Vurdering av elementer som kan inngå i et nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/132318
Title:
Vurdering av elementer som kan inngå i et nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten
Authors:
Lindahl, Anne Karin; Bakke, Toril
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 20/2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Vurdering+av+elementer+som+kan+inng%C3%A5+i+et+nasjonalt+kvalitetssystem+for+prim%C3%A6rhelsetjenesten.10712.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorLindahl, Anne Karinen
dc.contributor.authorBakke, Torilen
dc.date.accessioned2011-05-30T09:39:07Z-
dc.date.available2011-05-30T09:39:07Z-
dc.date.issued2010-10-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 20/2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-369-2-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/132318-
dc.description.abstractNORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet via Helsedirektoratet å vurdere og anbefale elementer som kunne inngå i et nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten. Følgende er hovedanbefalinger fra rapporten: Målet med et nasjonalt kvalitetssystem bør være dokumentasjon og synliggjøring av kvalitet, læring og kvalitetsforbedring på en koordinert måte, i de fire definerte nivåer i kommunehelsetjenesten: Bruker/utøver-nivået, enhetsnivået, det kommunale/fylkeskommunale nivået og det nasjonale nivået. For at et nasjonalt kvalitetssystem i størst mulig grad skal kunne bidra til kvalitetsforbedring, bør en velge partnerskapsmodellen, med involvering av brukere og sentrale aktører, som grunnprinsippet for utvikling og implementering. Pasientene må få tilgjengelig og forståelig informasjon om kvalitet, de må i større grad enn i dag gis mulighet til å etterspørre kvalitet og sikkerhet og bidra til kvalitetsutvikling av tjenestene. Kvalitet på tjenestene må måles og synliggjøres på en måte som er nyttig for brukerne og for utøvernes egen kvalitetsforbedring. Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer i alle delene av primærhelsetjenesten synes som et sentralt element i et nasjonalt kvalitetssystem Manglende IKT tilgjengelighet, koordinering og manglende IKT funksjonalitet i forhold til å innhente data er en hovedhindring for å dokumentere kvalitet. For at sammenlikning av måltall for kvalitet (benchmarking) skal bidra til kvalitetsforbedring, må det settes i gang målrettede prosesser i den enkelte tjeneste. Dette arbeidet kan tilpasses særlige utfordringer lokalt, men kan også gjennomføres som regionale eller nasjonale satsninger. Ansvarlige ledere på nasjonalt og kommunalt nivå, og lederne av de enkelte tjenestene, må etterspørre og kunne dokumentere kvalitet i større grad enn i dag. En årlig kvalitetsrapport fra deltjenester og kommuner, kan være et virkemiddel for å få større lederfokus på kvalitet, samt få kunnskap om kvaliteten. Kompetanse står sentralt i å sikre og utvikle kvalitet i primærhelsetjenesten. Både fagkompetanse og kvalitetsforbedringskompetanse trengs. Forbedringskompetanse bør i større grad enn i dag legges inn i grunn-, videre- og etterutdanninger for helsepersonell. Det er behov for mer forskningsbasert kunnskap om kvalitetsforbedring i primærhelsetjenesten. Prosjekter som inngangsettes, inklusive et nasjonalt kvalitetssystem, må systematisk evalueres. For å gi kraft og retning i arbeidet, foreslås det å etablere en egen enhet med ansvar for utvikling og implementering av systemet. Enheten må koordinere de mange og til dels fragmenterte ordningene som finnes i dag, og etablere teknisk støtte og prosesstøtte til det lokale forbedringsarbeidet. Arbeidet bør i stor grad bygge på initiativer som allerede er igangsatt, og hovedfokuset bør være læring og kvalitetsforbedring. Lovfesting av kvalitetsforbedringsarbeid for de kommunale helse- og omsorgstjenester kan være et godt hjelpemiddel for å få til en økt og koordinert satsning på kvaliteten
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages The Norwegian Knowledge Center for the Health Services was commissioned by The Department of Health and the Directorate of Health, to survey and recommend elements to be included in a national quality system for the primary health services. These are the main recommendations from the present report: The goals for a national quality system for the primary health care should be documentation and visibility of quality, learning and quality improvement in a coordinated way, in all four levels of services; the health care worker /patient level, the health organizational level, the municipality level and the national level. In order to efficiently contribute to quality improvement, a partnership model for development and implementation should be adopted, with involvement of patients and users, and all stakeholders in the process. Patients and users need available and understandable information about quality of the services, and should to a larger extent than today be given the opportunity to query information on quality and safety, and contribute in the development of quality of the services. The quality of the services should be measured and visualized in a way that is useful for patients and health workers own quality improvement work. The development of quality indicators for all services in primary health care is an essential element of a national quality system. These should be developed according to the principles outlined in the report: Conceptual Framework for a National Healthcare Quality Indicator System in Norway - Recommendations (8). The lack of IKT programmes, equipment, coordination and functions in relation to possible retrieval, processing, and analysing data is a major obstacle for documentation of the quality of the services. In order to compare measures for quality through benchmarking, structured and goal oriented processes need to be in place in each of the services. This can be done in relation to local challenges, or by regional or national processes. Leaders on the national and municipality levels, and the leaders of the individual services, should to a larger extent than today query about quality of the services and make sure documentation of quality is in place. Annual quality reports from the individual services and the municipalities. In addition there is a need for more focus on patient safety, and a system for registering unwanted incidents may be established, as it is in the specialized health care services. The focus for such a registry should be on understanding the mechanisms and learning. To have the right competence in place is important to ensure and develop quality in the primary health care services. Both professional knowledge and quality improvement knowledge is important to ensure and develop quality of the services. Knowledge and skills in both evidence based practice and quality improvement is should to a larger extent than today be included in the basic education of health care workers, as well as in their postgraduate further education. More research is needed about quality improvement in the primary care sector. Improvement projects should be followed by evaluation, as should the implementation of a national quality system in the primary care services. To give push, pull and direction in the quality documentation, visualization and improvement work, we propose establishing a unit with particular responsibility to develop and implement at national quality system for the primary health services. Such a unit needs to coordinate and further develop the work already in place today, and establish technical and process support for the locally based quality improvement work. The main focus of the work should be learning and quality improvement, and user involvement is understood. Anchoring the work in the health laws would be a tremendous help in getting increased focus and resources for an increased and coordinated effort towards better quality.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries20/2010en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Vurdering+av+elementer+som+kan+inng%C3%A5+i+et+nasjonalt+kvalitetssystem+for+prim%C3%A6rhelsetjenesten.10712.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleVurdering av elementer som kan inngå i et nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenestenno
dc.title.alternativeConsideration of items to be included in a national quality system for primary health careen
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.