Commonwealth Fund-undersøkelsen 2010: Resultater fra en komparativ befolkningsundersøkelse i 11 land

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/132331
Title:
Commonwealth Fund-undersøkelsen 2010: Resultater fra en komparativ befolkningsundersøkelse i 11 land
Authors:
Skudal, Kjersti Eeg; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Holmboe, Olaf; Bukholm, Geir; Røttingen, John-Arne
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 21/2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Commonwealth+Fund-unders%C3%B8kelsen+2010%3A+Resultater+fra+en+komparativ+befolkningsunders%C3%B8kelse+i+11+land.10688.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSkudal, Kjersti Eegen
dc.contributor.authorBjertnæs, Øyvind Andresenen
dc.contributor.authorHolmboe, Olafen
dc.contributor.authorBukholm, Geiren
dc.contributor.authorRøttingen, John-Arneen
dc.date.accessioned2011-05-30T09:52:05Z-
dc.date.available2011-05-30T09:52:05Z-
dc.date.issued2010-11-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 21/2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-375-3-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/132331-
dc.description.abstractNORSK: I 2010 deltok Norge for andre gang i Commonwealth Funds sammenlignende internasjonale helsetjenesteundersøkelse. Et representativt utvalg av den voksne befolkningen (18 år eller eldre) i elleve land har vurdert hvor godt helsetjenesten fungerer. Denne rapporten presenterer de norske resultatene og sammenligner dem med andre land eller grupper av land. Hovedbildet er at det er svært få områder der Norge gjør det spesielt bra. På de fleste områdene skårer Norge middels, og på en del områder er Norges resultater dårligere enn gjennomsnittet. Norge skårer dårligere enn gjennomsnittet på disse områdene: vurderinger av de intervjuedes faste lege, og det gjelder både kommunikasjon, medbestemmelse og om den faste legen tar seg nok tid i konsultasjonene omfanget av brukeropplevde medisinske feil vurderinger av sykehusene ved utskrivning, og det gjelder både informasjon om medisiner, avtale om oppfølging hos en lege eller annet helsepersonell, skriftlig informasjon om hva man skulle gjøre når man kom hjem og hvilke symptomer man skulle være oppmerksom på Norge skårer bedre enn gjennomsnittet på disse områdene: andel som oppgir at de har fast lege tilgang til helsehjelp utenom ordinær arbeidstid Norge skårer bare middels på resten av områdene. Konklusjon: De relativt entydige resultatene på noen av områdene indikerer at det er forbedringspotensial i Norge. Pasienterfaringer er en viktig del av kvaliteten på helsetjenestene. Etablering av systemer for måling av brukererfaringer på ulike nivåer og oppfølging av slike resultater anbefales. Videre er den pasientopplevde pasientsikkerheten dårligere i Norge enn snittet for alle landene samlet. Det planlegges en nasjonal pasientsikkerhetskampanje med start i januar 2011 i Norge. Kampanjen vil være et viktig tiltak for å imøtekomme utfordringene som denne undersøkelsen har avdekket.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages In 2010, Norway participated for the second time in the comparative international survey about health issues from the U.S Health Care Foundation Commonwealth Fund. A representative sample of the adult population (18 years or older) in eleven countries has assessed how well health care works. This report presents the Norwegian results and compares them with results from other countries or groups of countries. This comparison reveals that there are very few areas where Norway particularly excels. In most areas the score is “medium”, while some areas the results are lower than average. The Norwegian score is lower than average in these areas: Assessment of the general physician (including communication, patient involvement and whether the physician spends sufficient time in consultations) Amount of user experienced medical errors Assessment of hospitals at discharge; it applies to information about medicines, follow-up agreement with a physician (including health professionals, written information about what to do when you come home and symptoms to be aware of) The Norwegian score is better than average in these areas: Proportion of population who report having a regular doctor Access to medical care outside normal working hours The Norwegian score is only average in the other areas. Conclusion: Relatively consistent results in some of the areas indicate that there is potential for improvement in Norway. Patient experience is an important part of the quality of healthcare. Establishing systems for measuring the user experience at various levels and monitoring of such results is recommended. Moreover, the patient experienced poorer patient safety in Norway than the average for all countries combined. A Norwegian patient safety campaign starting in January 2011 in Norway will be an important measure to meet some of the challenges revealed by this survey.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries21/2010en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Commonwealth+Fund-unders%C3%B8kelsen+2010%3A+Resultater+fra+en+komparativ+befolkningsunders%C3%B8kelse+i+11+land.10688.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleCommonwealth Fund-undersøkelsen 2010: Resultater fra en komparativ befolkningsundersøkelse i 11 landno
dc.title.alternativeThe 2010 Commonwealth Fund survey: Results from a comparative population survey in 11 countriesen
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.