2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/132234
Title:
Legemidler til røykeslutt
Authors:
Sæterdal, Ingvil von Mehren; Ringerike, Tove; Odgaard-Jensen, Jan; Harboe, Ingrid; Hagen, Gunhild; Reikvam, Åsmund; Klemp, Marianne
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 8/2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Legemidler+til+r%C3%B8ykeslutt.9188.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSæterdal, Ingvil von Mehrenen
dc.contributor.authorRingerike, Toveen
dc.contributor.authorOdgaard-Jensen, Janen
dc.contributor.authorHarboe, Ingriden
dc.contributor.authorHagen, Gunhilden
dc.contributor.authorReikvam, Åsmunden
dc.contributor.authorKlemp, Marianneen
dc.date.accessioned2011-05-27T10:34:14Z-
dc.date.available2011-05-27T10:34:14Z-
dc.date.issued2010-04-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 8/2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-336-4-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/132234-
dc.description.abstractNORSK: Røyking er en risikofaktor for en rekke sykdommer, blant annet kreft, lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer. I Norge er det ca 21 % av befolkningen som røyker daglig. Tiltak for røykeslutt deles vanligvis inn i veiledning og medikamentell støttebehandling. I Norge finnes det to reseptpliktige legemidler til bruk ved røykeslutt, vareniklin (Champix® eller Chantix®) og bupropion (Zyban®). I tillegg finnes det en rekke nikotinerstatningspreparater som ikke er reseptbelagt. Vi har oppsummert tilgjengelig forskning om effekt og sikkerhet av legemidler til røykeslutt. Vi har vurdert sammenligninger mellom ulike legemidler og mellom legemidler og placebo. Kunnskapsoppsummeringen er tenkt brukt som en del av dokumentasjonsgrunnlaget for nye nasjonale faglige retningslinjer for røykeslutt i primærhelsetjenesten. Vi har oppsummert resultater fra tre systematiske oversikter av høy kvalitet og 26 randomiserte kontrollerte studier. Våre endepunkt har vært røykfrihet (målt som 7-dagers punktprevalens eller kontinuerlig røykfrihet) etter 12, 24 og 52 uker samt bivirkninger (alvorlige bivirkninger, kvalme, vektøkning, søvnløshet, hodepine, unormale drømmer, tretthet, psykiske symptomer, angst og svimmelhet). Konklusjon: Legemidler til røykeslutt fører trolig til at flere er røykfrie etter 52 uker sammenlignet med placebo. Vareniklin fører til at flere er røykfrie etter 52 uker enn med bupropion. Vi kan ikke avgjøre om det er forskjell mellom ulike nikotinerstatningspreparater når det gjelder oppnådd røykfrihet. Kombinert bruk av to nikotinerstatningspreparat fører muligens til at flere slutter å røyke enn ved bruk av ett preparat. Legemidlene synes å gi flere bivirkninger enn placebo. Dokumentasjonen er for mangelfull til at vi kan avgjøre om legemidlene fører til alvorlige bivirkninger.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Smoking is a risk factor for several diseases, including cancer, respiratory diseases and cardiovascular diseases. In Norway, about 21 % of the population smoke. There are two main types of smoking cessation programmes; counselling and drug assisted treatment. The two approaches can also be combined. This project is focused drug assisted treatment only. There are two drugs on the Norwegian marked for use in smoking cessation; varenicline (Champix® or Chantix®) and bupropion (Zyban®). In addition there are several options for nicotine replacement therapy. We have summarized the available research on the efficacy and safety of drugs for smoking cessation. We have considered comparisons between different drugs and between drugs and placebo. The review is intended to be used as part of the documentation basis for new national practice guidelines for smoking cessation in primary care. We have summarized results from three high quality systematic reviews and 26 randomized controlled trials. Our endpoint was smoking cessation (measured as 7-day point prevalence or continuous abstinence) after 12, 24 and 52 weeks and side effects (serious adverse events, nausea, weight gain, insomnia, headache, abnormal dreams, fatigue, psychiatric symptoms, anxiety and dizziness). Conclusion: • Drugs for smoking cessation probably improve smoking cessation after 52 weeks compared with placebo. • Varenicline will improve smoking cessation after 52 weeks compared to bupropion. • We are uncertain whether there is any difference between different nicotine replacement therapies in terms of achieved smoking cessation. • Combined use of two nicotine replacement products may improve smoking cessation than use of one product. • Drugs seem to lead to more side effects than placebo. • The documentation is too insufficient for us to determine if the drugs cause serious side effects.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries8/2010en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Legemidler+til+r%C3%B8ykeslutt.9188.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleLegemidler til røykesluttno
dc.title.alternativeDrugs for smoking cessationen
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.