2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/129052
Title:
Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell
Authors:
Hammerstrøm, Karianne Thune; Holte, Hilde H; Dalsbø, Therese Kristine; Vist, Gunn Elisabeth; Steiro, Asbjørn Kulseng; Lidal, Ingeborg Beate; Gundersen, Malene; Reinar, Liv Merete; Jamtvedt, Gro
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 2/2011
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kvikks%C3%B8lveksponering+hos+tannhelsepersonell.11598.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorHammerstrøm, Karianne Thuneen
dc.contributor.authorHolte, Hilde Hen
dc.contributor.authorDalsbø, Therese Kristineen
dc.contributor.authorVist, Gunn Elisabethen
dc.contributor.authorSteiro, Asbjørn Kulsengen
dc.contributor.authorLidal, Ingeborg Beateen
dc.contributor.authorGundersen, Maleneen
dc.contributor.authorReinar, Liv Mereteen
dc.contributor.authorJamtvedt, Groen
dc.date.accessioned2011-05-04T08:41:56Z-
dc.date.available2011-05-04T08:41:56Z-
dc.date.issued2011-01-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 2/2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-395-1-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/129052-
dc.description.abstractNORSK: Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell henger primært sammen med bruken av amalgam i tannlegepraksis. I Norge har det vært forbud mot bruk av kvikksølv til tannfyllinger siden 2008. Overgangsbestemmelsene som tillot bruk av amalgam på spesielle indikasjoner opphørte 31.12. 2010. Kunnskapssenteret har oppsummert tilgjengelig forskning om kvikksølveksponering og helseutfall av slik eksponering blant tannhelsepersonell. Vi gjorde et systematisk litteratursøk i databaser den 12. desember 2010 og kontaktet også fagmiljøene i Norge for å innhente forskningslitteratur. Fra 981 identifiserte referanser inkluderte vi 134 artikler. Hovedfunn: * Tannhelsepersonell i Norge ble i varierende grad eksponert for kvikksølv på 1960-, 1970- og 1980-tallet. Det er påvist høyest eksponering på 1960-tallet. * Kvikksølvkonsentrasjonen i urin og i andre vevsprøver var generelt høyere hos tannhelsepersonell enn hos grupper av ikke-eksponerte, både i nordiske og internasjonale studier. * Tannlegeassistenter hadde stort sett høyere konsentrasjon av kvikksølv i urin enn tannleger. * Seks studier som rapporterte 64 helseutfall for tannlegeassistenter sammenlignet med ikke-eksponert kontrollgruppe viste at 20 utfall var i favør av kontrollgruppen og tre i favør av tannlegeassistenter. * Ni studier som rapporterte 62 helseutfall for tannleger sammenlignet med ikke-eksponert kontrollgruppe viste at 13 utfall var i favør av kontrollgruppen og 13 i favør av tannleger. * Studier uten kontrollgruppe, men av høy metodisk kvalitet, viser statistisk signifikante assosiasjoner mellom kvikksølv i urin og helseutfall for utfallsmål som redusert oppmerksomhet, hukommelse og manuell koordinering. De samme assosiasjonene er indikert i studier som sammenligner tannlegeassistenter med ueksponerte populasjoner.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Mercury exposure in dental personnel is primarily connected to the use of amalgam restorations in dental care practice. In Norway, the use of mercury in dental restorations has been prohibited since 2008. Interim permissions that allowed the use of amalgam on special indications ended 31.12.2010. The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services has conducted a systematic review on available research on mercury exposure and adverse health outcomes in dental health care workers. We searched systematically in databases and contacted experts in Norway to help identify scientific research publications. From 981 identified references, we included 134 papers. Key messages: * Dental personnel in Norway were exposed to mercury to variable degrees in the 1960s, 1970s and 1980s. The highest exposure is found in the 1960s. * Mercury concentrations in urine and in other body tissues were generally higher in dental personnel than in unexposed control groups, both in Nordic and international studies. * Dental care assistants in general had higher concentrations of mercury in urine compared to dentists. * Six studies that reported 64 health outcomes for dental care assistants compared to unexposed control groups showed 20 outcomes in favour of the control group and three outcomes in favour of dental care assistants. * Nine studies that reported 62 health outcomes for dentists compared to unexposed control groups showed 13 outcomes in favour of control groups and 13 in favour of dentists. * Some studies lacking control groups, but of high methodological quality, showed statistically significant associations between high levels of mercury in urine and less favourable results on outcomes such as reduced attention, memory and coordination. The same associations are indicated in studies comparing dental assistants to unexposed populations.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2/2011en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kvikks%C3%B8lveksponering+hos+tannhelsepersonell.11598.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.subject.meshKvikksølveksponeringen
dc.subject.meshTannhelsepersonellen
dc.subject.meshNorgeen
dc.subject.meshAmalgamen
dc.titleKvikksølveksponering hos tannhelsepersonellno
dc.title.alternativeMercury exposure in dental personnelen
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.