Krevende oppgaver med svak styring. Samlerapport fra tilsyn i 2010 med kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/124946
Title:
Krevende oppgaver med svak styring. Samlerapport fra tilsyn i 2010 med kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 5/2011
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2011/Krevende-oppgaver-med-svak-styring-Samlerapport-tilsyn-2010/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2011-03-17T09:45:44Z-
dc.date.available2011-03-17T09:45:44Z-
dc.date.issued2011-03-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 5/2011en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/124946-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Statens helsetilsyn legger med dette fram en samlerapport med sammenstilling og analyse av funn fra landsomfattende tilsyn 2010 med kommunale sosial- og helsetjenester til eldre. Tilsynet har omfattet flere kommunale tjenesteområder og tiltak av stor betydning for skrøpelige eldre med omfattende hjelpebehov: •identifisering, utredning og oppfølging av hjemmeboende eldre med demenssykdom •legemiddelhåndtering og legemiddelbehandling •forebygging og behandling av underernæring •rehabilitering i sykehjem •behandling av søknader om avlastning for pårørende Det er gjort tilsyn med tjenestetilbudet både i hjemmetjenestene, dvs. hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp mv.), sykehjem, enheter der søknader behandles samt tilsyn med fastleger. Samarbeidet mellom ulike instanser, som for eksempel mellom hjemmesykepleien og fastlegene inngikk også i flere av tilsynene. I 2010 ble det gjennomført tilsyn i til sammen 342 virksomheter i 232 av landets kommuner. I omlag 2/3 av disse tilsynene ble det konstatert at tjenestetilbudet ikke oppfylte de aktuelle lovkravene for området som ble undersøkt. Innenfor alle tilsynstemaene er det gjort funn som har vist at mange kommuner til dels har en betydelig vei å gå når det gjelder å sørge for tydelig ansvars- og oppgavefordeling, nok personell med rett kompetanse til å utføre oppgavene, nødvendige føringer for hvordan oppgavene skal gjennomføres, tilstrekkelig opplæring og gode systemer for dokumentasjon, muligheter for å melde fra når noe går galt og hjelp til å forebygge at dette gjentar seg. Dette er nødvendig for å sikre at skrøpelige eldre med til dels omfattende behov for medisinsk behandling og omsorg, får den hjelpen de har behov for og rettmessig krav på. Dette er krevende oppgaver som krever robust og proaktiv styring og ledelse i kommunene.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: In this report, the Norwegian Board of Health Supervision presents a summary of findings from countrywide supervision in 2010 of municipal health and social services for elderly people. Several municipal services and measures, which are essential for frail elderly people, were included: •identification, assessment and follow up of elderly people with dementia living in their own homes •administration of medication and treatment with medication •prevention and treatment of malnutrition •rehabilitation in nursing homes •dealing with applications from relatives for respite care. Supervision of service provision was carried out in the following areas: home nursing service and services providing practical assistance, nursing homes, units where applications are dealt with, general practice and cooperation between the different services. Supervision was carried out in 232 municipalities. In about 2/3 of these, it was found that service provision did not meet the statutory requirements. For all the areas that were investigated, we found that many municipalities have a long way to go in order to ensure that: •it is known who is responsible for the organisation and for providing the services •there are clear guidelines for allocation and performance of tasks •there are enough staff with necessary training and skills to carry out the tasks •there are sound systems for documentation •there is a system for reporting adverse events and preventing them from being repeated. All this is necessary to ensure that frail elderly people with comprehensive needs for medical treatment and care receive the care they have the right to receive. This is a challenge that requires sustainable and proactive governance in the municipalities.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries5/2011en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2011/Krevende-oppgaver-med-svak-styring-Samlerapport-tilsyn-2010/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshSocial Securityen
dc.subject.meshHealth Services for the Ageden
dc.subject.meshCommunity Health Servicesen
dc.titleKrevende oppgaver med svak styring. Samlerapport fra tilsyn i 2010 med kommunenes sosial- og helsetjenester til eldreno
dc.title.alternativeComplex tasks and services requires stronger governance. Summary report of countrywide supervision in 2010 of municipal health and social services for elderly people.en
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.