Utvikling av metode for å måle pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/129109
Title:
Utvikling av metode for å måle pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Authors:
Dahle, Kari Aanjesen; Iversen, Hilde Hestad
Citation:
PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret 1/2011
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Utvikling+av+metode+for+å+måle+pasienterfaringer+med+døgnopphold+innen+spesialisert+tverrfaglig+rusbehandling.11616.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDahle, Kari Aanjesenen
dc.contributor.authorIversen, Hilde Hestaden
dc.date.accessioned2011-05-04T18:37:17Z-
dc.date.available2011-05-04T18:37:17Z-
dc.date.issued2011-02-
dc.identifier.citationPasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret 1/2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-382-1-
dc.identifier.issn1890-1565-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/129109-
dc.description.abstractNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) har utviklet et spørreskjema for å måle pasienters erfaringer med døgnopphold ved institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (rusinstitusjoner) og vurdert ulike innsamlingsmetoder. Utviklingsarbeidet var bestilt av tidligere Helse Sør RHF. Spørreskjemaet skulle passe for pasienter med ulike typer rusproblemer og kunne brukes til å evaluere tilbudet ved ulike typer døgninstitusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I forkant av utviklingsprosjektet gjennomførte Kunnskapssenteret en systematisk kartlegging av nasjonal og internasjonal litteratur for å undersøke om det fantes relevante spørreskjemaer som kunne benyttes på norske forhold, noe det ble konkludert med at ikke fantes. Utviklingsarbeidet besto av en litteraturgjennomgang for å finne relevante studier, og dette samt kvalitative intervjuer av pasienter bidro til å identifisere temaer som er viktige for pasienter innen rusbehandling. Det ble i tillegg etablert en referansegruppe som ga viktige innspill under utviklingsarbeidet. Fra referansegruppa og fra ulike institusjoner vi samarbeidet med fikk vi tilgang på ulike skjema som er brukt lokalt i Norge. Spørsmål fra relevante skjema ble samlet i en spørreskjemabank. På bakgrunn av litteraturgjennomgangen, kvalitative intervjuer, spørreskjemabanken og referansegruppemøter konstruerte vi et utkast til spørreskjema som ble testet på en gruppe pasienter. På bakgrunn av testingen ble skjemaet noe justert før en pilotundersøkelse ble gjennomført. Hensikten med pilotundersøkelsen var å teste spørreskjemaet og to ulike innsamlingsmetoder. Vi gjennomførte pilotundersøkelsen ved 14 ulike institusjoner for å få variasjon i type institusjon og for å få et tilstrekkelig antall deltakere til å teste skjemaet og de to ulike innsamlingsmetodene. Ved den ene innsamlingsmetoden (fase 1) fikk pasientene utlevert skjemaet en av de siste dagene før utskrivning. Ved den andre innsamlingsmetoden (fase 2) fikk alle pasientene som var innlagt på en avtalt dag utlevert skjemaet. Spørreskjemaet inneholdt en rekke spørsmål om mottakelse og ventetid, behandlerne/personalet, behandlingen, miljøet og aktivitetstilbudet og om forberedelse til tiden etter utskrivning. I tillegg var det med spørsmål om oppfølging etter tidligere innleggelser og bakgrunnsopplysninger om pasienten. Ved begge innsamlingsmetodene ble skjemaene levert ut og samlet inn av de ansatte ved institusjonene. Etter at datainnsamlingen var fullført, ble resultatene analysert, måleinstrumentet testet og resultater fra de to ulike innsamlingsmetodene sammenlignet. Det var en høy svarprosent (85,6 %) samlet for begge fasene i pilotundersøkelsen. Fordeler og ulemper ved de to ulike innsamlingsmetodene samt råd for fremtidige undersøkelser gjennomgås i rapporten. Spørreskjemaet som anbefales til senere undersøkelser er vedlagt og er nesten identisk med det som ble brukt i pilotundersøkelsen.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesPasOpp-rapporten
dc.relation.ispartofseries1/2011en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Utvikling+av+metode+for+å+måle+pasienterfaringer+med+døgnopphold+innen+spesialisert+tverrfaglig+rusbehandling.11616.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshSpørreskjemaen
dc.subject.meshRusbehandlingen
dc.subject.meshPasienterfaringeren
dc.subject.meshNorgeen
dc.titleUtvikling av metode for å måle pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandlingno
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.