2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/129870
Title:
Effekt av gruppeundervisning i pasient- og pårørendeopplæring.
Authors:
Austvoll-Dahlgren, Astrid; Nøstberg, Astrid Merete; Steinsbekk, Aslak; Vist, Gunn Elisabeth
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 9/2011
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekt+av+gruppeundervisning+i+pasient-+og+p%C3%A5r%C3%B8rendeoppl%C3%A6ring.12442.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorAustvoll-Dahlgren, Astriden
dc.contributor.authorNøstberg, Astrid Mereteen
dc.contributor.authorSteinsbekk, Aslaken
dc.contributor.authorVist, Gunn Elisabethen
dc.date.accessioned2011-05-20T19:26:38Z-
dc.date.available2011-05-20T19:26:38Z-
dc.date.issued2011-05-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 9/2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-405-7-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/129870-
dc.description.abstractNORSK: Opplæring av pasienter og pårørende er en av spesialisthelsetjenestens fire lovpålagte oppgaver, og blir i økende grad benyttet som en del av behandlingen. Opplæringstiltakene i lærings- og mestringssentre er i hovedsak gruppebaserte. Kunnskapssenteret har oppsummert forskning som vurderer effekt av gruppeundervisning til pasienter og pårørende. I de 15 inkluderte oversiktene er gruppeundervisning sammenlignet med individuell undervisning, ingen tiltak eller placebo, vanlig praksis, vanlig praksis eller venteliste eller ingenting, selvhjelp eller behandling. Oversiktene omfatter undervisning til personer med diabetes type 2, schizofreni, revmatisme, kreft, rygg- og nakkesmerter, ulike kroniske sydkommer, undervisning i forbindelse med røykeslutt og fødselforberedelse. Hovedfunn: Kvaliteten på dokumentasjonsgrunnlaget er lav eller svært lav for de fleste sammenligningene og dokumentasjonen er for mangelfull til å trekke konklusjoner. Vi fant at: Generelt ser gruppeundervisning ut til å ha positiv effekt på psykososiale utfall som psykisk helse, mestring, relasjoner og kunnskap om egen sykdom. For personer med diabetes type 2, har gruppeundervisning bedre effekt på regulering av blodsukker og fører muligens til bedre mestring, kunnskap og pasienttilfredshet enn vanlig praksis, venteliste eller ingen tiltak. Det er ikke påvist forskjell på livskvalitet og helseatferd av gruppeundervisning sammenligent med ingen behandling eller placebo. For personer med akutte ryggsmerter har gruppeundervisning muligens bedre effekt på smertevarighet og sykefravær enn ingen behandling eller placebo, men det er ikke påvist forskjell sammenlignet med fysisk trening. For personer med schizofreni har gruppeundervisning muligens bedre effekt på psykisk helse og kunnskap om egen sykdom enn vanlig praksis. For pasienter med ulike kreftsykdommer, har gruppeundervisning trolig bedre effekt på depersjon, angst, livskvalitet, mestring og relasjon til partner enn vanlig praksis, men det er ikke påvist forskjell mellom gruppeundervisning sammenlignet med ingen behandling eller placebo. Gruppeundervisning fører trolig til at flere slutter å røyke sammenlignet med både selvhjelpsgrupper og ingen intervensjon, men det er ikke påvist forskjell sammenlignet med nikotinerstatning.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Patient education is increasingly being used as part of the treatment course and is one of four of the specialist health care’s statutory responsibilities in Norway. Group education is commonly used by the learning and activity centres. The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services has summarized available research on the effect of group education to patients and their next of kin. We included 15 systematic reviews that compared group education with individual lessons, nothing or placebo, treatment as usual, treatment as usual or waiting list or no treatment, self-help, or other treatment. The reviews included people with type 2 diabetes, schizophrenia, rheumatism, cancer, back and neck pain, smoking cessation, birth preparation and a mixed group of patients with different chronic conditions. Most comparisons were of low or very low quality and often the documentation necessary was lacking. However, based on the comparisons of high to low quality, group education was found to be: Group education generally appears to have a positive effect on psychosocial outcomes such as mental health, coping, relations and knowledge about own illness. For people with type 2 diabetes, group education improves long term blood glucose and possibly leads to better skills, knowledge and patient satisfaction compared with usual care, waiting list or no intervention. No effect on quality of life or health behaviour were detected compared with no treatment or placebo For people with acute back pain, group education may possibly decrease pain duration work absence compared with no treatment or placebo. No statistical differences were detected compared with physical activity For people with schizophrenia, group education may possibly improve mental health and knowledge about own illness comapred with usual care For people with various cancers, group education probably impacts positively on depression, anxiety, quality of life, skills and relations with partner compared with usual care. No statistical differences were detected compared with no treatment or placebo. Group education probably increases the number of people who stop smoking compared with both self help groups and no intervention. No statistical differences were detected compared with nicotin replacement.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries9/2011en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekt+av+gruppeundervisning+i+pasient-+og+p%C3%A5r%C3%B8rendeoppl%C3%A6ring.12442.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleEffekt av gruppeundervisning i pasient- og pårørendeopplæring.no
dc.title.alternativeThe effects of group education on patients and their next of kin.en
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.