Fylkesmennenes behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven kap. 4 – raskere behandling når Fylkesmannen selv sluttfører saksbehandlingen

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/126345
Title:
Fylkesmennenes behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven kap. 4 – raskere behandling når Fylkesmannen selv sluttfører saksbehandlingen
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 6/2011
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2011/Klagesaker-etter-sosialtjenesteloven-kap-4-raskere-behandling-nar-Fylkesmannen-sluttforer-saksbehandlingen/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2011-03-30T11:29:35Z-
dc.date.available2011-03-30T11:29:35Z-
dc.date.issued2011-03-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 6/2011en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/126345-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Praksisundersøkelsen - bakgrunn og formål Som overordnet organ for fylkesmennenes klagesaksbehandling etter sosialtjenesteloven har Statens helsetilsyn et ansvar for klagene blir behandlet forsvarlig og å ivareta rettssikkerheten for klageren. Fordi rettigheten etter sosialtjenesteloven kap. 4 omfatter tjenestemottakere som er helt avhengig av hjelp til dagliglivets gjøremål, er det avgjørende for disse at hjelpen gis i et riktig omfang og til rett tid. I denne undersøkelsen er det gjennomført en registrering og analyse av fylkesmannsembetenes avgjørelser i klagesaker etter sosialtjenesteloven kapittel 4 i 2009, mer presist gjelder dette utfallsalternativene endrede og opphevede vedtak. Viktigste funn Undersøkelsen viser at utfallsalternativet ”oppheving og retur til kommunen” medfører en betydelig forlenget saksbehandlingstid. I gjennomsnitt var saksbehandlingstiden 86 dager for endrete vedtak, mens den var 170 dager for vedtak som ble opphevd og sendt tilbake til kommunen, dvs. dobbelt så lenge å vente for klager der Fylkesmannen opphever vedtaket og returnerer det til kommunen. På landsbasis ble 36 prosent av de ikke stadfestede vedtakene returnert til kommunen, men tilsvarende tall for endrete vedtak var 64 prosent.en
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: Study of current practice – background and aims As the highest authority for the Offices of the County Governors when dealing with complaints relating to the Social Services Act, the Norwegian Board of Health Supervision has responsibility for ensuring that complaints are dealt with satisfactorily and that the legal safeguards of people who complain are ensured. Because people’s rights according to the Social Services Act Chapter 4 relate to clients who are completely dependent on help with daily tasks, it is important that they receive sufficient help at the right time. In this study, we registered and analysed decisions made in 2009 by the Offices of the County Governors in cases of complaint relating to the Social Services Act Chapter 4. More specifically, we looked at the decision alternatives reversed administrative decision and revoked administrative decision. The most important findings The study showed that the decision alternative administrative decision revoked and the case sent back to the municipality led to a significantly longer time for dealing with the complaint. The mean length of time for dealing with a complaint was 86 days for administrative decisions that were reversed, but 170 days for administrative decisions that were revoked and the case sent back to the municipality, i.e. the case took twice as long to be completed. Thirty six per cent of the administrative decisions that were revoked were returned to the municipality, but the corresponding figure for reversed decisions was 64 per cent.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries6/2011en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2011/Klagesaker-etter-sosialtjenesteloven-kap-4-raskere-behandling-nar-Fylkesmannen-sluttforer-saksbehandlingen/en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshSocial Securityen
dc.subject.meshSocial Worken
dc.subject.meshPublic Assistanceen
dc.titleFylkesmennenes behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven kap. 4 – raskere behandling når Fylkesmannen selv sluttfører saksbehandlingenno
dc.title.alternativeCases of complaint relating to the Social Services Act Chapter 4 dealt with by the Offices of the County Governors. Cases are dealt with more quickly when they are completed by the Office of the County Governoren
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.