Korleis tek fødeinstitusjonen og kommunen vare på behova til barselkvinna og det nyfødde barnet i barseltida? Rapport frå tilsyn med barselomsorga

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/125045
Title:
Korleis tek fødeinstitusjonen og kommunen vare på behova til barselkvinna og det nyfødde barnet i barseltida? Rapport frå tilsyn med barselomsorga
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 3/2011
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2011/Hvordan-ivaretar-fodeinstitusjon-helsestasjon-barselkvinnens-barnets-behov/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2011-03-18T08:06:47Z-
dc.date.available2011-03-18T08:06:47Z-
dc.date.issued2011-03-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 3/2011en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/125045-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Denne rapporten viser resultata av det tilsynet Statens helsetilsyn gjennomførte med barselomsorga i 2010. Rapporten gir ei oversikt over korleis helseføretaka og kommunane definerer, legg til rette og gjennomfører barselomsorga. Dette tilsynet undersøkte organisatoriske sider ved virksomhetenes generelle Dette tilsynet undersøkte organisatoriske sider ved korleis verksemdene generelt styrer barselomsorga, det vil seie planar og rutinar ved alle fødeinstitusjonar og ved helsestasjonar i 50 av kommunane i landet, medrekna seks bydelar i Oslo. Dette og skildringane av pasientforløpa frå fødsel til to–tre veker inn i barselperioden til 100 barselkvinner og dei nyfødde barna deira i pasientjournalane og helsekorta deira, er grunnlaget for funna og vurderingane i tilsynet. Tilsynet viser at det på landsbasis er store variasjonar både når det gjeld innhald i og kvalitet på barselomsorga. Pasientforløpa avdekkjer eit betydeleg gap frå tidspunktet da barselkvinna og barnet blir skrivne ut frå fødeinstitusjonen og fram til helsestasjonen er sett i beredskap for å kunne gi ei tilpassa oppfølging av familien og det nyfødde barnet. Brot i tenestetilbodet så kort tid etter ein fødsel trugar pasienttryggleiken. Fødeinstitusjonane og helsestasjonane har ikkje tilpassa helsetilboda sine i barseltida til den korte liggjetida på fødeinstitusjonane etter fødsel, og dei individuelle behova til barselkvinna blir ikkje identifiserte og tekne hand om. Det er dessutan ikkje inngått forpliktande samhandlingsavtalar mellom helsetenestenivåa. Statens helsetilsyn meiner fødeinstitusjonane og helsestasjonane må vurdere om risikoen for svikt i tenestene er akseptabel, og i fellesskap sørgje for ei samanhengande barselomsorg. Barselomsorga bør betrast gjennom: •klare faglege krav til barselomsorga frå styresmaktene •tydeleg fordeling av oppgåver og ansvar som helsetenesta skal ha i barselomsorga •forpliktande samhandling mellom tenestenivåa •individtilpassa barselomsorg ved fødeinstitusjonen •individtilpassa barselomsorg ved helsestasjonen Resultatet av tilsynet bør brukast til systematisere og betre kvaliteten på barselomsorga ved fødeinstitusjonane (spesialisthelsetenesta) og ved helsestasjonane (kommunehelsetenesta) og styrkje samhandlinga mellom dei.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: This report presents the results of supervision carried out in 2010 by the Norwegian Board of Health Supervision with care of mothers and babies in the post-natal period. The report gives an overview of how the health trusts and the municipalities define, organize and carry out care this care. As part of supervision, we examined the organizational aspects of the management of this service: plans and routines in all the maternity units and health centres in 50 municipalities, including six urban districts in Oslo. We also based our findings and assessments on descriptions in the patient records of the continuum of patient care from the time of the birth to 2-3 weeks afterwards for 100 mothers and their babies. Supervision showed that there is great variation in the content and the quality of care for women and babies in the post-natal period. There is a significant gap in the continuum of patient care from discharge from the maternity unit until the health centre provides follow-up for the family and the baby. A gap in the service so short time after a birth represents a threat to patient safety. Maternity units and health centres have not adapted the services they offer in the post-natal period to the short time women are in the maternity unit after giving birth. The needs of individual women are not identified and met, and no binding agreements have been made between the different health services. In the opinion of the Norwegian Board of Health Supervision, maternity units and health centres must assess whether the risk for deficiencies in the service is acceptable. Together they must ensure a continuum of care during the post-natal period. Care during the post-natal period must be improved by ensuring: •Clear clinical requirements provided by the authorities for care during the post-natal period •Clear division of tasks and responsibility between the different health services for care during the post-natal period •Binding cooperation between the different health services •Individually adapted care provided in the maternity units •Individually adapted care provided in the health centres. The results of supervision should be used to systematize care for mothers and babies in the post-natal period, to improve the quality of the care provided in maternity units (specialized health service) and health centres (municipal health service), and to improve cooperation between the two services.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries3/2011en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2011/Hvordan-ivaretar-fodeinstitusjon-helsestasjon-barselkvinnens-barnets-behov/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshMaternal Health Servicesen
dc.subject.meshHospitals, Maternityen
dc.subject.meshChild Health Servicesen
dc.titleKorleis tek fødeinstitusjonen og kommunen vare på behova til barselkvinna og det nyfødde barnet i barseltida? Rapport frå tilsyn med barselomsorgano
dc.title.alternativeHow do maternity units and health centres meet the needs of mothers and babies in the post-natal period?en
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.