2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/129152
Title:
Støtte til gjennomføring av lokale brukerundersøkelser ved dagkirurgiske sentre
Authors:
Holmboe, Olaf; Sjetne, Ingeborg Strømseng; Groven, Gøril; Bjertnæs, Øyvind Andresen
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret 2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/St%C3%B8tte+til+gjennomf%C3%B8ring+av+lokale+brukerunders%C3%B8kelser+ved+dagkirurgiske+sentre.9798.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorHolmboe, Olafen
dc.contributor.authorSjetne, Ingeborg Strømsengen
dc.contributor.authorGroven, Gørilen
dc.contributor.authorBjertnæs, Øyvind Andresenen
dc.date.accessioned2011-05-05T11:23:41Z-
dc.date.available2011-05-05T11:23:41Z-
dc.date.issued2010-06-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret 2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-348-7-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/129152-
dc.description.abstractBakgrunn og formål Det gjøres mange lokale brukerundersøkelser i det norske helsevesenet. De varierer i metodisk tilnærming og i kvalitet og kan i liten grad brukes til sammenlikninger mellom ulike enheter. Kunnskapssenteret fikk høsten 2006 en bestilling fra daværende Helse Øst RHF om støtte til instrumentutvikling for lokale brukerundersøkelser. Kunnskapssenteret konkretiserte denne bestillingen til å utvikle et opplegg for å måle pasienters erfaringer med dagkirurgiske sentre. Dette innebar at vi skulle utvikle spørreskjema og prosedyrer for innsamling, registrering og analyser av data. Det var også et mål å kartlegge problemstillinger som dukket opp underveis, og bruke denne informasjonen til å utvikle hjelpemidler for andre som ønsker å gjennomføre liknende undersøkelser. Metode Kunnskapssenteret samarbeidet med dagkirurgiske sentre ved Akershus universitetssykehus, Ullevål universitetssykehus og Haraldsplass diakonale sykehus om utvikling av spørreskjema og dataregistreringsverktøy. Sykehusene sto selv for innsamling og analyse av egne data. Undersøkelsen ble gjennomført postalt ca fem uker etter at pasientene hadde vært ved det dagkirurgiske senteret. Kunnskapssenteret fikk data fra alle tre sentrene og gjorde analyser på det samlede materialet. Resultat I alt svarte 56 prosent av deltakerne på spørreskjemaet. Vi analyserte erfaringsspørsmålene og fant to faktorer med klart innhold og god reliabilitet: faglig dyktighet og informasjon. Erfaringene underveis ga nyttig informasjon til å sette opp en sjekkliste for lokale undersøkelser. Analyseverktøyet vi utviklet, var for rigid til å kunne gjøre lokale tilpasninger. Det kunne derfor ikke benyttes som et generelt verktøy for denne typen undersøkelser. Vi viser imidlertid til et gratisprogram som kan lastes ned fra nettet, og som muligens kan være til større hjelp ved lokale undersøkelser. Konklusjon Kunnskapssenteret har utviklet et spørreskjema for å måle pasienters erfaringer med dagkirurgisk senter. Dette skjemaet har gode psykometriske egenskaper. Vi har også utviklet en veileder til bruk ved lokale undersøkelser og foreslår et dataregistreringsverktøy som kan benyttes til lokale undersøkelser.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services cooperated with three day surgery centres in Norway to develop a method for conducting patient experience surveys. We also supported the centres in implementing the method. We developed a questionnaire and procedures for collecting, recording and analyzing data. We also sought to identify problems occurring in carrying out the survey. This information was used to create check lists for others who plan to conduct such a survey. The day surgery centres analyzed their own data, and The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services analyzed the pooled material from all three centres. The questionnaire had good psychometric properties. We also developed a guide for conducting local surveys, and propose a tool for registration and analyses of data in local surveys.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/St%C3%B8tte+til+gjennomf%C3%B8ring+av+lokale+brukerunders%C3%B8kelser+ved+dagkirurgiske+sentre.9798.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshPasienterfaringeren
dc.subject.meshSpørreundersøkelseen
dc.subject.meshLokale undersøkelseren
dc.subject.meshDagbehandlingen
dc.subject.meshPoliklinikken
dc.titleStøtte til gjennomføring av lokale brukerundersøkelser ved dagkirurgiske sentreno
dc.title.alternativeSupport in implementing local user surveys –day surgery centresen
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.