Sårbare pasienter – utrygg tilrettelegging. Funn ved tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem 2008-2010.

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/118607
Title:
Sårbare pasienter – utrygg tilrettelegging. Funn ved tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem 2008-2010.
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 7/2010
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2010/Funn-tilsyn-med-legemiddelbehandling-sykehjem-2008-2010/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2011-01-05T10:38:33Z-
dc.date.available2011-01-05T10:38:33Z-
dc.date.issued2010-12-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 7/2010en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/118607-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: I 2008-2010 gjennomførte Helsetilsynet i fylkene tilsyn med legemiddelbehandlingen i 67 sykehjem. Alvorlige mangler på mange områder I 51 av sykehjemmene ble det påvist at aktuelle lovkrav ikke var oppfylt. Eksempler på viktige funn: •Uklare ansvarsforhold rundt sykehjemmets legetjeneste •For lite tid for legen til å følge opp pasientenes legemiddelbehandling •For lite tid og kompetanse hos pleiepersonellet til å observere og rapportere virkninger og bivirkninger •Uklart hvor i de ulike delene av journalen viktige legemiddelopplysninger befant seg •Mangelfull journalføring av nødvendige og relevante legemiddelopplysninger •Separat elektronisk journalsystem for sykehjemslegen uten lesetilgang for annet helsepersonell •Manglende oversikt hos sykehjemsledelsen over risikoforhold knyttet til legemiddelbehandlingen. Pasientsikkerheten er truet Styringsmessig svikt kan medføre at legemiddelbehandlingen av skrøpelige sykehjemspasienter ikke blir godt nok ivaretatt. Når det i samme sykehjem foreligger vesentlige mangler ved legetjenesten og journalsystemet, og det heller ikke er tilrettelagt for at pleiepersonellet kan få fulgt opp legemiddelbehandlingen godt nok, er det grunn til alvorlig bekymring for pasientsikkerheten. En jobb å gjøre i mange kommuner og sykehjem Kommunene må sørge for at forhold påvist ved dette tilsynet ikke får vedvare. De må nå •sørge for at sykehjemmets legetjeneste er tilstrekkelig dimensjonert og organisert på en hensiktsmessig måte i forhold til oppgavene som skal gjøres •sørge for at legemiddelbehandlingen kan gjennomføres på en trygg måte •sørge for et velfungerende journalsystem. På www.helsetilsynet.no er det mulig å finne både tilsynsrapporter fra kommuner der disse forholdene var i orden og rapporter fra tilsyn som nå er avsluttet fordi kommunene har iverksatt tiltak for å rette opp de feil og mangler som ble påpekt.en
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: In 2008-2010 the Norwegian Board of Health Supervision carried out supervision of administration of medication in 67 nursing homes. Serious deficiencies in many areas In 51 of the nursing homes, we found that relevant statutory requirements were not met. Examples of important findings: •Unclear responsibility for services provided to the nursing home by doctors •Not enough time for doctors to follow up patients’ medication •Not enough time, and too few qualified health care personnel, to observe and report the effects and side-effects of medication •Uncertainty about where in the patient records important information about medication is recorded •Inadequate recording of necessary and relevant information about medication in the patient records •Separate electronic patient record system for the hospital doctor, that other health personnel do not have access to •The nursing home management lack an overview of areas of risk associated with administration of medication. Patient safety is threatened Deficiencies in management can result in unsatisfactory administration of medication to frail nursing home residents. When there are also serious deficiencies in the same nursing home in services provided by doctors, in the patient record system, and in systems for health care personnel to monitor administration of medication adequately, there is reason to be seriously concerned about patient safety. There is much to be done in many municipalities and nursing homes The municipalities must ensure that something is done about this situation. They must: •ensure that services provided to nursing homes by doctors are adequate, and organized in an appropriate way according to the tasks that need to be carried out •ensure that medication can be administered in a way that is safe for the residents •ensure that the patient record system functions satisfactorily. On our web site you can find the reports of supervision both from municipalities in which these conditions were satisfactory, and from municipalities where supervision is complete because the municipality has implemented measures to correct the deficiencies that were detected.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries7/2010en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2010/Funn-tilsyn-med-legemiddelbehandling-sykehjem-2008-2010/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshRisk Managementen
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshCommunity Health Servicesen
dc.subject.meshHealth Services for the Ageden
dc.titleSårbare pasienter – utrygg tilrettelegging. Funn ved tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem 2008-2010.no
dc.title.alternativeFindings from supervision of administration of medication in nursing homes 2008–2010. Vulnerable patients – inadequate systemsen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.