet av helsepersonell mellom legebesøk •helsepersonell lett tilgjengelig for spørsmål vedrørende tilstand mellom legebesøkene •diabetikere som har fått sjekket føtter for sår eller irritasjoner det siste året Norge skårer bra på disse områdene sammenlignet med andre land/landgrupper: •komme til helsehjelp utenom kontortid •komme til primærlege samme dag som man blir syk •har en fast lege •har en person som er ansvarlig for all behandling de får hos ulike leger Konklusjon: Resultatene på flere områder indikerer forbedringspotensial i Norge. Vår vurdering er at det særlig er knyttet til generelt syn på helsevesenet, informasjonsflyt, kommunikasjon og koordinering mellom ulike deler av helsetjenesten. Brukernes erfaringer er en viktig del av kvaliteten på helsetjenestene, og resultatene fra denne internasjonale undersøkelsen viser at de norske respondentene på flere områder vurderer tilbudet de får som dårligere enn respondenter fra de landene og landgruppene vi sammenligner oss med.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages In 2011 Norway participated for the third time in Commonwealth Fund’s International Health Policy survey. A selected group patients drawn from a representative sample of the adult population (18 years or older) in eleven countries assessed the health care services along multiple themes. In this report we present the Norwegian results and compare them to the other countries or group of countries. The Norwegian results are poorer on many of the themes, than the results in the other countries or groups of countries we compare with. There are few areas on which Norway scores better than the others. The Norwegian results are poorer on these areas than the units we compare with: •General view on the health services •General view on the quality of doctor services •Waiting time to get answer to medical questions or concerns when calling the regular doctor •Communication between regular doctor/ specialist/ health personnel •Availability of test results, medical records or reasons for referrals at scheduled appointments •Waiting time to see a specialist •Sharing of information between health personnel and different levels of health care services •Patients’ involvement in specialist treatment •Review and discussion about use of medicines and written list of medicines currently taken •Incorrect delivery of medicines from hospital or pharmacy •Patients believe a medical mistake had been done in their treatment or care •Information before surgery about and preparation for recovery The Norwegian results are poorer on these areas related to patients with chronic conditions: •Discussed main goals and priorities for your condition with health personnel •Made a treatment plan together with health personnel •Got clear instructions about symptoms to watch out for and when to seek further care •Health personnel contacting the patient to see how things are going between doctor visits •Health personnel whom can be easily called to ask a question or get advice about health condition •Diabetics having their feet examined by health professionals for sores or irritations in the last year The Norwegian results are better on these areas than the units we compare with: •Access to out of hours health services •Access to regular doctor the same day as one gets ill •Having a regular doctor •Having one person responsible for all care from various doctors for a chronic condition Conclusion The results indicate a potential for improvement on several areas in Norway, especially when it comes to sharing information, communication and coordination between different actors in health care. The patients’ experiences are an important aspect of the health care quality. The results from this survey show that on several areas Norwegian respondents assess the services as poorer than respondents in other countries or group of countries we compare with.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries18/2011en
dc.relation.urlhttp://kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Commonwealth+Fund-unders%C3%B8kelsen+i+2011+blant+utvalgte+pasientgrupper%3A+Resultater+fra+en+komparativ+unders%C3%B8kelse+i+11+land.13747.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleCommonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 landno
dc.title.alternativeThe 2011 Commonwealth Fund survey among sicker adults: Results from a comparative survey in 11 countriesen
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNorwegian Knowledge Centre for the Health Services, Norway.en
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.