2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/133998
Title:
Effekt av rehabilitering på deltaking sosialt og i samfunnet
Authors:
Holte, Hilde H; Ranheim, Trine; Flottorp, Signe Agnes
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 27/2009
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekt+av+rehabilitering+p%C3%A5+deltaking+sosialt+og+i+samfunnet.7991.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorHolte, Hilde Hen
dc.contributor.authorRanheim, Trineen
dc.contributor.authorFlottorp, Signe Agnesen
dc.date.accessioned2011-06-21T11:39:16Z-
dc.date.available2011-06-21T11:39:16Z-
dc.date.issued2009-11-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 27/2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-307-4-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/133998-
dc.description.abstractNORSK: Helsedirektoratet ved Avdeling for rehabilitering og sjeldne funksjonshem­ninger hen­vendte seg til Kunnskapssenteret i januar 2008 med spørsmål om å få utarbeidet en oversikt over kunnskap om effekten av (re)ha­bi­li­te­­ring, når (re)habilitering er for­stått som tverr­faglige og tverr­sek­torielle til­tak og prosesser med utgangspunkt i bru­kerens egne mål og behov for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selv­stendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Vi søkte etter kontrollerte effektstudier i databaser for medisinsk forskningslittertur. Inklusjonskriteriene var Populasjon: brukere med nedsatt funksjonsevne uavhengig av diagnose, Intervensjon: tverrfaglige og tverrsektorielle tiltak med utgangspunkt i brukerens egne mål og behov, og der brukeren medvirker i sin egen rehabiliteringsprosess. Utfall: Deltakelse sosialt eller i samfunnet Søket identifiserte 4876 referanser, hvorav vi inkluderte tre klinisk kontrollerte studier og tre kontrollerte før- og etter studier. De inkluderte studiene var forskjel­lige på mange måter. Pasientenes diag­noser var for­skjel­lige, det var variasjon med hensyn til hvilke fag­grupper som deltok i de tverr­fag­lige teamene, hvilke rehabiliterende tiltak brukerne deltok i og hvilke sosiale eller samfunnsmessige aktiviteter som ble målt. Studiene hadde ulike studie­de­sign selv om alle hadde en kontroll­gruppe. Vi vurderte studiene til å ha uklar eller høy risiko for systematiske feil/skjevheter. Kvaliteten på dokumentasjonen for effekt av intervensjonene er for lav til at vi kan trekke sikre konklusjoner om rehabilitering bidrar til at brukerne blir mer aktive sosialt og i samfunnet. De seks identi­fi­serte studiene omfatter ulike brukergrupper og ulike typer brukermedvirkning. Om resultatene kan generaliseres til andre brukergrupper eller andre ty­per brukermedvirkning er også uklart. Vi trenger større og bedre studier før vi kan trekke en klarere konklusjon.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services was commissioned by the Norwegian Directorate of Health to perform a systematic review of the scientific evidence concerning effects of rehabilitation on social and community participation among patients with reduced functional capacity. All patients were included regardless of their diagnosis. According to a parliamentary bill, rehabilitation is defined as: time-limited, planned processes with clear objectives and means, in which several parties cooperate to provide necessary assistance to the user’s own efforts to achieve the best possible coping and functional ability, independence and social and community participation. We searched for controlled studies of effect in databases for medical research literature. The criteria for inclusion were: Population: patients with reduced functional capacity regardless of diagnosis Intervention: multidisciplinary interventions based on the patient’s own aims and needs, and where the patients actively participate in their own rehabilitation process Outcome: participation socially and/or in the community The search identified 4876 references; we included three controlled clinical trials and three controlled before and after studies in this report. The included studies differed regarding various aspects. The patients had different diagnoses, the professional groups that participated in the multidisciplinary teams varied, the types of patient’s participation and which social activities or ways of participating in the community that was addressed all varied between the studies. The studies had different study designs, although they all included a control group. According to the quality assessment tool used the studies were all evaluated to have unclear or high risk of bias. The quality of the documentation for the effect of the intervention is too low for us to draw conclusions on whether rehabilitation contributes to the patients social and community participation. Whether the results can be generalised to other groups or other interventions is unclear. We need larger end better studies before a clearer conclusion can be drawn.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssetereten
dc.relation.ispartofseries27/2009en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekt+av+rehabilitering+p%C3%A5+deltaking+sosialt+og+i+samfunnet.7991.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en
dc.titleEffekt av rehabilitering på deltaking sosialt og i samfunnetno
dc.title.alternativeThe effect of rehabilitation on social and community participationen
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.