2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/15535
Title:
Mammografiscreening av kvinner 40-49 år.
Authors:
Bjørndal, Arild; Forsetlund, Louise
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 9-2007.
Additional Links:
http://kunnskapssenteret.no/filer/mammografiscreening40_49.pdf

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBjørndal, Arild-
dc.contributor.authorForsetlund, Louise-
dc.date.accessioned2007-12-28T20:22:01Z-
dc.date.available2007-12-28T20:22:01Z-
dc.date.issued2007-04-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 9-2007.en
dc.identifier.isbn978-82-8121-153-7-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/15535-
dc.descriptionMammography screening of women in their fortiesen
dc.description.abstractBAKGRUNN Noen alvorlige sykdommer har en snikende debut og relativt stor utbredelse i befolkningen. Dersom det finnes effektiv behandling, kan det være hensiktsmessig å organisere masseundersøkelser, eller screening, slik at eventuell sykdom kan oppdages før den gir symptomer. Behandlingen kan da forhåpentlig bli mindre intensiv, sykdomsforløpet mindre alvorlig, og risikoen for å dø av sykdommen kan bli lavere. Disse antagelsene ligger også bak screening for brystkreft. I Norge får kvinner mellom 50 og 69 år tilbud om mammografiundersøkelse hvert annet år. Det er nå tatt til orde for at kvinner i 40-årene også skal tilbys organisert screening. Formålet med denne rapporten er å oppsummere eksisterende dokumentasjon om effekten av mammografiscreening for kvinner mellom 40 og 49 år, og for alle kvinner. METODE Beregningsgrunnlaget er hentet fra tre systematiske oversikter som har oppsummert foreliggende effektforskning og i tillegg ett forsøk som ble publisert i slutten av 2006. RESULTATER Kvinner i 40-årene som følger et tiårig screeningprogram har antakelig litt lavere risiko for å dø av brystkreft enn kvinner som ikke følger et slikt program. Vi har anslått den relative risikoreduksjonen for å dø i løpet av 13 år, blant kvinner i 40-årene som inviteres til screening, til 16 % (feilmargin 4–27 %). Det er etter vår vurdering et optimistisk estimat. De metodisk beste studiene viser lavere effekt og noe av virkningen skyldes nok også screening etter at kvinnene har fylt 50 år. Den absolutte risikoreduksjonen er 0,0003 eller ca. én per tre tusen etter 13 år. En annen måte å fremstille effekten på er at dersom 3000 40-årige kvinner ikke screenes i ti år vil 2922 kvinner likevel være i live etter 13 år. Dersom alle kvinnene inviteres til screening, vil 2923 kvinner overleve. På den annen side vil ca. 10 kvinner få påvist forstadier som ikke ville utviklet seg til kreft. De vil få en unødvendig kreftdiagnose og må gjennomgå behandling. Man vil ikke få vite hvem som ble reddet og hvem som ble unødig behandlet. I tillegg er det andre bivirkninger; blant annet vil flere hundre av kvinnene bli innkalt til tilleggsundersøkelser. Vi kan også ta utgangspunkt i et årskull, som i de aktuelle aldersgruppene (40-45 år) i Norge består av omlag 44 000 kvinner. Hvis ett slikt kull inviteres til et tiårig screeningprogram når de er 40 år gamle, vil ca. 572 få stilt diagnosen brystkreft i løpet av perioden. Ca. 13 vil unngå å dø fordi de fulgte screeningprogrammet, mens ca. 143 vil få en unødvendig kreftdiagnose og behandling. DISKUSJON Hvorvidt nytten av mammografiscreening er verdt skadevirkningene, er høyst diskutabelt. Særlig gjelder det for kvinner i 40-årene. Kvinners egne meninger om hva som er viktig for dem bør derfor tillegges betydelig vekt, basert på balansert informasjon om potensiell nytte og skade. De som skal beslutte om eventuell utvidelse av mammografiscreeningen må også gjøre andre vurderinger, bl.a. knyttet til balansen mellom nytte og skade, etiske overveielser og kostnader. Executive summary BACKGROUND Breast cancer is an important cause of death among women. Early detection through mass screening offers a possibility for earlier diagnosis and treatment, and, as a consequence, reduced mortality. However, screening may also harm, for instance if the procedure picks up forms of disease that would never have evolved into life threatening cancer (overdiagnosis and overtreatment). In Norway women between the age of 50 and 69 are offered mammography examination every other year. Recently it has been argued that also women in their forties should be offered organised breast cancer screening. The aim of this report is to summarise existing evidence of the effect of mammography screening of women between the age 40 and 49 years as well as for all women in order to support policy makers. We also hope that the results are presented in such a way that makes them understandable for women considering screening, thereby stimulating shared decision making. METHODS Data has been gathered from three systematic reviews that have summarised existing research on the effects of inviting large groups of women to a screening program. In addition, one randomised controlled trial published in 2006 has been included. RESULTS Women between the age of 40 and 50 years probably have a slightly smaller risk of dying from breast cancer than women who do not follow such a program. We have estimated the relative risk reduction for dying, for women in their forties who are invited to screening, to 16% (confidence interval 4-27%) after 13 years of follow-up. According to our judgement this is an optimistic estimate. The studies of the highest methodological quality show a smaller effect and some of the effect may be due to screening after reaching 50 years of age. The absolute risk reduction is 0,0003 or approximately one per three thousand after 13 years. There are other ways to describe the effect so that women might get a clearer picture of what these risk estimates may mean. Thankfully the background risk is low so approximately 97,40 % of women in these age groups will anyway be alive after 13 years followup. The chance of being alive can be increased to 97,43 % if women are invited to participate in a screening program. If 3000 women in their forties are followed for 13 years, ca. 2922 women will anyway be alive. If all of them are invited to a screening program 2923 will survive. On the other hand, in a group of 3000, approximately ten women will have early cancer forms revealed that would not have evolved into dangerous forms of breast cancer (overdiagnosis). These women will get an unnecessary cancer diagnosis and be treated. There are also other adverse effects. For instance several hundreds of the women will have to come back for additional examinations because of false positive results. Again, putting these figures in perspective, each birth cohort in these age groups consists of around 44 000 women. If all are invited to yearly screening when they are 40 years old, ca. 572 will be diagnosed with cancer over 13 years. Approximately 13 of them will avoid death because of breast cancer, while ca. 143 will have an unnecessary diagnosis and have to undergo treatment. DISCUSSION Whether or not the benefit outweighs the harm for breast cancer screening is debatable, especially for younger women. Policy makers also have to consider ethical issues and the need for resources. At the personal level, womens´ own perception of risk and individual preferences, informed by balanced information, should be part of the decision making process.2007en
dc.description.sponsorshipNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestenen
dc.language.isonoen
dc.publisherNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestenen
dc.relation.ispartofseriesNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Systematisk kunnskapsoppsummeringen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssenteret 9-2007en
dc.relation.urlhttp://kunnskapssenteret.no/filer/mammografiscreening40_49.pdfen
dc.subjectMammographyen
dc.subjectMass Screeningen
dc.subjectBreast Neoplasmsen
dc.titleMammografiscreening av kvinner 40-49 år.no
dc.title.alternativeMammography screening of women in their fortiesen
dc.typeReviewen
dc.typeReport-
dc.contributor.departmentNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestenen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.