2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/132316
Title:
Antibiotikabehandling i sykehus, peroral versus intravenøs behandling
Authors:
Sæterdal, Ingvil von Mehren; Akselsen, Per-Espen; Berild, Dag; Harboe, Ingrid; Odgaard-Jensen, Jan; Reinertsen, Even; Vist, Gunn Elisabeth; Klemp, Marianne
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 2/2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Antibiotikabehandling+i+sykehus%2C+peroral+versus+intraven%C3%B8s+behandling.8448.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSæterdal, Ingvil von Mehrenen
dc.contributor.authorAkselsen, Per-Espenen
dc.contributor.authorBerild, Dagen
dc.contributor.authorHarboe, Ingriden
dc.contributor.authorOdgaard-Jensen, Janen
dc.contributor.authorReinertsen, Evenen
dc.contributor.authorVist, Gunn Elisabethen
dc.contributor.authorKlemp, Marianneen
dc.date.accessioned2011-05-30T08:59:22Z-
dc.date.available2011-05-30T08:59:22Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 2/2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-324-1-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/132316-
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn: Denne rapporten adresserer problemstillingen: Er det forskjell i effekt mellom peroral og intravenøs antibiotikabehandling av infeksjonssykdommer hos store og viktige pasientgrupper. Rapporten besvarer ikke spørsmålet om når (hvor tidlig) det kan skiftes fra intravenøs til peroral behandling. Metode: Vi baserte kunnskapsoppsummeringen på et litteratursøk etter systematiske oversikter i relevante bibliografiske databaser. For sykdommene lungebetennelse og urinveisinfeksjoner søkte vi også etter randomiserte kontrollerte studier. Vi sammenfattet og vurderte den samlede dokumentasjonen fra studier som oppfylte de forhåndsdefinerte inklusjonskriteriene. Vi oppsummerte resultater for seks hovedendepunkt: Totaldødelighet, helbredelsesrate, mislykket behandling, reinnleggelser, liggetid og alvorlige bivirkninger. Resultater: Vi inkluderte seks systematiske oversikter som har vurdert effekten av peroral versus intravenøs administrasjon av antibiotika for sykdommene lungebetennelse, urinveisinfeksjon, osteomyelitt, spontan bakteriell peritonitt og febril neutropeni hos kreftpasienter. I tillegg inkluderte vi 10 randomiserte kontrollerte studier. For de ulike endepunktene finner vi stort sett ikke signifikante forskjeller mellom peroral og intravenøs administrasjon av antibiotika. Kvaliteten på denne dokumentasjonen er lav og estimatene er dermed usikre. Konklusjon: Dokumentasjonen gir ikke grunnlag for å avgjøre om det er forskjell i effekt og sikkerhet for peroral versus intravenøs administrasjon av antibiotika. Dette betyr ikke at det ikke er forskjeller i administrasjonsmåte, men at resultatene er for usikre til at vi kan trekke konklusjoner om dette.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Background: This report addresses the following question: Is there a difference in efficacy between oral and intravenous antibiotic treatment of infectious diseases for large and important groups of patients. The report does not answer the question of when (how soon) you can change from intravenous to oral treatment. Methods: We based this systematic review of a search for other systematic reviews in relevant bibliographic databases. For pneumonia and urinary tract infections, we also searched for randomized controlled trials. We compiled, analysed and graded the quality of the documentation. We summarized the results for six main outcomes: Total mortality, cure rates, treatment failure, re-admissions, length of stay in hospital and serious side effects. Results: We included six systematic reviews which evaluated the effect of oral versus intravenous administration of antibiotics for pneumonia, urinary tract infection, osteomyelitis, spontaneous bacterial peritonitis, and febrile neutropenia in cancer patients. In addition, we included 10 randomized controlled trials. On the whole, we did not find significant differences between oral and intravenous administration of antibiotics. The quality of this documentation is low and the estimates are therefore uncertain. Conclusion: The documentation provides no basis for determining whether there is difference in efficacy and side effects of oral versus intravenous administration of antibiotics. This does not mean that there are no differences in the administration route, but the results are too uncertain for us to draw conclusions about this.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2/2010en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Antibiotikabehandling+i+sykehus%2C+peroral+versus+intraven%C3%B8s+behandling.8448.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleAntibiotikabehandling i sykehus, peroral versus intravenøs behandlingno
dc.title.alternativeAntibiotic therapy in hospital, oral versus intravenous treatmenten
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.