Effekt av tiltak for å redusere potensielt uhensiktsmessig bruk av legemidler i sykehjem: en systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte forsøk

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/132259
Title:
Effekt av tiltak for å redusere potensielt uhensiktsmessig bruk av legemidler i sykehjem: en systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte forsøk
Authors:
Forsetlund, Signe Louise; Eike, Morten Christoph; Gjerberg, Elisabeth; Vist, Gunn Elisabeth
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 14/2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekt+av+tiltak+for+%C3%A5+redusere+potensielt+uhensiktsmessig+bruk+av+legemidler+i+sykehjem%3A+en+systematisk+oversikt+over+randomiserte+kontrollerte+fors%C3%B8k.9629.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorForsetlund, Signe Louiseen
dc.contributor.authorEike, Morten Christophen
dc.contributor.authorGjerberg, Elisabethen
dc.contributor.authorVist, Gunn Elisabethen
dc.date.accessioned2011-05-27T09:14:58Z-
dc.date.available2011-05-27T09:14:58Z-
dc.date.issued2010-05-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 14/2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-349-4-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/132259-
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn Studier har vist at beboere i sykehjem kan være utsatt for uhensiktsmessig medisinering, spesielt med psykofarmaka. Dette øker risikoen for uønskede bivirkninger. Oppdrag Denne rapporten har identifisert, vurdert og sammenstilt forskning om effekten av tiltak for å redusere uhensiktsmessig bruk av legemidler i sykehjem. Rapporten ble bestilt av Helsedirektoratet i tilknytning til arbeidet med Omsorgsplan 2015. Hovedfunn: Pedagogiske oppsøkende tiltak og undervisningstiltak gitt alene eller som del av en sammensatt pakke rettet mot helsepersonell er vist i noen sammenhenger å føre til reduksjon av antatt uhensiktsmessig legemiddelbruk. Dokumentasjonen for disse resultatene i sykehjem varierer fra svært lav til lav kvalitet. Legemiddelgjennomgang med farmasøyt i et tverrfaglig samarbeid med sykehjemslegen og annet relevant helsepersonell er vist i noen sammenhenger å føre til reduksjon av uhensiktsmessig legemiddelbruk. Dokumentasjonen for disse resultatene varierer fra svært lav til lav kvalitet. Bruk av geriatrisk team som ansvarlig for all medisinsk behandling av de eldre viste en statistisk signifikant effekt på forskrivning av legemidler i én studie med få deltagere og med høy risiko for systematisk skjevhet i resultatet. Dokumentasjonsgrunnlaget blir derfor av for lav kvalitet til å kunne bedømme om tiltaket kan påvirke uhensiktsmessig bruk av legemidler. Tidlig psykiatrisk intervenering viste ingen statistisk signifikant effekt på bruk av psykofarmaka. Ettersom kvaliteten av dokumentasjonen for dette resultatet er svært lav kan vi ikke avgjøre om tiltaket påvirker bruk av legemidler. Aktivitetstiltak til beboere gitt sammen med utdanningsmøter for helsepersonell viste ingen statistisk signifikant effekt på bruk av antipsykotika eller antall legemidler totalt. Ettersom kvaliteten av dokumentasjonen for dette resultatet er svært lav kan vi ikke avgjøre om tiltaket påvirker bruk av legemidler. Kvaliteten av dokumentasjonsgrunnlaget er for lav til å bedømme om tiltak for å redusere antatt uhensiktsmessige legemidler påvirker helseutfall.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Background Studies have shown that residents in nursing homes may be exposed to inappropriate medication, especially with psychoactive drugs. This increases the risk of adverse effects. Mission We identified, evaluated and compiled research on the effect of interventions to reduce inappropriate use of medicines in nursing homes. The report was commissioned by the Norwegian Directorate of Health in connection with the work of Care Plan 2015. Main findings: Educational outreach or educational interventions given alone or as part of a complex package aimed at health professionals may in some contexts reduce inappropriate drug use. The quality of evidence for these results in a nursing home setting varies from very low to low. Medical review by pharmacists in an interdisciplinary collaboration with the nursing home physician and other relevant health professionals may in some contexts reduce inappropriate drug use. The quality of evidence for these results varies from very low to low. A geriatric assessment team responsible for all medical treatment of the elderly demonstrated a statistical significant effect on prescribing of drugs in one study. The study had few participants and a high risk of bias in the results. The evidence is therefore of too low quality to be able to judge whether the intervention affects inappropriate use of medicines. Early psychiatric intervening had no statistically significant effect on the use of psychoactive drugs. Since the quality of the evidence for this result is very low, we cannot determine whether the intervention affects inappropriate use of drugs or not. Activating residents combined with educational meetings for health personnel had no statistically significant effect on the use of antipsychotics or the number of drugs used in total. Since the quality of the evidence for this result is very low, we cannot determine whether the intervention affects the use of drugs or not. The quality of the evidence is too low to assess whether interventions to reduce inappropriate medication affects health outcomes.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries14/2010en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekt+av+tiltak+for+%C3%A5+redusere+potensielt+uhensiktsmessig+bruk+av+legemidler+i+sykehjem%3A+en+systematisk+oversikt+over+randomiserte+kontrollerte+fors%C3%B8k.9629.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleEffekt av tiltak for å redusere potensielt uhensiktsmessig bruk av legemidler i sykehjem: en systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte forsøkno
dc.title.alternativeEffect of interventions to reduce potentially inappropriate use of medicines in nursing homes: a systematic review of randomised controlled trialsen
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.