Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge – Institusjonsvise resultater

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/127969
Title:
Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge – Institusjonsvise resultater
Authors:
Saunes, Ingrid Sperre; Dahle, Kari Aanjesen; Bjørngaard, Johan Håkon; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Garratt, Andrew Malcolm; Ruud, Torleif
Citation:
PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret 8/2004
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Pasienterfaringer+ved+poliklinikker+for+voksne+i+det+psykiske+helsevernet+i+Norge+%E2%80%93+Institusjonsvise+resultater.1796.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSaunes, Ingrid Sperreen
dc.contributor.authorDahle, Kari Aanjesenen
dc.contributor.authorBjørngaard, Johan Håkonen
dc.contributor.authorBjertnæs, Øyvind Andresenen
dc.contributor.authorGarratt, Andrew Malcolmen
dc.contributor.authorRuud, Torleifen
dc.date.accessioned2011-04-12T06:56:18Z-
dc.date.available2011-04-12T06:56:18Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationPasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret 8/2004en
dc.identifier.isbn82-8121-020-6-
dc.identifier.issn1504-3428-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/127969-
dc.description.abstractNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har i 2004 gjennomført en pasienterfaringsundersøkelse ved somatiske poliklinikker og dagavdelinger i Helse Øst, Helse Sør og Helse Midt-Norge. Det er utarbeidet tre rapporter fra undersøkelsen; hovedresultater, institusjonsvise resultater og metodedokumentasjon. Til sammen 12 443 pasienter som var til konsultasjon i perioden 1.-14. september 2004 har svart på spørreskjema om pasienterfaringer. Svarprosenten i undersøkelsen er på 53. Det er skjevheter i utvalget etter sykehus og alder, og det er grunn til å tro at de sykeste, de med størst funksjonssvikt, de som ikke forstår norsk godt nok og de som ikke har fast bopel er underrepresentert i undersøkelsen. Polikliniske pasienter er i stor grad fornøyde med tjenestene de har mottatt. Mest fornøyd er de med tilgjengeligheten og standarden ved poliklinikkene, minst fornøyd er de med opplevelser i forkant av besøket og informasjon. Menn og kvinner er like fornøyde med poliklinikkene, mens eldre pasienter er mer tilfredse enn yngre pasienter. Pasienter som opplever sin helsetilstand som dårlig er i mindre grad fornøyde enn pasienter som opplever helsetilstanden sin som bra. Pasienter som hadde behov for å endre time og opplevde at dette var lett å få til, er mer fornøyde enn de som mener det var vanskelig å endre time. Pasienter som erfarte at timen ble utsatt/flyttet uten at de ba om det er mindre fornøyde enn pasienter som ikke opplevde dette. Videre er pasientene mer fornøyde dersom de har hatt time med samme behandler tidligere, enn om de treffer en ny behandler. Pasienter som mener at de har blitt feilbehandlet er logisk nok mer misfornøyd enn pasienter som ikke opplever seg som feilbehandlet. Pasientene er fornøyde med de polikliniske tjenestene i alle helse-regionene. Hovedområdene standard og tilgjengelighet får best tilbakemelding fra pasientene i alle regionene, mens erfaringer før besøket og informasjon kommer dårligst ut. Vi finner små forskjeller i pasienttilfredshet mellom helseforetak og institusjoner innad i hver helseregion. I Helse Øst er det liten variasjon mellom helseforetakene og institusjonene. De største forskjellene finner vi når det gjelder tilgjengelighet, standard og erfaringer før besøket. Ullevål universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus har signifikant dårligere resultater enn gjennomsnittet for hele materialet på de fleste hovedområder, mens de private spesialsykehusene kommer bedre ut enn gjennomsnittet. I Helse Sør er det også liten variasjon mellom helseforetakene og institusjonene. De største forskjellene finner vi på tilgjengelighet, informasjon og erfaringer før besøket. Sørlandet sykehus HF og Ringerike sykehus HF har signifikant bedre resultater enn totalsnittet på majoriteten av hovedområdene. Det er også små forskjeller mellom helseforetak og institusjoner i Helse Midt-Norge. De største forskjellene finner vi på områdene tilgjengelighet, standard og erfaringer før besøket. St.Olavs Hospital HF har signifikant dårligere resultat enn totalsnittet på halvparten av hovedområdene.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesPasOpp-rapporten
dc.relation.ispartofseries8/2004en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Pasienterfaringer+ved+poliklinikker+for+voksne+i+det+psykiske+helsevernet+i+Norge+%E2%80%93+Institusjonsvise+resultater.1796.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshSomatiske poliklinikkeren
dc.subject.meshDagavdelingeren
dc.subject.meshSpørreskjemaen
dc.subject.meshPasienterfaringeren
dc.subject.meshNorgeen
dc.subject.meshAlderen
dc.titlePasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge – Institusjonsvise resultaterno
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.